Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 11, nummer 1 - januari 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 11, nummer 1 - januari 2014

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 11, nummer 1 - januari 2014
Inhoud
  1. Werkplan 2014 goedgekeurd
  2. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken
  3. Vervolgstappen nieuwe reeks signaalgebieden voorbereid
  4. Methodiek voor uitwerken van hemelwaterplan verder verfijnd
  5. Generieke milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater goedgekeurd
  6. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten beschikbaar
  7. CIW informeert over nieuwe verordening hemelwater
  8. Beslissingen Vlaamse Regering

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze editie informeert u over de beslissingen van de CIW van 12 december 2013 en over enkele recente beslissingen van de Vlaamse Regering inzake integraal waterbeleid.

Op 20 december 2013 besliste de Vlaamse Regering om de heer Philippe D’HONDT vanaf 1 januari 2014 aan te stellen als administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. Vanuit die hoedanigheid is hij ook de nieuwe voorzitter van de CIW.

Op 7 januari 2014 overleed emeritus professor baron Rudi VERHEYEN. Prof. Verheyen was jarenlang voorzitter van de CIW-werkgroep Watersysteemkennis, één van de vele engagementen die hij met veel vuur en gedrevenheid heeft opgenomen. De leden van de CIW bieden de familie hun oprechte deelneming aan.

1. Werkplan 2014 goedgekeurd


Op 12 december keurde de CIW het werkplan voor 2014 en de meerjarenplanning tot 2018 goed. Belangrijkste uitdaging voor 2014 is de verdere voorbereiding van de ontwerpen van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen en de organisatie van het openbaar onderzoek vanaf medio 2014.

Ook de uitvoering van het werkplan 2013 werd besproken. U kunt de evaluatie van het werkjaar 2013 en het werkplan voor 2014 raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

2. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken


De CIW werd op 12 december geïnformeerd over de voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

In het kader van de budgetcontrole kijken de actie-eigenaars na of de voorgestelde prioritering van de acties (voor uitvoering in de periode 2016-2021 of voor uitvoering ná 2021) correct is. Ze geven ook aan welke acties binnen de reguliere middelen in de volgende planperiode uitgevoerd kunnen worden en voor welke acties er bijkomend budget nodig is.

De acties voor de lokale waterlichamen zijn intussen ook opgelijst. Voor de acties op lokale waterlichamen die geen belangrijke impact hebben op een Vlaams waterlichaam (acties gemeenten) wordt een andere timing aangehouden. De bevraging van de gemeenten over deze acties in het kader van de budgetcontrole is in voorbereiding.

De voorbereiding van de bekkenspecifieke delen en van de analyses op stroomgebiedniveau (algemene beschrijving van de watergebruikssectoren, karakterisering, druk- en impactanalyse, overstromingsrisico-analyse en economische analyse van de waterdiensten) is lopende.

3. Vervolgstappen nieuwe reeks signaalgebieden voorbereid


De CIW keurde in december voor 29 signaalgebieden een voorstel van vervolgstappen goed. Het gaat om signaalgebieden uit de bekkens van IJzer, Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne. Hiermee is voor alle signaalgebieden van reeks 1, dit zijn de signaalgebieden die getoetst werden door de bekkenbesturen voor 28 februari 2013, een voorstel van vervolgstappen voorbereid.

Intussen nam de Vlaamse Regering op 24 januari 2014 een beslissing over de 37 signaalgebieden waarvoor de CIW op haar vergadering van 10 oktober 2013 al een voorstel van vervolgstappen voorbereidde (zie vorige nieuwsbrief). Deze beslissing is een aanzet om de waterproblematiek in de signaalgebieden ten gronde aan te pakken. In een aantal signaalgebieden volstaan strengere voorschriften en richtlijnen via de watertoets, in andere gebieden is een nieuwe functionele invulling nodig via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, of een ander initiatief voor het behoud van het waterbergend vermogen. De beslissingen per signaalgebied zullen binnenkort geraadpleegd kunnen worden via het geoloket signaalgebieden op onze website.

De CIW keurde ook de aanpak voor de signaalgebieden van reeksen 2 en 3 goed.

Voor de signaalgebieden reeks 2, dit zijn de gebieden die in maart tot december 2013 door de bekkenbesturen werden getoetst, wordt op dezelfde manier te werk gegaan als voor de signaalgebieden reeks 1. Het gaat om 17 gebieden. De voorstellen van vervolgstappen worden voorbereid tegen de CIW-vergadering van 8 mei 2014.

De resterende signaalgebieden uit de bekkenbeheerplannen worden in eerste instantie geprioriteerd naar hun belang voor het behoud van het waterbergend vermogen. Voor de meest prioritaire gebieden (signaalgebieden reeks 3) zullen vervolgens voorstellen van vervolgstappen voorbereid worden.

4. Methodiek voor uitwerken van hemelwaterplan verder verfijnd


De CIW keurde op 12 december een methodiek goed voor het opstellen van een detailhemelwaterplan. De methodiek is een verdere verfijning en aanvulling van de methodiek voor een basishemelwaterplan (zie nieuwsbrief van september 2013). Een hemelwaterplan wil verduidelijken waar en hoe het hemelwater in overeenstemming met de drietrapsstrategie kan worden geïnfiltreerd, gebufferd en afgevoerd.

Een detailhemelwaterplan geeft een gebiedsgerichte nadere uitwerking van de in het basishemelwaterplan voorgestelde oplossingen. De lokale waterhuishouding en de knelpunten worden verder gedetailleerd in kaart gebracht. Het plan beschrijft ook de relevante stedenbouwkundige, planmatige en hydraulische randvoorwaarden. Tenslotte worden de verschillende oplossingen gedimensioneerd en wordt hun impact op de werking van het afvalwater- en hemelwatersysteem ingeschat.

De methodiek voor het opstellen van een hemelwaterplan is terug te vinden op onze website. De methodiek zal verder verfijnd worden op basis van opgedane ervaring.

5. Generieke milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater goedgekeurd


Op 12 december hechtte de CIW haar goedkeuring aan de generieke milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater (overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en watertekortbeheerdoelstellingen). Ze zijn gericht op het terugdringen van de negatieve gevolgen van hoog- en laagwater. De ernst van de gevolgen van overstromingen of watertekort wordt voorgesteld aan de hand van indicatoren voor de aspecten waterbeheersing en veiligheid, scheepvaart, ecologie en watervoorziening.

Het dossier voor opname van de generieke milieukwantiteitsdoelstellingen in Vlarem, wordt voorbereid tegen de zomer van 2014. De tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen zullen het afwegingskader met gekwantificeerde indicatoren bevatten.

6. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten beschikbaar


De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten die de CIW op 10 oktober 2013 goedkeurde (zie vorige nieuwsbrief) kunnen sinds 22 december geraadpleegd worden via www.orlkartering.waterinfo.be. In uitvoering van de Overstromingsrichtlijn dienen de lidstaten deze kaarten immers tegen 22 december 2013 ter beschikking te stellen van het publiek.

Alle kaarten en bijkomende informatie erover zullen op korte termijn terug te vinden zijn op de portaalsite www.waterinfo.be die gelanceerd werd op 29 januari 2014. Dit is een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden.

7. CIW informeert over nieuwe verordening hemelwater


De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is van kracht sinds 1 januari 2014. Om (ver)bouwers hierover te informeren, bracht de CIW de folder ‘Slim omgaan met regenwater’ uit. De folder is beschikbaar in de infozuilen van de Vlaamse overheid en bij de stedenbouwkundige diensten van de gemeenten. Voor professionele doelgroepen is een technische toelichting bij de nieuwe verordening gepubliceerd. De webtoepassing watertoets voor advies- en vergunningverleners werd aangepast aan de nieuwe verordening.

8. Beslissingen Vlaamse Regering


Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties. U kunt de tweede waterbeleidsnota raadplegen op onze website. Op de website volvanwater.be vindt u ook het overwegingsdocument waarin u kunt nagaan wat met de reacties uit het openbaar onderzoek gebeurde. Een brochure van de tweede waterbeleidsnota en een folder van de samenvatting zijn in voorbereiding.

Na adviezen van de SERV, de SALV en de MiNa-Raad wijzigde de Vlaamse Regering op 24 januari 2014 opnieuw principieel het organisatiebesluit dat uitvoering geeft aan het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.