Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 9, nummer 4 - september 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 9, nummer 4 - september 2012

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 9, nummer 4 - september 2012
Inhoud
  1. Eerste rapportering over de opvolging van de acties uit de globale evaluatie overstromingen 2010 en de resolutie wateroverlast
  2. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten voor IJzerbekken opgemaakt
  3. Kano- en Kajak worden beter omkaderd
  4. Bijdrage aan werkplan bekkenoverlegstructuren goedgekeurd
  5. Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid
nl

Deze editie informeert u over de beslissingen die de CIW nam op haar vergadering van 17 juli 2012.

1. Eerste rapportering over de opvolging van de acties uit de globale evaluatie overstromingen 2010 en de resolutie wateroverlast


Bij de goedkeuring van het globale evaluatierapport overstromingen n.a.v. de wateroverlast van eind 2010, besliste de CIW om jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van de acties van het evaluatierapport. De resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement stemt in grote mate overeen met de aanbevelingen en acties uit het globale evaluatierapport. Om op een efficiënte manier te werken, worden de opvolging van de uitvoering van de resolutie en die van de evaluatie van de CIW gecoördineerd aangepakt en op elkaar afgestemd.

Op de CIW-vergadering werd een eerste gecoördineerde rapportering goedgekeurd. U kunt het document raadplegen op onze website.

Op 18 september 2012 vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling van de Verenigde Commissies Leefmilieu en Openbare Werken plaats over de uitvoering van de resolutie wateroverlast. Minister J. SCHAUVLIEGE, minister H. CREVITS en minister Ph. MUYTERS werden er gehoord. Ter voorbereiding van deze gedachtewisseling werd de gecoördineerde rapportering aan de commissieleden overgemaakt.

2. Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten voor IJzerbekken opgemaakt


In uitvoering van de Overstromingsrichtlijn dienen uiterlijk eind 2013 de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten beschikbaar te zijn voor het publiek. Overstromingsgevaarkaarten beschrijven de fysische eigenschappen van overstromingen en overstromingsrisicokaarten brengen de gevolgen van overstromingen voor mens, ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart.

Op de CIW-vergadering werd in overeenstemming met het plan van aanpak voor de opmaak van deze kaarten, een eerste set van kaarten voor het IJzerbekken voorgelegd. Het IJzerbekken werd als pilootbekken gekozen omdat in dit bekken zowel overstromingen vanuit bevaarbare waterlopen, vanuit onbevaarbare waterlopen, als vanuit de zee in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor zijn de kaarten van het IJzerbekken een uitstekende toets voor de integratie van de afzonderlijke modelresultaten tot één globale overstromingskaart.

3. Kano- en Kajak worden beter omkaderd


Op 17 juli hechtte de CIW ook haar goedkeuring aan een voorstel om recreatie op onbevaarbare waterlopen, zoals kanoën en kajakken, beter te omkaderen. De vraag naar recreatiemogelijkheden neemt toe en daarom is er meer transparantie in de mogelijkheden noodzakelijk.

De CIW stelt voor om recreatie toe te staan op een selectie van waterlopen, waarbij beperkingen kunnen opgelegd worden om redenen van veiligheid (vb. bij hoogwater) of ecologie (vb. tijdens het broedseizoen). Bedoeling is om op deze waterlopen ook de nodige faciliteiten te voorzien.

Het voorstel werd voor akkoord voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE. Daarna kan het voorstel verder uitgewerkt worden tot een wetgevend voorstel.

4. Bijdrage aan werkplan bekkenoverlegstructuren goedgekeurd


De CIW hechtte haar goedkeuring aan een bijdrage aan de werkplannen van de bekkenoverlegstructuren voor de taken die gemeenschappelijk zijn voor de 11 bekkens. Jaarlijks levert de CIW een insteek voor die werkplannen vanuit haar opdracht om de bekkenwerking te ondersteunen. In 2013 zal bijzondere aandacht gaan naar de voorbereiding van de tweede generatie waterbeheerplannen en naar de toetsing van de signaalgebieden.

5. Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid


Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp tot wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid principieel goedgekeurd. Het wijzigingsvoorstel werd mee voorbereid door de CIW. De aanpassingen beogen een vereenvoudiging van de organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen. Daarnaast worden notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen verplicht kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen. Meer informatie vindt u op onze website.

 

Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vaststelt. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden. De oude code dateert van 1996 en was aan herziening toe, onder meer om de verwachte klimaatverandering in rekening te brengen, beter te beschermen tegen wateroverlast en de laatste stand van techniek te vertalen. De actualisatie werd voorbereid binnen de CIW. Meer informatie en de code zelf vindt u op onze website.

 

Eind vorig jaar hechtte de CIW haar goedkeuring aan een voorstel dat de procedures vereenvoudigt voor het verkrijgen van een natuurvergunning en een ontheffing van verboden activiteiten in VEN-gebied. Het voorstel houdt een uitbreiding in van de geldigheidsduur van de natuurvergunning en van de individuele ontheffing in VEN-gebied voor activiteiten met een periodiek terugkerend karakter, zoals onderhoudswerken aan waterlopen. Het voorstel is intussen opgenomen in het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijk ordening, dat de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 principieel goedkeurde.

 

Rechtzetting: In vorige editie van onze nieuwsbrief sloop een fout in het artikel ‘nieuwe vertegenwoordigers in de CIW’. De heer D. VAN MELKEBEKE is secretaris-generaal van het departement EWI en niet van het departement RWO.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid