Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 11, nummer 2 - april 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 11, nummer 2 - april 2014

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 11, nummer 2 - april 2014
Inhoud
 1. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken
 2. Aanduiding van de sterk veranderde waterlichamen
 3. Plan van aanpak eindrapportering globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast
 4. CIW adviseert ontwerp beleidskader voor bagger- en ruimingsspecie
 5. Rapportering overstromingskaarten aan Europa
 6. Evaluatie Belgische stroomgebiedbeheerplannen: bilaterale overlegvergadering met de Europese Commissie
 7. 11de Waterforum: waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit
 8. Beslissingen Vlaamse Regering
nl

Deze editie informeert u over de beslissingen van de CIW van 27 februari 2014.

 

1. Vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma: rol CIW


Door een recente wijziging aan het Milieuhandhavingsdecreet moet elke gewestelijke toezichthouder de handhavingsprioriteiten uitschrijven in een vijfjaarlijks handhavingsprogramma, als input voor het vijfjaarlijks strategisch milieuhandhavingsprogramma van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving.

De CIW besliste op 27 februari om te onderzoeken of het aangewezen is om de individuele handhavingsprogramma’s binnen de CIW op elkaar af te stemmen en hierover te rapporteren op de CIW-vergadering van 8 mei. Dergelijke aanpak komt immers tegemoet aan de aanbevelingen uit de tweede waterbeleidsnota voor een betere afstemming tussen de handhavingsplannen van de verschillende waterbeheerders, voor een verbeterde samenwerking tussen de waterbeheerders en andere handhavers en voor een stroomlijning van de handhavingsprocedures.

De CIW nam op 27 februari ook kennis van het initiatief van de werkgroep Kaderrichtlijn Water om het luik handhaving ten behoeve van het maatregelenprogramma bij de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen verder uit te werken.

2. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken


De CIW werd op 27 februari geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De CIW gaf haar goedkeuring aan de lijst van 21 speerpuntgebieden en 46 aandachtsgebieden. Speerpuntgebieden zijn waterlichamen waar een goede toestand tegen 2021 wordt vooropgesteld. In aandachtsgebieden wordt een goede toestand haalbaar geacht tegen 2027 of is een aanzienlijke verbetering mogelijk omdat er een sterke dynamiek aanwezig is om bepaalde acties uit te voeren.

Met betrekking tot de actielijsten is de budgetcontrole en de prioritering van de acties door de initiatiefnemers intussen afgerond. Naar aanleiding van die budgetcontrole werden de actielijsten nog aangepast. Zo werden een aantal te weinig concrete acties per bekken of voor heel Vlaanderen geclusterd.

De actielijsten en de speerpunt- en aandachtsgebieden vormen samen de basis voor het samenstellen van kosteneffectieve actiepakketten voor verschillende scenario’s waarop een disproportionaliteitsanalyse uitgevoerd wordt. De disproportionaliteitsanalyse weegt de betaalbaarheid en de redelijkheid van de actiepakketten af. De financiële impact voor de doelgroepen huishoudens, industrie, landbouw en overheid wordt geëvalueerd en de kosten en de baten voor het bereiken van een goede toestand worden afgewogen. Inzicht hierin is nodig om afwijkingen op het bereiken van de goede toestand te kunnen motiveren.

Volgende scenario’s van actiepakketten voor uitvoering tegen 2021 zullen verder onderzocht worden.

 • Een maximaal scenario: voert alle acties uit de maximale actielijst uit.
 • Een gefaseerd scenario: voert een eerste pakket acties uit de maximale actielijst uit.
 • Een ViA scenario: beoogt een goede ecologische toestand in de helft van de waterlichamen.
 • Een scenario speerpuntgebieden/aandachtsgebieden/klasse I-acties voor grondwater: voert alle acties in de speerpuntgebieden en de aandachtsgebieden voor oppervlaktewater uit, alsook de geprioriteerde acties voor grondwater.
 • Een scenario speerpuntgebieden/klasse I-acties voor grondwater: voert alle acties in de speerpuntgebieden voor oppervlaktewater uit, alsook de geprioriteerde acties voor grondwater.
 • Een scenario reguliere middelen: voert enkel de acties uit waarvoor geen bijkomende financiële middelen nodig zijn.

Ook de voorbereiding van de teksten voor de stroomgebiedbeheerplannen zit op schema. De voorontwerpen van de bekkenspecifieke delen worden in de periode april tot midden juni besproken in de bekkenoverlegstructuren.

Op 2 juli zullen de voorontwerpen van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de bekkenspecifieke delen, voorgelegd worden aan de CIW. Vanaf 9 juli zullen ze digitaal geraadpleegd kunnen worden voor opmerkingen en adviezen in het kader van het openbaar onderzoek.

3. Aanduiding van de sterk veranderde waterlichamen


Op haar vergadering van juli 2013 hechtte de CIW al haar goedkeuring aan een geactualiseerde lijst van Vlaamse waterlichamen (stroomgebied van meer dan 50 km²) en aan een lijst van lokale waterlichamen van eerste orde (stroomgebied 10-50 km²) en hun indeling in categorie en type. (zie CIW-nieuwsbrief september 2013)

Op 27 februari gaf de CIW goedkeuring aan de herziening van het statuut (natuurlijk – sterk veranderd - kunstmatig) voor de Vlaamse waterlichamen en aan een voorstel van statuut voor de lokale waterlichamen van eerste orde.

Een sterk veranderd waterlichaam is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat door menselijk ingrijpen grondig is gewijzigd om te kunnen voldoen aan één of meerdere gebruiksfuncties of nuttige doelen. Bovendien zou het herstellen van het waterlichaam in de oorspronkelijke toestand een belangrijk negatief effect hebben op deze nuttige doelen. Naast de nuttige doelen: scheepvaart, hernieuwbare energieopwekking, drinkwater en veiligheid tegen overstromingen, is ook het nuttig doel waterhuishouding voor landbouw meegenomen. Sinds de wijzigingen aan het decreet komen ook irrigatie, waterhuishouding en afwatering in aanmerking om een oppervlaktewaterlichaam aan te duiden als sterk veranderd.

Voor sterk veranderde waterlichamen is een goed ecologisch potentieel de doelstelling in de plaats van de goede ecologische toestand. Op 27 februari hechtte de CIW ook haar goedkeuring aan de aanpak voor het bepalen van het goed ecologisch potentieel voor sterk veranderde waterlichamen.

4. Plan van aanpak eindrapportering globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast


De voorbije twee jaar werd binnen de CIW een gecoördineerde rapportering over de uitvoering van de globale evaluatie overstromingen 2010 en van de resolutie wateroverlast opgemaakt.

De CIW keurde het plan van aanpak goed voor de derde gecoördineerde rapportering, die meteen de eindrapportering is. De meeste acties van de globale evaluatie overstromingen zijn immers uitgevoerd of in uitvoering. De eindrapportering wordt aan de CIW voorgelegd op haar vergadering van 2 juli en zal ook een algemeen besluit bevatten. De verdere opvolging van acties die nog niet volledig afgerond zijn, zal gebeuren via de opvolging van de stroomgebiedbeheerplannen.

5. CIW adviseert ontwerp beleidskader voor bagger- en ruimingsspecie


In het kader van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) stelde OVAM een ontwerp van beleidskader op dat de hoofdlijnen uittekent voor de preventie, het hergebruik en de nuttige toepassing van bagger- en ruimingsspecie. OVAM vroeg hierover via de CIW advies aan de waterbeheerders.

De CIW hechtte op 27 februari haar goedkeuring aan het advies bij het ontwerp van beleidskader voor bagger- en ruimingspecie. De CIW benadrukt in haar advies de noodzaak om het beleidskader beter af te stemmen op de budgettaire mogelijkheden van de waterbeheerders en vraagt om de voorzitter van de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie te betrekken bij het verdere traject. De voorzitter van de CIW legde het advies ondertussen voor aan OVAM.

6. Rapportering overstromingskaarten aan Europa


De CIW gaf haar goedkeuring aan de rapportering aan de Europese Commissie over de overstromingsgevaarkaarten en de overstromingsrisicokaarten.

In uitvoering van de Overstromingsrichtlijn keurde de CIW in oktober van vorig jaar de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten goed. De kaarten bieden inzicht in de aard en de omvang van de overstromingsrisico’s en vormen de basis voor de opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen, als onderdeel van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De kaarten en bijkomende informatie erover zijn terug te vinden op de nieuwe portaalsite www.waterinfo.be.

7. Evaluatie Belgische stroomgebiedbeheerplannen: bilaterale overlegvergadering met de Europese Commissie


Eind 2012 publiceerde de Europese Commissie de Blueprint to safeguard Europe's Water, samen met een evaluatie van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen. De Commissie kondigde toen een bespreking met elke individuele lidstaat aan over de evaluatie van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen.

Op 26 februari vond het bilateraal overleg tussen België en de Commissie plaats. Voor Vlaanderen werd het overleg voorbereid binnen de werkgroep Kaderrichtlijn Water. De voorzitter van de CIW nam er, samen met enkele experten, aan deel. Op de CIW van 27 februari informeerde de voorzitter de leden over de belangrijkste opmerkingen van de Commissie. De werkgroep Kaderrichtlijn Water zal nagaan in welke mate de opmerkingen nog kunnen meegenomen worden bij de verdere voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

8. 11 de Waterforum: waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit


Op 26 september vindt het 11de Waterforum plaats. Dit jaar staat het Waterforum in het teken van waterschaarste en droogte.

Onderzoekers, beleidsmakers, waterbeheerders en waterbedrijven komen er toelichten welke effecten waterschaarste en droogte hebben op de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater. Ze brengen ons een overzicht van de instrumenten die Vlaanderen in handen heeft om die effecten te remediëren. En ze duiden waar er leemten zijn in het instrumentarium om waterschaarste en droogte efficiënt te kunnen aanpakken.

De uitnodiging met het programma voor het 11de Waterforum, wordt begin mei verstuurd.

9. Beslissingen Vlaamse Regering


De Vlaamse Regering hechtte op 21 maart 2014 haar definitieve goedkeuring aan de wijzigingen aan het organisatiebesluit dat uitvoering geeft aan het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid. Het besluit geeft nadere invulling aan de werking van de CIW en de bekkenstructuren. Het gewijzigde organisatiebesluit bepaalt onder meer dat de samenstelling van de CIW uitgebreid wordt met een vertegenwoordiger van de gezamenlijke provinciegouverneurs vanuit hun rol als voorzitters van de bekkenbesturen.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid