Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 10, nummer 2 - april 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 10, nummer 2 - april 2013

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 2 - april 2013
Inhoud
 1. Aanbevelingen uit blauwdruk Europese Commissie geanalyseerd
 2. Toepassing watertoets bij ruimtelijke plannen geëvalueerd
 3. Plan van aanpak om nieuwe laagstamplantages in winterbed Maas te vermijden
 4. De bekkencoördinatoren, een overzicht
 5. 10de Waterforum: Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat 

 

De tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief van de CIW informeert over de werking en de beslissingen van de CIW.

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergadering van 27 februari 2013.

1. Aanbevelingen uit blauwdruk Europese Commissie geanalyseerd


De CIW nam kennis van de aanbevelingen van de Europese Commissie in haar blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren en van haar evaluatierapport over de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren van 14 november 2012, is een strategie die ervoor moet zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit voor handen is voor de behoeften van de mens, de economie en het milieu. De strategie van de Europese Commissie is geënt op drie sporen:

 1. De uitvoering van het huidige Europese waterbeleid verbeteren door betere toepassing van de bestaande wetgeving.
 2. De integratie van de waterbeleidsdoelstellingen in andere relevante beleidsdomeinen (zoals landbouw, visserij, energie uit hernieuwbare bronnen, vervoer en de cohesie- en structuurfondsen) versterken.
 3. Hiaten in het bestaande instrumentarium wegwerken om zo duurzaam watergebruik te stimuleren.

Onder coördinatie van de werkgroep Kaderrichtlijn Water analyseren de betrokken werkgroepen momenteel hoe met de aanbevelingen van de Europese Commissie rekening kan gehouden worden bij de verdere voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen en hoe ze kunnen doorvertaald worden bij de afwerking van de tweede waterbeleidsnota. Concrete voorstellen zullen voorgelegd worden op de CIW-vergadering van 7 mei.

De blauwdruk en het evaluatierapport kunnen geraadpleegd worden via de website van de Europese Commissie.

2. Toepassing watertoets bij ruimtelijke plannen geëvalueerd


De CIW gaf haar goedkeuring aan een evaluatie van de toepassing van de watertoets bij ruimtelijke uitvoeringsplannen.

In 2010 - 2011 werd de watertoets bij vergunningen grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Dit resulteerde in een aangepast uitvoeringsbesluit. Omdat het belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het watersysteem, werd nu ook de doorwerking van de watertoets bij ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) onderzocht. De doorlichting spitste zich toe op RUP’s voor projecten die in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen en met mogelijk een significante impact op het watersysteem.

Sinds de invoering van de watertoets houden zowel de overheden die plannen maken als zij die advies geven op die plannen meer rekening met het watersysteem. Het wateraspect kreeg dankzij de plan-MER-plicht ook een prominentere rol bij de beoordeling van de plannen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat plannen met een uitgesproken negatieve impact op het watersysteem of met een onvoldoende uitgewerkte watertoets niet of minder snel goedgekeurd worden.

Enkele aanbevelingen uit de evaluatie zijn:

 • Een afstemming van het plan-MER-besluit op het besluit dat de adviesinstanties bij ruimtelijke plannen aanduidt, is wenselijk om overbodige adviesvragen en administratieve overlast te vermijden.
 • Water en waterbeheerders moeten van bij het begin van het ontwerp betrokken worden.
 • De watertoets moet gebiedsspecifiek ingevuld worden en standaardformuleringen moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Besturen die meerdere aspecten adviseren besteden best een afzonderlijk deel van het advies aan het watersysteem.
 • Een duidelijker kader voor wateraspecten in RUP’s (en stedenbouwkundige voorschriften in het bijzonder) is noodzakelijk voor een vlottere doorwerking van milderende maatregelen.

Momenteel wordt een aanpassing van het plan-MER-besluit voorbereid. De andere aanbevelingen zullen uitgewerkt worden in de handleiding adviesverlening bij ruimtelijke plannen die tegen eind 2014 uitgebreid en geactualiseerd wordt. Ook de webtoepassing watertoets zal meer functionaliteiten krijgen voor de beoordeling van RUP’s.

3. Plan van aanpak om nieuwe laagstamplantages in winterbed Maas te vermijden


De CIW gaf haar goedkeuring aan een plan van aanpak om de aanplanting van nieuwe laagstamplantages in het winterbed van de Maas te vermijden op plaatsen waar opstuwing voor een hoger risico op wateroverlast kan zorgen. Het plan van aanpak geeft uitvoering aan actie 54 van het Globale Evaluatierapport Overstromingen van november 2010.

Het winterbed van de Gemeenschappelijke Maas is veelal natuur- of landbouwgebied. Op sommige plaatsen zijn laagstamplantages aangeplant. Laagstamplantages, maar ook bossen en houtwallen kunnen de waterafvoer remmen en voor een hoger overstromingsrisico zorgen.

Nv De Scheepvaart zal een gebiedsdekkende risico-evaluatie uitvoeren van het effect van opstuwende elementen. In de zones die uit de analyse risicovol blijken te zijn, zullen nieuwe laagstamplantages vermeden worden. Oplossingen zullen in eerste instantie gezocht worden via overeenkomsten die in overleg tot stand komen. Ook via de pachtwetgeving en de daarin voorziene advisering voor laagstamplantages door de tuinbouwkundige van de streek, kunnen nieuwe plantages in de meest risicovolle zones voorkomen worden. Hiertoe stelt nv De Scheepvaart in overleg met het departement Landbouw en Visserij een beoordelingskader op waarop het advies van de tuinbouwkundige van de streek onder meer gebaseerd zal zijn.

Gemaakte afspraken zullen via de bekkenstructuren opgevolgd worden.

4. De bekkencoördinatoren, een overzicht


Recent zijn enkele nieuwe bekkencoördinatoren in dienst. De CIW keurde een voorstel tot ministerieel besluit voor de aanduiding van de bekkencoördinatoren goed.

Een overzicht van de bekkencoördinatoren in de 11 bekkens:

 • de heer Rik Dehaemers voor het IJzerbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • mevrouw Katrien Thomaes voor het bekken van de Brugse Polders (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • mevrouw Ingrid D’Hondt voor het bekken van de Gentse Kanalen (Waterwegen en Zeekanaal NV)
 • mevrouw Evelien De Vylder voor het Benedenscheldebekken (Waterwegen en Zeekanaal NV)
 • mevrouw Sofie Van Volsem voor het Leiebekken (Waterwegen en Zeekanaal NV)
 • mevrouw Annick De Winter voor het Bovenscheldebekken (Waterwegen en Zeekanaal NV)
 • mevrouw Annelies Sevenant voor het Denderbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • mevrouw Katrien Piessens voor het Dijle-Zennebekken (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • de heer Jan Vanvelk voor het Demerbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • de heer Tom Gabriëls voor het Netebekken (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • mevrouw Jolina Vanesch voor het Maasbekken (nv De Scheepvaart)

De contactgegevens van de bekkencoördinatoren vindt u op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens.

5. 10de Waterforum: Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat


De CIW organiseert op 23 september haar 10de Waterforum. Deze keer staat het ecologisch herstel van waterlopen centraal.

Het herstellen van de ecologische kwaliteit van onze waterlopen stelt Vlaanderen voor een gigantische uitdaging. Tijdens het 10de Waterforum zoomen we in op de ecologische doelstellingen, het instrumentarium voor ecologische herstelprojecten, succes- en faalfactoren bij herstelprojecten, mogelijkheden voor win-win en innovatieve technieken.

We bieden opnieuw de ruimte om kennis en ervaringen te delen met het werkveld. Nog tot 15 april kunt u uw voorstellen voor presentaties of posters indienen. Meer informatie vindt u op onze website.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.