Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > CIW-nieuwsbrief, jaargang 12, nummer 3 - juli 2015
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

CIW-nieuwsbrief, jaargang 12, nummer 3 - juli 2015

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
CIW-nieuwsbrief, jaargang 12, nummer 3 - juli 2015
Inhoud
 1. Definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 goedgekeurd
 2. Afspraken over opmaak eerste wateruitvoeringsprogramma
 3. Vierde rapportering over aanpak wateroverlast
 4. Signaalgebieden : een overzicht
 5. Draaiboek voor opmaak van watertoetskaart beschikbaar
 6. Afspraken over de aanpak van vissterfte opnieuw onder de aandacht
 7. CIW bracht gecoördineerd advies uit bij Franse en Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen
 8. Beslissingen Vlaamse Regering

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze nieuwsbrief informeert over de CIW-beslissingen van 7 mei en 2 juli 2015.

1. Definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 goedgekeurd


De CIW hechtte op 2 juli haar goedkeuring aan het dossier voor de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas. Het dossier bestaat uit definitieve ontwerpplannen, overwegingsdocumenten en een ontwerpnota aan de leden van de Vlaamse Regering.

Van ontwerpplannen naar definitieve ontwerpplannen
De definitieve ontwerpplannen zijn aangepast op basis van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, aan technische wijzigingen en actualisaties en aan de scenariokeuze voor het actiepakket in uitvoering van de kaderrichtlijn Water.

De stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 omvatten de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, een maatregelenprogramma voor Vlaanderen, elf bekkenspecifieke delen, zes grondwatersysteemspecifieke delen, herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. De overstromingsrisicobeheerplannen zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

Het actiepakket
In de vorige nieuwsbrief werd al gecommuniceerd over de principiële uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het actiepakket voor de stroomgebiedbeheerplannen. Op basis van deze principiële uitgangspunten werd de meerkost voor het actiepakket verder gereduceerd, wat heeft geresulteerd in een aangepast scenario met 17 speerpuntgebieden en 56 aandachtsgebieden.

De meerkost voor de Vlaamse overheid van het actiepakket voor de kaderrichtlijn Water wordt beperkt gehouden door maximaal in te zetten op beleidsversterking en efficiëntiewinsten.

Bijkomende inspanningen gebeuren in eerste instantie in de 17 speerpuntgebieden om het behalen van een goede toestand tegen eind 2021 in deze gebieden alle kans op slagen te geven. De voorbereiding van een gebiedsgericht geïntegreerd beleid in de 56 aandachtsgebieden moet garanties bieden dat ook in deze gebieden op termijn een substantiële kwaliteitsverbetering zal gerealiseerd worden. Voor de overige waterlichamen wordt een verdere verbetering van de toestand via het generieke beleid beoogd.

Voor grondwater ligt de focus op de verziltingsproblematiek, de aanpak van illegale winningen, de herstelprogramma’s voor bedreigde grondwaterlichamen en verdere kennisopbouw.

Het actiepakket voor de Overstromingsrichtlijn is niet gebonden aan de cycli voor de kaderrichtlijn Water en bevat ook acties voor de langere termijn.

De uitwerking van een langetermijnvisie financiering waterbeheer
De uitwerking van een langetermijnvisie financiering waterbeheer via een maatschappelijk debat, is als actie opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen. Het voorstel is intussen ook positief onthaald door de strategische adviesraden. Na de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen worden de doelstellingen, de werkwijze en het tijdspad voor het maatschappelijk debat verder uitgeschreven in een startnota.

De verdere planning
Het dossier voor de stroomgebiedbeheerplannen wordt nu verder afgewerkt. Daarna wordt het voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE met de vraag om de plannen te laten vaststellen door de Vlaamse Regering. De Kaderrichtlijn en het decreet Integraal Waterbeleid bepalen dat deze vaststelling uiterlijk op 22 december 2015 moet gebeuren.

2. Afspraken over opmaak eerste wateruitvoeringsprogramma


De CIW keurde op 2 juli het concept voor de opmaak van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma (WUP) goed. Het herziene decreet Integraal Waterbeleid stelt dat jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met bekkenspecifieke delen wordt opgemaakt en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan.

De CIW maakte afspraken over de inhoud op hoofdlijnen, de structuur en het opmaakproces voor het WUP. Het WUP zal informatie bevatten over de waterbeheerplanning op stroomgebiedniveau, bekkenniveau en grondwatersysteemniveau.

Het eerste WUP (WUP 2015) wordt opgemaakt tegen de CIW-vergadering van december. Het WUP 2015 focust op de uitvoering van de bekkenbeheerplannen en de voortgang in de signaalgebieden en bevat de bekkenvoortgangsrapporten 2014 en 2015.

3. Vierde rapportering over aanpak wateroverlast


De CIW gaf op 2 juli goedkeuring aan het vierde opvolgingsrapport over de wateroverlastproblematiek.

De voorbije drie jaar rapporteerde de CIW in juli telkens over de uitvoering van de Globale evaluatie overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast. De rapportering van 2014 werd als eindrapportering beschouwd.

Om tegemoet te komen aan de vraag van het Vlaams Parlement om blijvend geïnformeerd te worden, is een vierde rapportering uitgewerkt, evenwel met een bijgestuurde aanpak. Deze vierde rapportering focust op kernpunten en is geënt op het concept van meerlaagse waterveiligheid.

In de toekomst zal de rapportering over de aanpak van de wateroverlastproblematiek via het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma (WUP) gebeuren.

4. Signaalgebieden : een overzicht


Vervolgtraject signaalgebieden reeks 2 goedgekeurd
Op 8 mei keurde de Vlaamse Regering de vervolgstappen voor de 17 signaalgebieden van reeks 2 goed. Sommige gebieden krijgen een zachte bestemming. Andere blijven onder voorwaarden ontwikkelbaar. In 2014 werden al de vervolgstappen voor een eerste reeks van 66 signaalgebieden goedgekeurd.

Voor een derde reeks van 151 signaalgebieden bereiden de bekkenstructuren en de CIW een voorstel van vervolgtraject voor de Vlaamse Regering voor tegen uiterlijk medio 2016.
De signaalgebieden zijn te raadplegen op de geoloketten van www.signaalgebieden.be, www.waterinfo.be/watertoets en werden ingebouwd in de webtoepassing watertoets op www.watertoets.be.

Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden
De ministers J. SCHAUVLIEGE en B. WEYTS hebben een gezamenlijke omzendbrief gepubliceerd met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden en effectief overstromingsgevoelige gebieden (omzendbrief LNE/2015/2). De omzendbrief is sinds 1 juli van kracht en vervangt de omzendbrief uit 2013.

Het toepassingsgebied voor de omzendbrief is verfijnd met een onderscheid tussen signaalgebieden waarvoor al een vervolgtraject werd goedgekeurd (reeks 1 en 2) en signaalgebieden waarvoor de uitwerking van het vervolgtraject in voorbereiding is (reeks 3). Daarnaast geeft de omzendbrief richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in alle effectief overstromingsgevoelige gebieden.

De CIW informeerde vergunningverleners, plannende overheden en adviesverleners over de nieuwe omzendbrief.

5. Draaiboek voor opmaak van watertoetskaart beschikbaar


De CIW keurde op 7 mei het draaiboek voor de opmaak en het actueel houden van de watertoetskaart goed. De watertoetskaart toont de mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden. Deze kaart moet geraadpleegd worden bij het toepassen van de watertoets en in het kader van de informatieplicht voor het integraal waterbeleid. De kaart wordt regelmatig geactualiseerd. De huidige versie dateert van 1 september 2014.

Het draaiboek bevat drie onderdelen:

 1. De lijst van de onderliggende datalagen die gebruikt worden voor de opbouw van de kaart. Hieruit kan afgeleid worden wat de implicaties voor de watertoetskaart zijn als één van de onderliggende datalagen wijzigt.
 2. De procedure bij wijzigingsaanvragen aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden of de effectief overstromingsgevoelige gebieden.
 3. Instructies voor de kartering van nieuwe overstromingsevents en het verzamelen van bewijsmateriaal (foto’s, verslagen, …), op basis waarvan de watertoetskaart later kan geactualiseerd worden.

Het draaiboek is beschikbaar op de website.

6. Afspraken over de aanpak vissterfte opnieuw onder de aandacht


Met de zomer in aantocht brachten de CIW, het ANB, de VMM en de Provinciale Visserijcommissies de afspraken over de gecoördineerde aanpak van vissterfte opnieuw onder de aandacht. Met de verbeterde kwaliteit herstelt ook de visfauna in onze waterlopen zich langzaam. Maar dat betekent ook dat calamiteiten die vissterfte kunnen veroorzaken des te meer impact hebben. Een snelle en efficiënte aanpak van vissterfte kan in vele gevallen erger voorkomen en de duur van vissterfte beperkt houden.

Gemeenten, lokale hulpdiensten en waterbeheerders werden geïnformeerd over wat te doen bij vissterfte. Aan de gemeenten is gevraagd om aan hun inwoners mee te delen waar ze vissterfte of vissen in nood kunnen melden. De afspraken zijn te raadplegen op de website. Nieuw is de begeleidende fiche die kan helpen om in te schatten of het om een ernstige vissterfte gaat.

7. CIW bracht gecoördineerd advies uit bij Franse en Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen


Op 7 mei keurde de CIW de gecoördineerde Vlaamse adviezen op de Nederlandse en Franse waterbeheerplannen in uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn goed.

Voor Nederland gaat het om het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren 2016-2021. Voor Frankrijk is een advies uitgebracht bij het ‘Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)’ en het ‘Schéma de Gestion et d'Aménagement des Eaux (SDAGE)’.

De adviezen zijn voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE met de vraag om ze over te maken aan de respectieve bevoegde autoriteiten in Nederland en Frankrijk.

8. Beslissingen Vlaamse Regering
 • De Vlaamse Regering hechtte op 10 juli haar definitieve goedkeuring aan de Code van Goede Natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen. De nieuwe code, die is voorbereid door de CIW, kadert in de vereenvoudiging van de procedures voor het onderhoud en het beheer van waterlopen. De Code van Goede Natuurpraktijk verduidelijkt hoe bepaalde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in overeenstemming met de zorgplicht uit het Natuurdecreet. Werken die volgens de code uitgevoerd worden en dus aan de zorgplicht voldoen, worden beschouwd als normale onderhoudswerken en zijn vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. De nieuwe code vervangt het luik waterlopen van de code van 1998.
 • De Vlaamse Regering keurde op 8 mei het vervolgtraject en de beleidsopties goed voor de signaalgebieden van reeks 2. De individuele beslissingen zijn te raadplegen via de website www.signaalgebieden.be.

 

 

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.