Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 10, nummer 1, februari 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 10, nummer 1, februari 2013

CIW nieuwsbrief, jaargang 10, nummer 1, februari 2013

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 1, februari 2013

 

Inhoud

 

 1. Openbaar onderzoek voorbereiding volgende stroomgebiedbeheerplannen gestart
 2. Rapportering voortgang maatregelen stroomgebiedbeheerplannen 2010-2015
 3. Geactualiseerd programma voor de monitoring van de watertoestand goedgekeurd
 4. Basiskaart hydrografisch netwerk goedgekeurd
 5. Indicatoren bekkenbarometer goedgekeurd
 6. Ontwerp gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd
 7. Methodiek voor opstellen hemelwaterplan in de maak
 8. Voorstel voor aanpassing luik waterlopen van code van goede natuurpraktijk goedgekeurd
 9. Technische toelichtingen bij code van goede praktijk rioolstelsels beschikbaar
 10. CIW overlegt met middenveld
 11. CIW werkplan 2013 goedgekeurd
 12. In de kijker: Internationale Scheldeweek
nl

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergaderingen van 12 oktober en 6 december 2012.

In 2013 komt de CIW samen op 27 februari, 7 mei, 9 juli, 10 oktober en 12 december.

1. Openbaar onderzoek voorbereiding volgende stroomgebiedbeheerplannen gestart


De CIW hechtte in oktober 2012 haar goedkeuring aan:

 • het voorontwerp voor de tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties);
 • het tijdsschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen;
 • het kennisgevingsdocument dat aangeeft hoe de mer-procedure zal verlopen.

Ondertussen zijn de documenten bezorgd aan de gemeenten voor de terinzagelegging en aan de betrokken adviesinstanties.

Het openbaar onderzoek ging op 19 december 2012 van start en eindigt op 18 juni 2013 (op 18 februari 2013 voor het kennisgevingsdocument). U kunt de documenten raadplegen op www.volvanwater.be. Via de inspraakformulieren op de website kunnen opmerkingen rechtstreeks aan de CIW bezorgd worden.

2. Rapportering voortgang maatregelen stroomgebiedbeheerplannen 2010-2015


De CIW gaf in december goedkeuring aan de rapportering aan de Europese Commissie over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen van de stroomgebiedbeheerplannen. De informatie werd intussen via het Reportnet aan de Commissie gerapporteerd. Het rapport bevat informatie over de voortgang van:

 • de basismaatregelen
 • de aanvullende maatregelen
 • andere Europese milieurichtlijnen die bijdragen aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water
 • enkele “key type of measures”, dit zijn de meest relevante maatregelen om de doelstellingen binnen de  stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas te bereiken.

U kunt de rapportering raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be.

3. Geactualiseerd programma voor de monitoring van de watertoestand goedgekeurd


De CIW hechtte in oktober 2012 haar goedkeuring aan een geactualiseerd programma voor de monitoring van de watertoestand. De eerste monitoringscyclus liep immers eind 2012 af. Het monitoringprogramma bestaat uit een deelprogramma voor oppervlaktewater en een deelprogramma voor grondwater.

Voor oppervlaktewater zijn de voornaamste wijzigingen dat de toestand van een waterlichaam beoordeeld zal worden op basis van een beperktere set aan relevante parameters en op basis van meerdere meetjaren. Voor het monitoren van de grondwatertoestand liggen de wijzigingen voornamelijk in een aanpassing van de te bemonsteren parameterset.

De voorzitter van de CIW legde het geactualiseerde monitoringprogramma ondertussen voor aan minister J. SCHAUVLIEGE voor bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

4. Basiskaart hydrografisch netwerk goedgekeurd


Op de vergadering van december hechtte de CIW haar definitieve goedkeuring aan de basiskaart hydrografisch netwerk voor het opmaken van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten tegen eind 2013. Overstromingsgevaarkaarten zullen de fysische eigenschappen van overstromingen gekoppeld aan de kans van voorkomen in beeld brengen. Overstromingsrisicokaarten zullen informatie bevatten over de gevolgen van overstromingen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed.

