Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 12, nummer 1 - februari 2015
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 12, nummer 1 - februari 2015

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 12, nummer 1 - februari 2015
Inhoud
  1. CIW keurt aanpassingen aan milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater goed
  2. CIW keurt besluit voor vaststelling milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater goed
  3. CIW stelt voor de federale risicozones voor overstromingen te actualiseren
  4. Risico's waterbeheersing ten gevolge van afschakelplan bij elektriciteitsschaarste ingeschat
  5. Laatste reeks prioritaire signaalgebieden geselecteerd en verdere aanpak vastgelegd
  6. Aanpak voor een dynamische watertoetskaart goedgekeurd
  7. Werkplan 2015 goedgekeurd
  8. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen afgesloten
  9. Beslissingen Vlaamse Regering

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op 17 oktober en 16 december 2014.

 

1. CIW keurt aanpassingen aan milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater goed


Op 17 oktober hechtte de CIW haar goedkeuring aan het dossier voor het aanpassen van de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, die werden vastgesteld via het besluit van 21 mei 2010.

De aanpassingen geven hoofdzakelijk uitvoering aan de omzetting van de herziene Europese lijst van prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid (richtlijn 2013/39/EU) naar Vlaamse wetgeving. Andere aanpassingen aan de milieukwaliteitsnormen vloeien onder meer voort uit een evaluatie van het besluit Milieukwaliteitsnormen uit 2010.

Prioritaire stoffen zijn chemische stoffen die op Europees niveau een risico betekenen voor het aquatische leefmilieu en de menselijke gezondheid. Bij de herziening zijn onder meer 12 nieuwe prioritaire stoffen toegevoegd en de normen van 7 stoffen herzien. Voor 11 stoffen wordt een milieukwaliteitsnorm voorgesteld die geldt in biota. En 2 van de bestaande prioritaire stoffen worden ingedeeld als prioritair gevaarlijke stof. Dit betekent dat de maatregelen voor deze stoffen moeten gericht zijn op de stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen.

De nieuwe richtlijn prioritaire stoffen voert ook de begrippen alomtegenwoordige stoffen (ubiquitous substances) en aandachtstoffenlijst (watchlist) in. Van alomtegenwoordige stoffen erkent de Commissie dat ze nog jaren in te hoge concentraties aanwezig zullen zijn ondanks maatregelen om de uitstoot te beperken of stop te zetten. Deze stoffen moeten minder vaak gemeten worden. Met de aandachtstoffenlijst wil de Commissie betere meetgegevens verkrijgen over nieuwe zorgwekkende stoffen die bij een volgende herziening van de lijst met prioritaire stoffen belangrijk kunnen zijn. De stoffen op deze lijst moeten nu voor het eerst gemeten worden.

Het dossier werd overgemaakt aan minister J. SCHAUVLIEGE. Er zijn ook enkele kleine aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid nodig. Op 19 december 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan deze wijzigingen via het verzameldecreet Omgeving, Natuur en Landbouw 2014.

2. CIW keurt besluit voor vaststelling milieukwantiteitsdoelstellingen oppervlaktewater goed


De CIW keurde op 17 oktober een dossier goed om de generieke milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater in Vlarem vast te stellen.

De generieke milieukwantiteitsdoelstellingen zelf werden eind 2013 door de CIW goedgekeurd. Ze zijn gericht op het terugdringen van de negatieve gevolgen van overstromingen en watertekorten voor vier aspecten: waterbeheersing en veiligheid, scheepvaart, ecologie en watervoorziening.

De gebiedsgerichte invulling van de kwantiteitsdoelstellingen werd opgenomen in de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Er zijn indicatoren en afwegingskaders beschikbaar op basis waarvan kan beoordeeld worden of een toestand in een bepaald bekken al dan niet aanvaardbaar is en of er actie moet ondernomen worden om het risico te beperken.

Het ontwerpbesluit wordt overgemaakt aan minister J. SCHAUVLIEGE.

3. CIW stelt voor de federale risicozones voor overstromingen te actualiseren


De federale Regering bakent risicozones af in het kader van de natuurrampenverzekering. Woningen die na 23 september 2008 in een risicozone gebouwd zijn, kunnen door de verzekeringssector uitgesloten worden van een verzekering tegen overstromingen.

De huidige kaart dateert van 2007 en is dus niet afgestemd op de overstromingsgevaarkaarten en de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, die gemaakt zijn op basis van recentere overstromingsgegevens en verder uitgewerkte modellen.

Op 17 oktober keurde de CIW een voorstel van kaart goed waarop de risicozones voor Vlaanderen opnieuw ingetekend werden op basis van recentere overstromingsgegevens.

De voorzitter van de CIW heeft de geactualiseerde kaart voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE met de vraag deze via de Vlaamse Regering voor te leggen aan de federale minister K. PEETERS, bevoegd voor economie.

In overleg met de verzekeringssector zal een communicatieplan voor de bekendmaking van de wijzigingen aan de burger uitgewerkt worden.

4. Risico's waterbeheersing ten gevolge van afschakelplan bij elektriciteitsschaarste ingeschat


De CIW nam kennis van de inventarisaties en risicoanalyses van de CIW-partners in het kader van het afschakelplan bij elektriciteitsschaarste.

De inventarisaties en risicoanalyses leveren een belangrijke meerwaarde en verduidelijken waar de CIW-partners zelf gericht maatregelen moeten nemen en welke infrastructuur bij afschakeling toch van elektriciteit moet worden voorzien.

De afstemming gebeurt bij de gewone bedrijfsvoering en op het terrein, voornamelijk tussen de beheerders van lokale waterlopen en de beheerders van de daarop aansluitende waterlopen. Ook tijdens de overlegmomenten in het kader van het noodplan, op initiatief van de gouverneurs, is er afstemming. Daarnaast is afgesproken dat de waterbeheerders elkaar informeren over kritieke installaties die problemen kunnen opleveren bij een elektriciteitsuitval.

5. Laatste reeks prioritaire signaalgebieden geselecteerd en verdere aanpak vastgelegd


Op 16 december hechtte de CIW haar goedkeuring aan de derde en laatste reeks prioritaire signaalgebieden. Het gaat om 151 gebieden verspreid over de 11 bekkens. De bekkenstructuren zullen nagaan of het ontwikkelen van deze gebieden volgens de huidige bestemming het risico op wateroverlast verhoogt en desgevallend een alternatief ontwikkelingsperspectief uitwerken. Tegen eind 2015 of medio 2016 wordt per signaalgebied een voorstel van vervolgtraject ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Op 16 december 2014 gaf de CIW ook haar goedkeuring aan een voorstel van nieuwe omzendbrief voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden, die de omzendbrief signaalgebieden van 2013 zal vervangen.

De nieuwe omzendbrief werkt enkele knelpunten en onduidelijkheden weg. Zo wordt de term signaalgebied duidelijk afgelijnd tot die gebieden waarvoor de Vlaamse Regering een beslissing over de vervolgstappen heeft genomen of nog zal nemen. Een bewarend beleid kan enkel op deze signaalgebieden toegepast worden.

Verder geeft de omzendbrief ook randvoorwaarden mee in het kader van de watertoets in effectief overstromingsgevoelige gebieden, alsook richtlijnen aan de bekkenbesturen bij het voorbereiden van de vervolgtrajecten voor de derde reeks signaalgebieden.

In 2015 zal ook een kader uitgewerkt worden voor toepassing van de watertoets bij onbebouwde en bebouwde percelen in overstromingsgevoelige gebieden. De gebieden die in de bekkenbeheerplannen als signaalgebied aangeduid werden, maar waarvoor geen vervolgtraject werd of wordt voorbereid, zullen ook via deze generieke aanpak behandeld worden. Er zal ook onderzocht worden of het watertoets instrument en de omzendbrief voldoende robuust en krachtig zijn om de overstromingsrisico's te verminderen en of bijkomende juridische instrumenten noodzakelijk zijn.

6. Aanpak voor een dynamische watertoetskaart goedgekeurd


Op 16 december hechtte de CIW haar goedkeuring aan een werkwijze om de inventaris van de recent overstroomde gebieden (ROG-polygonen) actueel te houden en te optimaliseren. Onder meer op basis van deze inventaris worden de effectief overstromingsgevoelige gebieden op de watertoetskaart bepaald.

Door de invoering van de informatieplicht evolueerde de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden van een kaart die louter aangeeft waar en wanneer advies moet gevraagd worden in het kader van de watertoets, naar een kaart met rechtstreekse implicaties voor de individuele burger. Het is dus belangrijk dat zones niet onterecht als effectief overstromingsgevoelig gebied ingekleurd staan, dat nieuw overstroomde gebieden toegevoegd worden, maar ook dat gebieden niet onterecht geschrapt worden.

Er werd een afsprakenkader goedgekeurd dat bepaalt op welke manier informatie van burgers, lokale besturen of waterbeheerders kan leiden tot een opname of wijziging van de inventaris van de recent overstroomde gebieden en op welke manier deze doorvertaald wordt in de watertoetskaart.

Tegen mei 2015 wordt een draaiboek uitgewerkt met nadere afspraken voor de kartering van overstromingen, het beheer van de karteringsgegevens en de verdere doorvertaling ervan. In dit draaiboek zal het afsprakenkader verder verfijnd worden.

7. Werkplan 2015 goedgekeurd


Op 16 december keurde de CIW het werkplan voor 2015 en de meerjarenplanning tot 2019 goed. Belangrijkste uitdaging voor 2015 is het verwerken van de opmerkingen en adviezen die voortvloeien uit het openbaar onderzoek van de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de voorbereiding van de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen.

Ook de uitvoering van het werkplan 2014 werd besproken.

U kunt het werkplan 2015 en de evaluatie van het werkjaar 2014  raadplegen op onze website.

8. Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen afgesloten


Het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 sloot af op 8 januari. De ontwerpplannen en de daarbij horende geoloketten zijn wel nog raadpleegbaar via de website www.volvanwater.be.

De komende maanden onderzoekt de CIW, in samenwerking met de bekkenbesturen, de doorwerking van de opmerkingen en adviezen. De bekkenbesturen staan in voor de verwerking van de reacties bij de bekkenspecifieke delen. De CIW zorgt voor de onderlinge afstemming van de bekkenspecifieke delen en maakt definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen tegen juli 2015. De definitieve stroomgebiedbeheerplannen dienen uiterlijk eind 2015 vastgesteld te worden door de Vlaamse Regering.

9. Beslissingen Vlaamse Regering


Op 12 december wijzigde de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen van het uitvoeringsbesluit watertoets. Het gaat om een optimalisering van de regelgeving, het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen en het verhelpen van een aantal onduidelijkheden. De aanpassingen traden in werking op 22 januari 2015. De webtoepassing watertoets zal aan de wijzigingen aangepast worden. Het  gewijzigde uitvoeringsbesluit  staat op de website.

Het in 2013 gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid introduceert enkele nieuwe begrippen waardoor diverse uitvoeringsbesluiten moeten aangepast worden. De Vlaamse Regering wijzigde op 16 januari 2015 principieel een aantal besluiten aan deze nieuwe terminologie. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.