Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 10, nummer 3 - juni 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 10, nummer 3 - juni 2013

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 3 - juni 2013
Inhoud
  1. Voorbereiding tweede generatie waterbeheerplannen
  2. Vervolgtraject en omzendbrief signaalgebieden goedgekeurd
  3. Aanpassing plan-m.e.r. besluit
  4. 10de Waterforum : Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat
  5. Beslissingen van de Vlaamse Regering

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergadering van 7 mei 2013.

1. Voorbereiding tweede generatie waterbeheerplannen


De CIW nam kennis van de stand van zaken van de opmaak van de maximale actielijsten ter voorbereiding van het maatregelenprogramma voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Met de maximale actielijsten worden de inspanningen die nog nodig zijn (ook na 2021) om een goede watertoestand te bereiken in kaart gebracht. Deze informatie is noodzakelijk om afwijkingen voor het behalen van de goede watertoestand te kunnen motiveren.

Er worden maximale actielijsten opgemaakt per bekken en een maximale actielijst van acties die voor heel Vlaanderen gelden. CIW-werkgroepen, bekkensecretariaten, waterbeheerders en andere initiatiefnemers vullen de actielijsten nu verder aan op basis van hun terreinkennis. Daarna volgt nog een prioriteringsfase en een budgetcontrole door betrokken waterbeheerders en initiatiefnemers.

De CIW besliste ook om in de tweede generatie plannen opnieuw met speerpuntgebieden te werken waar prioritair zal ingezet worden op het halen van de goede toestand tegen 2021. Er werd ook een methodiek goedgekeurd om potentiële speerpuntgebieden te selecteren.

2. Vervolgtraject en omzendbrief signaalgebieden goedgekeurd


In de aanpak tegen wateroverlast keurde de Vlaamse Regering op 29 maart 2013 een conceptnota signaalgebieden goed. De conceptnota volgt uit de korte termijnactie signaalgebieden van het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde bestemming, maar nuttig voor het watersysteem onder andere dankzij het waterbergend vermogen ervan. De signaalgebieden werden aangeduid in de bekkenbeheerplannen.

Via de conceptnota kreeg de CIW de opdracht om per signaalgebied een voorstel tot verdere aanpak voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Als de ontwikkeling van het signaalgebied een negatief effect heeft op het watersysteem en/of er een hoge kans op overstromingen is, zullen bijkomende maatregelen voorzien worden of zal een nieuwe functionele invulling (eventueel herbestemming) voor het gebied voorgesteld worden. Voor de 68 signaalgebieden die al door de bekkenbesturen getoetst werden, zullen de voorstellen tegen eind 2013 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Eveneens in uitvoering van de conceptnota signaalgebieden, bereidde de CIW een ontwerp van omzendbrief voor. De omzendbrief bevat zowel richtlijnen voor de vergunningverlener en planopmakende overheden die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de watertoets, als richtlijnen voor de waterbeheerders die advies verlenen in het kader van de watertoets. De richtlijnen maken telkens een onderscheid tussen de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering al een vervolgtraject heeft goedgekeurd en de signaalgebieden waarvoor dit nog niet het geval is.

De voorzitter legde het ontwerp voor de omzendbrief voor aan de ministers J. SCHAUVLIEGE, H. CREVITS en Ph. MUYTERS.

3. Aanpassing plan-m.e.r. besluit


De CIW gaf goedkeuring aan het voorstel voor de aanpassing van de adviesinstanties water in het plan-m.e.r.besluit.

Deze beslissing past in de evaluatie van de watertoets bij ruimtelijke uitvoeringsplannen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen (zie vorige nieuwsbrief). Hieruit bleek dat de adviesinstanties water, opgenomen in het plan-m.e.r.-besluit, soms onduidelijk of onlogisch zijn waardoor niet altijd aan de correcte instanties advies gevraagd wordt.

Het voorstel wordt overgemaakt aan de dienst MER.

4. 10de Waterforum: Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat


Zowel de kaderrichtlijn Water als de Habitatrichtlijn legt de lat hoog voor ecologisch herstel in Vlaanderen. Op het 10de Waterforum wordt gezocht naar raakvlakken om de doelstellingen van beide richtlijnen te halen. Het 10de waterforum vindt plaats in Brussel op 23 september 2013.

Heel wat waterlopen stromen door Natura-2000 gebieden. Maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen voor het verbeteren van de toestand van die waterlopen zorgen voor een betere biodiversiteit en dragen bij aan de doelstellingen van de Habitatrichtlijn. Door de planning en uitvoering van de herstelmaatregelen goed op elkaar af te stemmen, kunnen we belangrijke kansen en win-win situaties creëren.

Meer informatie en het programma vindt u op de website van het integraal waterbeleid.

5. Beslissingen van de Vlaamse Regering

 

  • Op 17 mei hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet Integraal Waterbeleid wijzigt. Het ontwerpdecreet is intussen ingediend bij het Vlaams Parlement. Meer informatie vindt u op onze website.
  • Ook op 17 mei gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • Op 26 april stelde de Vlaamse Regering het geactualiseerde programma voor de monitoring van de watertoestand in de periode 2013-2019 vast, in uitvoering van de kaderrichtlijn Water.
  • Op 29 maart hechtte de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring aan een conceptnota over de signaalgebieden en aan een plan van aanpak voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen in bepaalde gebieden met een hoge overstromingskans. De CIW kreeg in dit verband de opdracht een vervolgtraject en een omzendbrief voor te bereiden (zie hoger).
CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.