De basiskaart hydrografisch netwerk toont welke waterlopen volgens de Overstromingsrichtlijn significant kunnen overstromen. De afstemming aan de grenzen gebeurde op basis van besprekingen in de internationale riviercommissies en aanvullende bilaterale overlegmomenten.

5. Indicatoren bekkenbarometer goedgekeurd


De CIW hechtte in december ook haar goedkeuring aan een selectielijst van bekkenindicatoren die samen de bekkenbarometer zullen vormen. Een twintigtal zorgvuldig geselecteerde indicatoren zal de duurzaamheid van het watersysteem in het bekken (zowel de toestand als het multifunctionele gebruik ervan) opvolgen. Bij de selectie van indicatoren werd rekening gehouden met de Europese verplichtingen. De bekkenbarometer zal o.a. gebruikt worden om de bekkenspecifieke delen van de volgende stroomgebiedbeheerplannen te voeden.

6. Ontwerp gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd


De CIW gaf in oktober haar goedkeuring aan een voorstel voor een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Over de principes en de hoofdlijnen van de nieuwe verordening, werd u al geïnformeerd via de nieuwsbrief van juni . De nog ontbrekende drempelwaarden en dimensioneringsparameters werden aangevuld. Aangezien de aanpak van wateroverlast een aangepaste verordening vraagt op korte termijn, werden ook de dimensioneringsparameters voor een buffervoorziening ingevuld. Deze waarden kunnen worden bijgestuurd op basis van de resultaten van een lopende studie die gedifferentieerde buffereisen zal vaststellen in functie van de kenmerken van het riolerings- en waterlopenstelsel.
Het voorstel werd overgemaakt aan de bevoegde minister Ph. MUYTERS met de vraag om het voorontwerp van een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater voor te leggen aan de Vlaamse Regering. 

Op 8 februari 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit van een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

7. Methodiek voor opstellen hemelwaterplan in de maak


De CIW hechtte in december haar goedkeuring aan een voorstel om een methodologie uit te werken op basis waarvan gemeenten een hemelwaterplan kunnen opmaken als onderdeel van een integrale aanpak van de hemelwater- en afvalwaterproblematiek. Het hemelwaterplan moet duidelijk maken waar het hemelwater van bestaande en geplande verharde oppervlakten kan infiltreren of gebufferd en afgevoerd kan worden.

De CIW zal tegen juli 2013 een toegankelijke basismethodiek voor een hemelwaterplan uitwerken. Voor gemeenten die een gedetailleerder hemelwaterplan willen, komt er een meer verfijnde methodiek tegen eind 2013.
8. Voorstel voor aanpassing luik waterlopen van code van goede natuurpraktijk goedgekeurd


De CIW keurde in oktober een voorstel goed voor de aanpassing van het luik waterlopen van de code van goede natuurpraktijk. Het voorstel kadert in de vereenvoudiging van de procedures voor het onderhoud en het beheer van de waterlopen.

De code van goede natuurpraktijk verduidelijkt hoe bepaalde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in overeenstemming met de zorgplicht uit het natuurdecreet. Werken die volgens de code worden uitgevoerd en dus aan de zorgplicht voldoen, worden beschouwd als normale onderhoudswerken. Als voor deze werken geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moet ook geen natuurvergunning aangevraagd worden.

In het voorstel voor aanpassing van het luik waterlopen van de code werden de tijdsvensters voor specifieke onderhoudswerken (zoals ruimingswerken, maaien van oever-, of bodemvegetatie, of het bestrijden van invasieve waterplanten) aangepast aan de meest recente ecologische inzichten. Voor Speciale Beschermingszones (SBZ-gebied), het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN-gebied) en de gewestplanbestemmingen groen en bos werden de tijdsvensters afgestemd op de natuurwaarden van deze gebieden. Door de code gebiedsgericht te verfijnen en de tijdvensters waarbinnen werken kunnen uitgevoerd worden aan te passen, zal het aantal natuurvergunningsaanvragen afnemen tot het strikt noodzakelijke.

Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt tot een besluit Vlaamse Regering.

9. Technische toelichtingen bij code van goede praktijk rioolstelsels beschikbaar


Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de nieuwe code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen vaststelt. De code bestaat uit 9 hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk hoort een technische toelichting die in detail de randvoorwaarden en de te gebruiken modellen vastlegt.

In oktober werden de laatste nog ontbrekende technische toelichtingen door de CIW goedgekeurd. Het gaat om technische toelichtingen bij de hoofdstukken Ontwerpneerslag (hoofdstuk 5), Dimensionering hemelwaterriolen en gemengde riolen (hoofdstuk 6) en Overstortemissies (hoofdstuk 7).

U kunt de code van goede praktijk en de technische toelichtingen, samen met de nieuwe kwetsbaarheidskaart voor overstorten en een rekenmodule voor het opstellen van een inspectieplan voor rioleringen, raadplegen op de website van het integraal waterbeleid.

10. CIW overlegt met middenveld


Op 29 januari 2012 vond een overleg met het middenveld plaats. Zoals elk jaar stelde de CIW het werkplan voor 2013, de meerjarenplanning tot 2017 en de realisaties in 2012 voor. Ook het lopende openbaar onderzoek over het voorontwerp van de waterbeleidsnota en over het tijdschema en werkprogramma voor de volgende plannen, alsook het verdere voorbereidingsproces van de stroomgebiedbeheerplannen kwamen aan bod. De Minaraad, de SERV en de SALV zullen een advies uitbrengen over deze documenten.

11. CIW werkplan 2013 goedgekeurd


In december werd het werkplan voor 2013 en de meerjarenplanning tot 2017 goedgekeurd. We lichten er enkele activiteiten uit.

 • De CIW bereidt een definitief ontwerp van waterbeleidsnota voor op basis van de opmerkingen en adviezen bij het voorontwerp van waterbeleidsnota, momenteel in openbaar onderzoek.
 • De CIW en de bekkenstructuren zullen de volgende stroomgebiedbeheerplannen met bekkenspecifieke delen verder inhoudelijk voorbereiden. De overstromingsrisico- en overstromingsgevaarkaarten worden afgewerkt en tegen eind 2013 ter beschikking gesteld.
 • De regelgeving i.v.m. de publiciteit bij de verkoop van gronden en onroerende goederen gelegen in overstromingsgevoelig gebied wordt verder uitgewerkt in het kader van de voorgestelde informatieplicht.
 • Er wordt een voorstel tot invullen van de korte termijn actie ‘signaalgebieden’ uit het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen uitgewerkt in het kader van de doorwerking van signaalgebieden in de ruimtelijke ordening.
 • Het instrumentarium om bijkomende bebouwing en verharding in overstromingsgevoelige gebieden tegen te gaan, wordt verder geoptimaliseerd.
 • De wijzigingen aan de bekkenoverlegstructuren als gevolg van de aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid worden voorbereid.

U kunt het volledige werkplan raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

12. In de kijker: Internationale Scheldeweek


Van 22 maart tot 1 april vindt de tweede Internationale Scheldeweek plaats. Over het volledige stroomgebiedsdistrict van de Schelde worden tal van activiteiten georganiseerd om de Schelde dichter bij het ruime publiek te brengen.

De bekkensecretariaten van Bovenschelde en Dender werken mee aan de internationale uitwisselingsdag op 22 maart in Gent. Dit evenement is het startschot van de Internationale Scheldeweek en richt zich naar al wie professioneel met water bezig is. De bedoeling is om grensoverschrijdend ervaringen uit te wisselen en vanuit een grensoverschrijdende aanpak een toekomstvisie uit te werken om de biodiversiteit en de waterkwaliteit van de Schelde en haar zijrivieren te verbeteren.

Het programma van de Internationale Scheldeweek kunt u raadplegen via www.scheldeweek.com .

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid