Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 10, nummer 4 - september 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 10, nummer 4 - september 2013

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 4 - september 2013
Inhoud
 1. Decreet Integraal Waterbeleid gewijzigd
 2. Overstromingsgevoeligheid van vastgoed voortaan gekend dankzij informatieplicht
 3. Opstart aangepaste bekkenstructuren in voorbereiding
 4. Voorbereiding tweede generatie waterbeheerplannen: hoe ver staan we?
 5. Afbakening van waterlichamen getoetst
 6. Toepassing watertoets en vrijwaring waterbergend vermogen in signaalgebieden
 7. Rapportering globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast
 8. Basismethodiek voor opstellen hemelwaterplan goedgekeurd
 9. Voorstel gecoördineerde aanpak vissterfte goedgekeurd
 10. Actieplan handhaving watertoets
 11. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater definitief
 12. 23 september, 10de Waterforum
 13. 22 oktober, studiedag Water in transitie
nl

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergadering van 9 juli 2013 en over de recente wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid.

1. Decreet Integraal Waterbeleid gewijzigd


Op 19 juli 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid. Zoals eerder al toegelicht, wil de decreetswijziging de organisatie van het integraal waterbeleid in Vlaanderen vereenvoudigen en transparanter en efficiënter maken. Er wordt nu volop gewerkt aan de uitvoering ervan. Verder in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het wijzigingsdecreet, vindt u op de website van het Integraal Waterbeleid.

2. Overstromingsgevoeligheid van vastgoed voortaan gekend dankzij informatieplicht


Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid voert een nieuwe informatieplicht in. Voortaan moet in alle publiciteit over vastgoed vermeld staan of het betrokken goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Deze verplichting geldt zowel bij verkoop als bij verhuur voor langere termijn. De informatieplicht wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte. De informatieplicht geldt ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones.

Meer uitleg over de informatieplicht vindt u op de website van het integraal waterbeleid.

3. Opstart aangepaste bekkenstructuren in voorbereiding


De CIW keurde op 9 juli een voorstel goed voor de opstart van de aangepaste bekkenstructuren. Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid splitst het bekkenbestuur op in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau, beide onder leiding van de provinciegouverneur en bijgestaan door het bekkensecretariaat.

Het bekkenbureau staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken en de organisatie van gebiedsgericht en thematisch overleg. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt het.

Provincies, gemeenten, polders en wateringen zetelen rechtstreeks in de algemene bekkenvergadering en via een vertegenwoordiging in het bekkenbureau. Om hun afvaardiging te kunnen voorbereiden, organiseren de bekkensecretariaten dit najaar informatievergaderingen.

De vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest in de bekkenbesturen worden aangeduid door de bevoegde minister. De ministeriële besluiten hiertoe zijn in voorbereiding.

De opstart van de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau van elk bekken is voorzien tegen eind dit jaar.

4. Voorbereiding tweede generatie waterbeheerplannen: hoe ver staan we?


Bij de voorbereiding van de tweede generatie waterbeheerplannen werd al rekening gehouden met de voorziene wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid. In plaats van twee stroomgebiedbeheerplannen, 11 bekkenbeheerplannen en 100 deelbekkenbeheerplannen is één stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en één voor de Maas in voorbereiding, met 11 bekkenspecifieke delen en 6 grondwatersysteemspecifieke delen.

Op 9 juli nam de CIW kennis van de voortgang van de opmaak van de volgende stroomgebiedbeheerplannen:

 • De maximale actielijsten werden ondertussen aangevuld. De prioritering van de generieke acties is afgerond, de prioritering van de waterlichaamspecifieke acties en van de grondwatersysteemspecifieke acties loopt nog.
  Na de prioritering van de acties volgt een budgetcontrole door de initiatiefnemers. De werkwijze en timing van de budgetcontrole zijn aangepast. De vraag naar controle en aanvulling van de informatie over de voorgestelde acties werd begin juli verspreid. De eigenlijke budgetcontrole is voorzien voor de periode eind oktober - december.
 • De scenario’s van actiepakketten die zullen onderzocht worden in het kader van de scenario-analyse zijn vastgelegd.
 • Voor elk bekken is een aanzet van bekkenspecifieke visie uitgewerkt.
 • De bekkenbesturen hebben ook een aantal speerpuntgebieden (gebieden waar een goede toestand in 2021 wordt vooropgesteld) en aandachtsgebieden (gebieden waar men de lopende dynamiek verder wil zetten) voor de volgende planperiode voorgesteld.
 • 5. Afbakening van waterlichamen getoetst


  De CIW hechtte ook haar goedkeuring aan de geactualiseerde lijst van Vlaamse waterlichamen (stroomgebied van meer dan 50 km²) en de lijst van lokale waterlichamen van eerste orde (stroomgebied 10-50 km²) en hun indeling in categorie en type.

  In uitvoering van de kaderichtlijn Water werd het oppervlaktewater in Vlaanderen ingedeeld in oppervlaktewaterlichamen van een bepaalde categorie, een bepaald type en met een bepaalde status. De milieudoelstellingen waaraan een waterlichaam moet voldoen, zijn afhankelijk van deze indeling. De kaderrichtlijn Water stelt dat de karakterisering van waterlichamen om de zes jaar getoetst wordt en zo nodig herzien.

  De geactualiseerde lijst van Vlaamse waterlichamen en de lijst van lokale waterlichamen van eerste orde zijn intussen ook opgenomen in de VHA-atlas.

  Een herziening van het statuut (natuurlijk – sterk veranderd - kunstmatig) voor de Vlaamse waterlichamen en een voorstel van statuut voor de lokale waterlichamen van eerste orde wordt in het najaar aan de CIW voorgelegd.

  6. Toepassing watertoets en vrijwaring waterbergend vermogen in signaalgebieden


  De ministers H. CREVITS, J. SCHAUVLIEGE en Ph. MUYTERS hebben op 26/6/2013 een nieuwe omzendbrief aan de Vlaamse Regering meegedeeld, met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden. De omzendbrief werd voorbereid door de CIW. (zie vorige nieuwsbrief)

  De omzendbrief richt zich tot plannende en vergunningverlenende overheden én adviesverleners (dit zijn de waterbeheerders) die bij de watertoets betrokken zijn. De richtlijnen maken telkens een onderscheid tussen de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering al een vervolgtraject goedkeurde en de signaalgebieden waarvoor dit nog niet het geval is.

 • Voor de toepassing van de watertoets voor plannen en projecten in de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering een vervolgtraject goedgekeurd heeft, voorziet de omzendbrief richtlijnen voor zowel het wateradvies als de waterparagraaf. De richtlijnen moeten er voor zorgen dat eventuele nog niet gerealiseerde vervolgstappen (bv. planningsprocessen) na de beslissing van de Vlaamse Regering niet gehypothekeerd worden.
 • Voor overstromingsgevoelige signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering nog geen vervolgtraject goedgekeurd heeft en waar mogelijk een herbestemming nodig is op basis van de overstromingskans, voorziet de omzendbrief een bewarend beleid. Met dit bewarend beleid wordt vermeden dat vergunningen en plannen een negatief effect op het watersysteem hebben, in afwachting van de ruimere analyse die moet resulteren in het voorziene vervolgtraject dat de Vlaamse Regering zal goedkeuren.

  Voor de toepassing van de omzendbrief is er de website www.signaalgebieden.be met de richtlijnen en een geoloket signaalgebieden. U kunt er ook de omzendbrief raadplegen.
 • 7. Rapportering globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast


  Op 9 juli hechtte de CIW ook haar goedkeuring aan de tweede gecoördineerde rapportering van de globale CIW evaluatie overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast. Het rapport bevat de stand van zaken van de acties en deelacties van de globale evaluatie, geeft een algemene beschrijving op hoofdlijnen van de aanbevelingen van de resolutie en duidt de linken tussen het globale evaluatie en de resolutie.

  U kunt het rapport raadplegen via de website www.integraalwaterbeleid.be.

  Net zoals vorig jaar voorziet het Vlaams Parlement opnieuw een gedachtewisseling over de opvolging van de uitvoering van de globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast in de Verenigde Commissies Leefmilieu en Openbare Werken. Deze gedachtewisseling gaat door op 8 oktober 2013.

  8. Basismethodiek voor opstellen hemelwaterplan goedgekeurd


  De CIW hechtte haar goedkeuring aan een methodiek voor het uitwerken van een basishemelwaterplan. Zo’n plan moet duidelijk maken waar het hemelwater van bestaande en geplande verharde oppervlakten kan infiltreren of kan gebufferd en afgevoerd worden. Het opstellen van een hemelwaterplan gebeurt op vrijwillige basis, bij voorkeur door de gemeente in overleg met de betrokkenen.

  De methodiek voor het basishemelwaterplan is als concept beschikbaar op de website www.integraalwaterbeleid.be .

  9. Voorstel gecoördineerde aanpak vissterfte goedgekeurd


  Bij het vaststellen van vissterfte is het belangrijk om snel en gericht te kunnen optreden om erger te voorkomen en om de oorzaken ervan op te sporen en aan te pakken. De CIW keurde op 9 juli een voorstel goed voor de gecoördineerde aanpak van vissterfte, waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen op het gebied van de melding van vissterfte, het onderzoek naar de oorzaken, de te nemen maatregelen en de handhaving geduid worden. Het voorstel en de communicatie naar de betrokkenen over het voorstel worden nog verder uitgewerkt.

  10. Actieplan handhaving watertoets


  De CIW besprak op 9 juli ook een actieplan voor een efficiëntere handhaving in het kader van de watertoets.
  Het actieplan bevat 5 prioriteiten voor handhaving: de erfdienstbaarheidszone langs waterlopen, de aansluitverplichting op riolen en het afkoppelen van hemelwater en afvalwater, het vermijden van schade door overstromingen, het vermijden van ophogingen in overstromingsgebied en bronmaatregelen (hemelwaterput, infiltratie- en buffervoorziening) die zijn opgelegd in de vergunning. Voor elk van deze prioriteiten zijn de bestaande handhavingsmogelijkheden geïnventariseerd en aanbevelingen geformuleerd voor een versterkte handhaving.

  De CIW schreef ook de stuurgroep Handhaving Ruimtelijke Ordening aan met de vraag om bij de opmaak van het volgende handhavingsplan de effectief overstromingsgevoelige gebieden op te nemen als prioritaire gebieden en in de afsprakenkaders met de lokale besturen aandacht te hebben voor de vastgelegde prioriteiten in het kader van de watertoets. Ook de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving werd gevraagd om rekening te houden met de vastgelegde prioriteiten.

  11. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater definitief


  De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De CIW werkte mee aan de voorbereiding ervan. (zie nieuwsbrief van februari)

  De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert:

  • Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de verordening moeten voldoen.
  • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien.
  • De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken.
   Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
  • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

  De nieuwe verordening moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Ze treedt in werking de eerste dag van de derde maand na publicatie.

  12. 23 september, 10de Waterforum


  Onder de titel Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat vindt op 23 september in Brussel het 10de Waterforum van de CIW plaats. Zowel de kaderrichtlijn Water als de Habitatrichtlijn leggen de lat hoog voor ecologisch herstel in Vlaanderen. Tijdens het 10de Waterforum wordt gezocht naar raakvlakken om de doelstellingen van beide richtlijnen te halen.

  Wie graag deelneemt, kan nog inschrijven via de website www.integraalwaterbeleid.be. U vindt er ook het volledige programma.

  13. 22 oktober, studiedag Water in transitie


  De CIW werkt ook mee aan de studiedag Water in transitie op 22 oktober, een initiatief van de VVSG, Vlinter en de CIW over integraal lokaal waterbeleid voor en door lokale besturen. De studiedag biedt een overzicht van de recente ontwikkelingen op het vlak van integraal waterbeleid, klimaatadaptatie, regenwaterbeheer, afvalwaterbeheer en waterveiligheid. Via workshops en een praktijkmarkt kunnen experten en deelnemers ervaringen en nieuwe praktijken uitwisselen.

  Het evenement vindt plaats in de Expo van Antwerpen en richt zicht naar iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij het water- en rioleringsbeleid. Het programma raadplegen en inschrijven kan via de website van de VVSG.

  CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
  Digitale nieuwsbrief
  Dokter De Moorstraat 24-26
  9300 Aalst
  Tel. 053 72 65 07
  secretariaat_ciw@vmm.be
  » www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid