Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 10, nummer 5 - november 2013
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 10, nummer 5 - november 2013

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 5 - november 2013
Inhoud
  1. Aangepast ontwerp voor de tweede waterbeleidsnota goedgekeurd
  2. Installatie aangepaste bekkenstructuren in voorbereiding
  3. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen : stand van zaken
  4. Vervolgtraject voor signaalgebieden: eerste startbeslissingen voorbereid
  5. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten afgewerkt
  6. Vernieuwde watertoets krijgt positief rapport
  7. CIW ondersteunt beleidstransitie naar meerlaagse waterveiligheid
  8. Nieuwe informatieplicht over de overstromingsgevoeligheid van vastgoed van kracht
  9. Beslissingen Vlaamse Regering

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergadering van 10 oktober 2013. De vergadering van 10 oktober was de laatste onder voorzitterschap van de heer Frank Van Sevencoten. Na 22 jaar dienst als administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij en 10 jaar als voorzitter van de CIW gaat de heer F. Van Sevencoten vanaf 1 december met pensioen.

 

1. Aangepast ontwerp voor de tweede waterbeleidsnota goedgekeurd


De CIW gaf op 10 oktober haar goedkeuring aan het aangepaste ontwerp van tweede waterbeleidsnota. Het voorontwerp van waterbeleidsnota lag in openbaar onderzoek van 19 december 2012 tot 18 juni 2013. De ingediende opmerkingen en adviezen werden verwerkt in een overwegingsdocument, dat de aanzet vormde voor het aangepaste ontwerp.

Het dossier werd intussen overgemaakt aan minister J. Schauvliege met de vraag het ontwerp voor de tweede waterbeleidsnota voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Het decreet Integraal Waterbeleid stelt immers dat de Vlaamse Regering tegen uiterlijk 22 december 2013 de herziene waterbeleidsnota vaststelt.

2. Installatie aangepaste bekkenstructuren in voorbereiding


Door het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid veranderen de bekkenstructuren. Zo wordt het bekkenbestuur opgedeeld in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau en worden de waterschapssecretariaten geïntegreerd in het bekkensecretariaat.

De CIW keurde op 10 oktober een voorstel van huishoudelijk reglement goed voor de werking van de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau. De installatievergaderingen van de algemene bekkenvergaderingen en de bekkenbureaus voor de elf bekkens zijn eind 2013 / begin 2014 gepland. Om de lokale besturen te informeren over de aangepaste bekkenstructuren en hun rol hierin, organiseerden de bekkensecretariaten tussen 2 tot 10 oktober 2013 een aantal informatiemomenten. De presentaties zijn beschikbaar via de website.

De CIW hechtte ook haar goedkeuring aan een voorstel voor de personeelsinzet vanuit het Vlaamse Gewest en de provincies in de bekkensecretariaten, de taakverdeling en de aansturing binnen het bekkensecretariaat. Dit voorstel werd doorvertaald in een voorstel van organisatiereglement van het bekkensecretariaat dat door het bekkenbureau dient goedgekeurd te worden.

3. Voorbereidng tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen : stand van zaken


De CIW keurde gedetailleerde tijdspaden goed voor de opmaak van de voorontwerpen van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen en de bijbehorende bekkenspecifieke delen, zodat de ontwerpplannen in juni 2014 in openbaar onderzoek kunnen gaan. Aan de betrokken CIW werkgroepen wordt gevraagd hun planning en werking hierop af te stemmen en de gevraagde gegevens/teksten tijdig aan te leveren.

Met betrekking tot de actielijsten is de prioriteringsfase ondertussen afgerond en is de budgetcontrole door de initiatiefnemers lopende. De initiatiefnemers van de verschillende acties bekijken nu welke acties in de volgende planperiode kunnen uitgevoerd worden met beschikbare middelen en voor welke acties bijkomende middelen nodig zijn.

De CIW keurde op 10 oktober ook een communicatieplan op hoofdlijnen goed voor de organisatie en de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. De terinzagelegging zal volledig digitaal verlopen.

4. Vervolgtraject voor signaalgebieden : eerste startbeslissingen voorbereid


Voor 37 signaalgebieden keurde de CIW, na consultatie van de betrokken lokale besturen, een voorstel van verdere aanpak goed. Het gaat om signaalgebieden uit de bekkens van Benedenschelde, Bovenschelde, Dender, Demer, Nete en Maas. De dossiers werden aan minister J. Schauvliege voorgelegd.

Voor een 30-tal andere signaalgebieden in de bekkens van IJzer, Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne zal op de CIW-vergadering van december een voorstel van verdere aanpak voorliggen.

De voorstellen moeten voor elk signaalgebied resulteren in een startbeslissing van de Vlaamse Regering waarbij het instrument en de initiatiefnemer worden vastgelegd om de bijkomende maatregelen of een nieuwe functionele invulling binnen het signaalgebied te kunnen realiseren.

Hierbij aansluitend heeft de CIW ook een voorstel voor de heroriëntatie van het Rubiconfonds goedgekeurd. Deze heroriëntatie zorgt ervoor dat het fonds kan aangesproken worden voor het subsidiëren van planschadevergoedingen en planschadekosten van lokale besturen bij bestemmingswijzigingen in functie van het behoud van de waterbergingscapaciteit in de signaalgebieden en effectief overstromingsgevoelige gebieden. Het voorstel werd overgemaakt aan de bevoegde minister Ph. Muyters.

5. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten afgewerkt


De Overstromingsrichtlijn verplicht de lidstaten om tegen 22 december 2013 overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten beschikbaar te stellen. Op 10 oktober keurde de CIW de basiskaart hydrografisch netwerk en de overstromingskaarten voor Vlaanderen goed.

De basiskaart hydrografisch netwerk toont de waterlopen met een potentieel overstromingsrisico overeenkomstig de Overstromingsrichtlijn. Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van overstromingen, zoals de verwachte overstromingsfrequentie, stijghoogte en waterdiepte. Overstromingsrisicokaarten brengen de gevolgen van overstromingen voor de bevolking, bedrijven, infrastructuur, de natuur en het cultureel erfgoed in kaart.

De CIW doet nu het nodige om de kaarten tegen 22 december 2013 via een geoloket toegankelijk te maken voor het publiek.

6. Vernieuwde watertoets krijgt positief rapport


De CIW nam kennis van het evaluatierapport over de vernieuwde watertoets en gaf goedkeuring aan het voorgestelde traject voor een aantal bijkomende optimalisaties.

Op 1 maart 2012 trad een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking en werd de webtoepassing watertoets grondig vernieuwd. Ondertussen wordt de vernieuwde watertoets meer dan een jaar toegepast. De CIW peilde voor de zomer bij adviesverleners en vergunningverleners naar de ervaringen met de vernieuwde watertoets. En die waren positief. Zowel de aanpassingen aan de watertoets als het vernieuwde watertoetsinstrument werden positief beoordeeld. De CIW informeerde ook naar mogelijke verbeterpunten. Een aantal suggesties voor bijkomende optimalisaties zullen meegenomen worden in het werkplan voor 2014.

Het evaluatierapport van de vernieuwde watertoets kunt u raadplegen via de website.

7. CIW ondersteunt beleidstransitie naar meerlaagse waterveiligheid


De CIW ondersteunde op 10 oktober het principe van de meerlaagse waterveiligheid en zal tegen het najaar van 2014 een actieplan opstellen dat moet bijdragen aan een transitie naar een meerlaagse waterveiligheid.

Om de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s het hoofd te kunnen bieden, volstaat immers de huidige aanpak van voornamelijk protectieve maatregelen door de waterbeheerder niet. Er moet meer aandacht besteed worden aan preventie en paraatheid. Ook de Overstromingsrichtlijn vraagt bij het uitwerken van de overstromingsrisicobeheerplannen speciale aandacht voor protectie, preventie en paraatheid, de zogenaamde drie P’s.

Door maatregelen te combineren die gestoeld zijn op zowel protectie, preventie als paraatheid en dus op een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, burgers en crisis- en hulpdiensten, ontstaat geleidelijk een meerlaagse waterveiligheid.

8. Nieuwe informatieplicht over de overstromingsgevoeligheid van vastgoed van kracht


Sinds 11 oktober 2013 is de informatieplicht over de overstromingsgevoeligheid van vastgoed van toepassing. Verkopers en verhuurders moeten kandidaat-kopers en -huurders erover informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt.

De informatie moet opgenomen worden in de publiciteit over het onroerend goed via websites, kranten, affiches, … en in een waterparagraaf in de vastgoedakte. De richtlijnen voor de toepassing van de informatieplicht bij de publiciteit staan op de website.  De CIW bracht ook een folder uit om kandidaat-kopers en -huurders te informeren over deze nieuwe informatieplicht. De folder wordt verspreid via notarissen, vastgoedmakelaars en de informatiezuilen in openbare gebouwen.

9. Beslissingen Vlaamse Regering

 
Op 4 oktober 2013 wijzigde de Vlaamse Regering principieel het Organisatiebesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid, om het in overeenstemming te brengen met het gewijzigde decreet. Het besluit geeft verdere invulling aan de organisatie en samenstelling van de overlegstructuren voor het integraal waterbeleid. De wijzigingen liggen op dit moment voor advies voor bij Minaraad en SERV.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.