Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 12, nummer 2 - april 2015
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 12, nummer 2 - april 2015

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 12, nummer 2 - april 2015
Inhoud
 1. Verwerking openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen loopt
 2. Principiële uitgangspunten voor verdere uitwerking actiepakket stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd
 3. Vierde en laatste rapportering over de aanpak van de wateroverlast in voorbereiding
 4. Actieplan Meerlaagse Waterveiligheid goedgekeurd
 5. Aangepast voorstel voor luik waterlopen van code van goede natuurpraktijk goedgekeurd
 6. Geactualiseerde code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd
 7. Evaluatie normenkader hergebruik bagger- en ruimingsspecie
 8. Werking Maasbekken
 9. CIW wil samenwerking met verzekeringssector versterken
 10. CIW werkt mee aan energie- en klimaatdag voor lokale besturen
 11. 12de Waterforum slaat een brug tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit
 12. Symposium Meerlaagse Waterveiligheid: stel uw project voor
 13. Beslissingen Vlaamse Regering
nl

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op 4 maart 2015.

1. Verwerking openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen


Het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor de Schelde en de Maas sloot af op 8 januari. De CIW nam op 4 maart kennis van de stand van zaken van de verwerking van het openbaar onderzoek.

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de CIW instaat voor de verwerking van de opmerkingen en adviezen bij de stroomgebiedbeheerplannen, samen met de bekkenbesturen die instaan voor de opmerkingen en adviezen bij de bekkenspecifieke delen. De VMM behandelt de opmerkingen bij de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

In totaal werden ongeveer 700 bezwaarschriften en adviezen ingediend. Deze werden inhoudelijk opgedeeld in een 8000-tal deelopmerkingen. Bij elke deelopmerking wordt een reactie geformuleerd en wordt aangegeven of de opmerking al dan niet aanleiding geeft tot een aanpassing van de ontwerpplannen.

Tegen de CIW-vergadering van juli worden de ontwerpplannen aangepast tot definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen, die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring zullen voorgelegd worden.

Na de vaststelling van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen zullen de overwegingsdocumenten met de behandeling van de opmerkingen beschikbaar gesteld worden op de website van het integraal waterbeleid.

2. Principiële uitgangspunten voor verdere uitwerking actiepakket stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd


In de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen werden een aantal scenario’s van actiepakketten voorgesteld met het verwachte doelbereik en de jaarlijkse financiële meerkost van elk pakket.

In de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen zal één actiepakket uitgewerkt worden dat rekening houdt met de opmerkingen uit het openbaar onderzoek en met een aantal principiële uitgangspunten waaraan de CIW op 4 maart haar goedkeuring gaf.

Om de meerkost te beperken en efficiëntiewinsten voor het behalen van de goede toestand te boeken, kiest de CIW voor een aangepast speerpunt- en aandachtsgebied scenario. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het advies uit het openbaar onderzoek om nog meer efficiëntiewinsten te realiseren. Er wordt ook beter invulling geven aan (nieuwe) beleidsaccenten uit het regeerakkoord en de beleidsnota’s.

Tegen 2018 zal de CIW een aantal mogelijkheden voor bijkomende financiële middelen verder onderzoeken en hierover een maatschappelijk debat voeren. Hiertoe wordt in het maatregelenprogramma een bijkomende actie ingeschoven die voorziet in een expliciete tussentijdse evaluatie van het maatregelenprogramma.

3. Vierde en laatste rapportering over de aanpak van de wateroverlast in voorbereiding


De CIW keurde de aanpak goed voor een vierde en laatste gecoördineerde rapportering over de wateroverlastproblematiek.

Deze rapportering vormde de voorbije jaren telkens de basis voor een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. Tijdens de gedachtewisseling van 21 oktober 2014 uitte het (nieuw verkozen) Vlaams Parlement de wens om blijvend geïnformeerd te worden. De CIW komt hieraan tegemoet met een vierde rapportering die zal focussen op de kernpunten en - overeenkomstig de visie van meerlaagse waterveiligheid - gestructureerd wordt volgens de drie P’s: protectie, preventie en paraatheid.

Vanaf 2016 zal de rapportering over de aanpak van wateroverlast geïntegreerd worden in het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma.

4. Actieplan Meerlaagse Waterveiligheid goedgekeurd


De CIW keurde een actieplan goed waarmee ze de geleidelijke transitie naar een meerlaagse waterveiligheid wil ondersteunen.

Om overstromingsrisico's van vandaag en morgen het hoofd te bieden, werkt Vlaanderen aan een meerlaagse waterveiligheid, waarbij zowel protectieve, preventieve als paraatheidsverhogende maatregelen worden ingezet en waarbij elke actor (waterbeheerders, ruimtelijke planners, hulp- en crisisdiensten, ontwerpers, burgers, verzekeringsmaatschappijen, …) zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het actieplan bevat acties om het bewustzijn rond meerlaagse waterveiligheid te verhogen, de betrokken actoren te responsabiliseren en de bestaande initiatieven te optimaliseren.

5. Aangepast voorstel voor luik waterlopen van code van goede natuurpraktijk goedgekeurd


De CIW keurde het aangepaste voorstel voor de actualisatie van het luik waterlopen van de code van goede natuurpraktijk goed.

Eind 2012 gaf de CIW haar goedkeuring aan een voorstel voor de actualisatie van het luik waterlopen van de code van goede natuurpraktijk. Dat voorstel moest nog verder uitgewerkt worden tot een besluit Vlaamse Regering. Bij die verdere uitwerking zijn nog enkele optimalisaties doorgevoerd.

De code van goede natuurpraktijk verduidelijkt hoe bepaalde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in overeenstemming met de zorgplicht uit het Natuurdecreet. Werken die volgens de code worden uitgevoerd en dus aan de zorgplicht voldoen, worden beschouwd als normale onderhoudswerken. Als voor deze werken geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moet ook geen natuurvergunning aangevraagd worden.

In het voorstel voor de actualisatie van het luik waterlopen zijn de tijdsvensters voor specifieke onderhoudswerken (zoals ruimingswerken, maaien van oever- of bodemvegetatie, of het bestrijden van invasieve waterplanten) aangepast aan de meest recente ecologische inzichten. Voor Speciale Beschermingszones (SBZ-gebied), het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN-gebied) en de gewestplanbestemmingen groen en bos zijn de tijdsvensters afgestemd op de natuurwaarden van deze gebieden. Door de code gebiedsgericht te verfijnen en de tijdvensters waarbinnen werken kunnen uitgevoerd worden, aan te passen, zal het aantal natuurvergunningsaanvragen afnemen tot het strikt noodzakelijke.

Het dossier is intussen overgemaakt aan minister J. SCHAUVLIEGE.

6. Geactualiseerde code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd


De CIW gaf goedkeuring aan de geactualiseerde code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie.

Op 1 juni 2012 ging het nieuwe Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van kracht. Het VLAREMA regelt het hergebruik van bagger- en ruimingsspecie als bodem, als bouwstof of als andere grondstof. De voorwaarden voor hergebruik staan in een algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie.

De huidige Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie dateert nog van voor het VLAREMA. De geactualiseerde tekst houdt rekening met de bepalingen van het nieuwe VLAREMA. De tekst beperkt zich tot die delen waarvoor het VLAREMA verwijst naar een code van goede praktijk. Andere informatie komt in een afzonderlijke leidraad, die nog in voorbereiding is.

Deze nieuwe Leidraad voor het waterlopenbeheer zal naast informatie over de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie, ook informatie over de code van goede natuurpraktijk bevatten, samen met andere nuttige informatie voor het beheer van waterlopen.

De geactualiseerde code wordt voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE.

7. Evaluatie normenkader hergebruik bagger- en ruimingsspecie


De CIW nam kennis van een evaluatie- en knelpuntennota over de normering van bagger- en ruimingsspecie.

In de wetgeving wordt het hergebruik van bagger- en ruimingsspecie immers verschillend genormeerd naar gelang de toepassing als bouwstof (VLAREMA-normen) of als bodem (VLAREBO-normen).

Bepaalde afvalstoffen en uitgegraven bodems bestaan hoofdzakelijk uit minerale materialen. Afhankelijk van de verontreinigingsgraad kunnen deze minerale materialen gebruikt worden als bodem of als bouwstof, waardoor de toepassingen op dit moment verschillend genormeerd worden (resp. volgens VLAREBO, VLAREMA). OVAM werkt aan een gemeenschappelijk normenkader voor minerale reststoffen. De geformuleerde knelpunten werden aan OVAM overgemaakt met de vraag om deze mee te nemen bij de verdere uitwerking van het gemeenschappelijk normenkader.

8. Werking Maasbekken


Het Maasbekken bestaat uit twee niet aaneengesloten en hydrografisch verschillende delen: een Limburgs deel en een Antwerps deel (Noorderkempen). Deze geografische spreiding bemoeilijkt het overleg binnen de algemene bekkenvergadering. Om een grotere lokale bestuurlijke betrokkenheid te garanderen is daarom in het najaar van 2014 een bestuursgroep Maasbekken Noord opgestart.

Deze bestuursgroep is een informeel overleg die voor het gebied Maasbekken Noord input levert aan de algemene bekkenvergadering van het Maasbekken. Op vraag van gouverneur H. REYNDERS onderzocht de CIW of een formele splitsing van het Maasbekken op langere termijn een betere oplossing zou zijn.

De CIW nam kennis van de pro’s en contra’s van een eventuele splitsing. De bijkomende werklast en planlast en de wetgevende initiatieven die een dergelijke splitsing met zich meebrengt in tijden van besparingen, zijn de belangrijkste argumenten om niet tot een splitsing van het Maasbekken over te gaan.

De CIW zal, op basis van een evaluatie van de bestuursgroep Maasbekken Noord, de werking van het Maasbekken wel opnieuw agenderen op haar vergadering in december.

9. CIW wil samenwerking met verzekeringssector versterken


De CIW nam kennis van het plan van aanpak voor het overleg met de verzekeringssector.

De verzekeringssector is een belangrijke actor bij de toepassing van meerlaagse waterveiligheid. Wateroverlast valt immers niet volledig uit te sluiten. Een versterking van de samenwerking met de verzekeringssector is dan ook één van de acties uit het actieplan Meerlaagse Waterveiligheid. De CIW zal hiervoor met Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, overleggen.

10. CIW werkt mee aan energie-en klimaatdag voor lokale besturen


Op 7 mei 2015 organiseert de VVSG de Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen. De CIW is partner van dit initiatief. Doelstelling is de besturen te prikkelen en te inspireren om nog beter werk te maken van een toekomstgericht, duurzaam (water)beleid. De voorzitter van de werkgroep Watertoets en de covoorzitter van de werkgroep Waterkwantiteit verzorgen er de toelichtingen “Samen de watertoetskaart interpreteren” en “Meerlaagse waterveiligheid: naar duurzame vermindering van overstromingsrisico's”.

Meer informatie vindt u op www.energieklimaatdag.be .

11. 12de Waterforum slaat een brug tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit


De CIW gaf goedkeuring aan het thema voor het 12de Waterforum.

Jaarlijks organiseert de CIW een Waterforum waarop beleidsmakers en wetenschappers samenkomen rond een actueel waterthema. Dit jaar gaat de aandacht naar de koppeling tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit aan de hand van waterbalansen. Het 12de waterforum zal plaatsvinden op 2 oktober 2015.

12. Symposium Meerlaagse Waterveiligheid: stel uw project voor


Op 16 november 2015, vijf jaar na de zware overstromingen van 2010, organiseert de CIW een Symposium “Meerlaagse Waterveiligheid”. Het gaat om een actie uit het goedgekeurde actieplan Meerlaagse Waterveiligheid.

Tijdens het symposium krijgt iedereen de kans om projecten of producten die aansluiten bij één of meerdere principes van meerlaagse waterveiligheid voor te stellen. Meer informatie over het symposium vindt u op www.integraalwaterbeleid.be.

13.

Beslissingen Vlaamse Regering


De Vlaamse Regering keurde op 6 maart 2015 de actualisatie van de risicozones voor overstromingen goed. De kaart met risicozones voor overstromingen die de verzekeringssector het recht geeft om nieuwe woningen gelegen in de risicozones niet te verzekeren tegen overstromingen, is verankerd in de wet van 4 april 2014 over de verzekeringen (federaal). Het Vlaamse gedeelte van de huidige kaart met risicozones was sinds 2006 niet meer geactualiseerd. Een actualisatie drong zich dan ook op. Het dossier werd overgemaakt aan minister K. PEETERS voor bekrachtiging op federaal niveau.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid