Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 11, nummer 3 - juni 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 11, nummer 3 - juni 2014

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 11, nummer 3 - juni 2014
Inhoud
 1. Handhaving in het kader van integraal waterbeleid: prioriteiten en afstemming
 2. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken
 3. Startbeslissingen voor signaalgebieden reeks 2 en afspraken voor overige signaalgebieden
 4. Naar een geactualiseerde watertoetskaart
 5. CIW informeert middenveld over tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen
 6. CIW communiceert over belang gecoördineerde aanpak vissterfte
 7. Nieuwe functionaliteiten voor webtoepassing watertoets
 8. Samenstelling CIW gewijzigd
 9. Beslissingen Vlaamse Regering

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze editie informeert u over de beslissingen van de CIW van 8 mei 2014.

 

1. Handhaving in het kader van integraal waterbeleid: prioriteiten en afstemming


De CIW besliste op 27 februari om te onderzoeken of het aangewezen is om de individuele handhavingsprogramma’s binnen de CIW op elkaar af te stemmen en hierover te rapporteren op de CIW-vergadering van 8 mei (zie vorige nieuwsbrief).

Op 8 mei formuleerde de CIW 12 thematische prioriteiten voor handhaving in het kader van integraal waterbeleid. Deze worden opgenomen in het maatregelenprogramma voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. De prioriteiten bouwen voort op de eerder vastgestelde prioriteiten voor de handhaving in het kader van de watertoets (zie nieuwsbrief van september 2013).

De prioriteiten zijn :

 1. de verdere uitbouw en het beheer van riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur (incl. de aansluitplicht)
 2. het naleven van de verplichtingen langs waterlopen: 5-m erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen en 50-m advieszone langs bevaarbare waterlopen, 1-m bufferstrook voor pesticiden, afstandsregels voor bemesting en bodembewerking
 3. het pesticidengebruik voor het terreinbeheer van openbare diensten en commerciële activiteiten
 4. bemesting
 5. schade door overstromingen vermijden
 6. het vermijden van ophogingen in overstromingsgebied
 7. de toepassing van bronmaatregelen (opgelegd in de vergunning)
 8. illegale winningen van grondwater
 9. lozingen
 10. bemalingen
 11. sluikstorten en zwerfvuil in en langs de waterlopen
 12. erosiebestrijding

De Vlaamse Hoge Raad voor Handhaving werd gevraagd om de thematische prioriteiten mee in overweging te nemen bij het opmaken van het strategische milieuhandhavingsprogramma. Ruimte Vlaanderen neemt deze mee in overweging bij de voorbereiding van het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening en de CIW-leden die ook gewestelijke toezichtsinstantie zijn, garanderen de doorwerking bij de voorbereiding van hun individueel milieuhandhavingsprogramma.

Op basis van de vastgestelde prioriteiten inzake handhaving in het kader van integraal waterbeleid wordt binnen de Permanente Projectgroep van de CIW overleg opgestart met de toezichtinstanties en andere betrokken actoren teneinde invulling te geven aan een verdere afstemming en coördinatie van de handhaving.

2. Voorbereiding tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: stand van zaken


De CIW werd geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. De resultaten van de scenario-analyses (zie vorige nieuwsbrief) werden voorgesteld.

Op basis van modellering en expert judgement werd ingeschat voor hoeveel waterlichamen, na uitvoering van een bepaald scenario, een goede toestand tegen 2021 haalbaar is. Van elk scenario werden ook de kostprijs en de betaalbaarheid ingeschat.

Op 2 juli zullen de ontwerpen van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan de CIW.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

 • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas
 • elf bekkenspecifieke delen
 • zes grondwatersysteemspecifieke delen
 • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.


De overstromingsrisicobeheerplannen zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

Op 9 juli start het openbaar onderzoek van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. De terinzagelegging verloopt volledig digitaal. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) vanop één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere. Een gebruiksvriendelijke zoekfunctie op de website maakt het mogelijk om per gemeente, per bekken of per grondwatersysteem een overzicht te krijgen van de relevante informatie. Tot 8 januari 2015 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen via www.volvanwater.be.

Aan de hand van een digitaal inspraakformulier kan iedereen op een eenvoudige manier een reactie op de ontwerpplannen indienen.

Om het openbaar onderzoek bekend te maken, bereidt de CIW een wegwijsfolder voor die verspreid wordt via de informatiezuilen in openbare gebouwen. Aan de gemeenten zal gevraagd worden om het openbaar onderzoek bekend te maken via de gemeentelijke website of het gemeentelijk informatieblad.

3. Startbeslissingen voor signaalgebieden reeks 2 en afspraken voor overige signaalgebieden


Op 8 mei keurde de CIW de voorstellen van startbeslissingen voor 17 signaalgebieden goed. Het gaat om de signaalgebieden van reeks 2, de gebieden die tussen maart en december 2013 door de bekkenbesturen werden getoetst. De voorstellen werden intussen overgemaakt aan minister J. SCHAUVLIEGE.

Voor de overige signaalgebieden uit de bekkenbeheerplannen werd afgesproken dat tegen eind 2015 startbeslissingen voorbereid worden voor de gebieden die geprioriteerd werden als belangrijk voor het behoud van het waterbergend vermogen (signaalgebieden reeks 3). Voor de nog overblijvende signaalgebieden wordt onderzocht of een generieke aanpak een oplossing kan bieden.

Voor de selectie van de signaalgebieden van reeks 3 wordt in fasen gewerkt. Eerst werd nagegaan welke nog niet ontwikkelde gebieden het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen. Dit gebeurde op basis van een GIS-analyse, vertrekkende van de kaart van de effectief overstromingsgevoelige gebieden, de overstromingsgevaarkaarten en de meest recente bebouwingsgegevens en ruimteboekhouding. De bekkenstructuren onderwerpen deze generieke GIS-analyse aan een verdere gebiedsspecifieke prioritering op bekkenniveau. In december wordt een voorstel van signaalgebieden reeks 3 voorgelegd aan de CIW.

4. Naar een geactualiseerde watertoetskaart


Op 8 mei gaf de CIW goedkeuring aan de wijzigingen aan de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. De kaart speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de watertoets en in het kader van de informatieplicht die geldt bij de verkoop of de verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.

De kaart bestaat uit twee lagen: de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden en de laag van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. De effectief overstromingsgevoelige gebieden werden geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. Voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn aanpassingen gebeurd voor de mijnverzakkingsgebieden, voor de gebieden die van nature overstroombaar zijn vanuit de zee en voor sterk opgehoogde terreinen.

De aangepaste kaart werd intussen voor goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde ministers J. SCHAUVLIEGE en H. CREVITS. De provinciegouverneurs werden inmiddels geïnformeerd over de aanpassingen aan de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Ook de vastgoedsector en het notariaat werden op de hoogte gebracht gezien de impact ervan op de informatieplicht.

5. CIW informeert middenveld over tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen


De CIW gaf goedkeuring aan de agenda voor het overleg met het middenveld op 28 mei 2014.

Op 28 mei kreeg het middenveld toelichting over de voorbereiding en de inhoud van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. De presentatie is beschikbaar op de website.

In het tijdschema en werkprogramma voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen was voorzien dat de strategische adviesraden voorafgaandelijk aan het openbaar onderzoek geïnformeerd worden over de ontwerpplannen. Tijdens het openbaar onderzoek zullen de Minaraad, de SERV, de SALV en de bekkenraden gevraagd worden om hun advies te verlenen. Andere strategische adviesraden kunnen op eigen initiatief advies verlenen.

6. CIW communiceert over belang gecoördineerde aanpak vissterfte


Als ergens vissterfte vastgesteld wordt, is het belangrijk snel en gericht op te treden om erger te voorkomen en de oorzaken ervan te kunnen opsporen en aanpakken. In juli van vorig jaar keurde de CIW een voorstel goed om vissterfte gecoördineerd aan te pakken. Hierin wordt de rol van de betrokken partijen bij de melding van vissterfte, bij het onderzoeken van de oorzaak ervan en bij de te nemen maatregen en de handhaving geduid.

Op 8 mei 2014 gaf de CIW haar goedkeuring aan een communicatie naar de gemeenten en de waterbeheerders waarin zij geïnformeerd worden over hun rol bij de gecoördineerde aanpak van vissterfte en verzocht worden zich hierop voor te bereiden. Met de zomer in aantocht zal aan de gemeenten ook gevraagd worden om hun inwoners te informeren over waar ze vissterfte of vissen in nood kunnen melden.

7. Nieuwe functionaliteiten voor webtoepassing watertoets


Om de toepasbaarheid van de webtoepassing voor het uitvoeren van de watertoets te verhogen, zijn enkele functionaliteiten toegevoegd:

 • De aanstiplijst bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater kan voortaan online ingevuld, opgeslagen en afgedrukt worden.
 • De module voor het doorlopen van de richtlijnen voor het toepassen van de watertoets in het kader van de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden is verder geautomatiseerd en aangevuld met voorbeeldparagrafen.
 • Initiatiefnemers kunnen voortaan aan de hand van een ingevulde watertoetschecklist aangeven op welke manier hun project rekening houdt met het watersysteem. Dit zorgt ervoor dat de watertoets vlotter kan uitgevoerd worden en maakt de initiatiefnemer meer bewust van mogelijke effecten van zijn project op het watersysteem.
 • En de toepassing is uitgebreid met een module om een machtiging voor werken aan een waterloop aan te vragen.
8. Samenstelling CIW gewijzigd


De wijzigingen aan het organisatiebesluit, in uitvoering van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid, zijn sinds 30 mei 2014 van kracht.

In uitvoering hiervan is de samenstelling van de CIW uitgebreid met een lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs vanuit hun rol als voorzitters van de bekkenbesturen. De heer J. BRIERS, gouverneur van Oost-Vlaanderen, werd aangeduid als effectief lid, mevrouw C. BERX, gouverneur van Antwerpen, als plaatsvervangend lid.

De vertegenwoordigers van het departement Landbouw en Visserij en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie zijn voortaan volwaardig lid met stemrecht. Voorheen hadden ze een raadgevende stem.

Meer informatie over de samenstelling van de CIW vindt u op de website.

9. Beslissingen Vlaamse Regering


De Vlaamse Regering hechtte op 20 juni 2014 haar definitieve goedkeuring aan de heroriëntatie van het Rubiconfonds. De middelen uit dit fonds zullen ingezet worden om lokale besturen te subsidiëren voor planschadevergoedingen die het gevolg zijn van een bestemmingswijziging van een signaalgebied in functie van het behoud van de waterbergingscapaciteit.

De Vlaamse Regering nam op 9 mei 2014 ook een definitieve beslissing over het vervolgtraject voor de signaalgebieden van reeks 1 uit de bekkens van IJzer, Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne. De beslissingen per signaalgebied zijn te consulteren via het geoloket signaalgebieden op onze website.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.