Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 9, nummer 3 - juni 2012
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 9, nummer 3 - juni 2012

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 9, nummer 3 - juni 2012
Inhoud
 1. Nieuwe vertegenwoordigers in de CIW
 2. Blauwdruk tweede waterbeleidsnota, voorontwerp tijdschema en werkprogramma en plan van aanpak openbaar onderzoek goedgekeurd
 3. Bepaalde vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen toch onderworpen aan de watertoets
 4. Hoofdlijnen herziening gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd
 5. Op weg naar een positieve toekomstvisie voor sediment
 6. Beslissingen Vlaamse Regering

 

Integraal Waterbeleid

Deze nieuwsbrief informeert over de beslissingen die de CIW nam op 25 mei 2012.

1. Nieuwe vertegenwoordigers in de CIW

 

De heer P. CABUS, secretaris-generaal van het departement RWO, werd door minister Ph. MUYTERS aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het beleidsdomein RWO. Hij vervangt hiermee mevrouw A. VAN RENTERGHEM.

Mevrouw I. HOET, afdelingshoofd Haven– en Waterbeleid van het departement MOW, werd door minister H. CREVITS aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Ze vervangt hiermee de heer R. GOETINCK. De heer F. MOSTAERT werd aangeduid als haar plaatsvervanger.

De heer D. VAN MELKEBEKE, secretaris-generaal van het departement EWI, werd door minister K. PEETERS aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het beleidsdomein EWI en vervangt hiermee mevrouw L. SCHRUERS die zelf plaatsvervangend lid wordt.

2. Blauwdruk tweede waterbeleidsnota, voorontwerp tijdschema en werkprogramma en plan van aanpak openbaar onderzoek goedgekeurd

 

Eind dit jaar zullen de tweede waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering en het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen via een openbaar onderzoek voorgelegd worden aan het publiek.

De CIW hechtte haar goedkeuring aan een blauwdruk voor de tweede waterbeleidsnota. De CIW-werkgroepen zullen de teksten van de blauwdruk actualiseren en verder verfijnen. Op de vergadering van de CIW van 12/10/2012 zal een finale ontwerptekst voorgelegd worden.

De blauwdruk bouwt voort op het voorontwerp van waterbeleidsnota uit 2010 en bestaat uit een inleidend gedeelte (het kader, de vernieuwde aanpak, participatie…) en een gedeelte met de krachtlijnen voor het toekomstig waterbeheer. In deze krachtlijnen worden de waterbeheerkwesties geïntegreerd. De waterbeheerkwesties zijn de grote thema’s waarvoor Vlaanderen het risico loopt de goede toestand in 2021 niet te halen. Het formuleren van waterbeheerkwesties en deze kenbaar maken aan het publiek is een verplichte stap in de voorbereiding van de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

De CIW keurde ook het voorontwerp van tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen goed. Het document licht het voorbereidingsproces en de belangrijkste mijlpalen daarin toe. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden voor publiek, middenveld en bekkenstructuren.

Op 5 september 2012 is een overleg met het middenveld over deze documenten gepland.

De CIW keurde eveneens een plan van aanpak voor het openbaar onderzoek van deze documenten goed. Het openbaar onderzoek zal op 19/12/2012 van start gaan. De documenten zullen ter inzage liggen in de gemeentehuizen. Voor de bekendmaking van het openbaar onderzoek zal net zoals bij de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen, gebruik gemaakt worden van de campagne ‘vol van water’.

3. Bepaalde vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen toch onderworpen aan de watertoets

 

De CIW hechtte haar goedkeuring aan een voorstel tot aanpassing van het besluit vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning en het besluit meldingsplicht. Een aanpassing drong zich op omdat bepaalde handelingen die een negatieve impact op het watersysteem kunnen hebben, door deze regelgeving vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning en dus ook geen watertoets ondergaan. De opdracht vloeide voort uit de resolutie van het Vlaams Parlement m.b.t. wateroverlast.

Bepaalde handelingen die in een afgebakende oeverzone of in een 5-meterzone langs waterlopen liggen, waren al uitgesloten van vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning. Volgens het huidig voorstel zullen ook handelingen die een impact kunnen hebben op het watersysteem in effectief overstromingsgevoelig gebied en in afgebakende overstromingsgebieden uitgesloten worden van vrijstelling. Ook wordt voorgesteld de bestaande 5-meterzone vanaf de bovenste rand van het talud voor bevaarbare waterlopen te wijzigen in een zone tot 10 m landinwaarts van de waterkering.

In verband met het besluit meldingsplicht wordt voorgesteld om voor werken die in dezelfde gebieden liggen, een uitzondering te definiëren. Bijgevolg zullen in die gebieden werken die een impact kunnen hebben op het watersysteem en waarvoor momenteel enkel een meldingsplicht geldt, toch vergunningsplichtig worden en dus onderworpen worden aan de watertoets.

De voorzitter van de CIW legde de wijzigingsvoorstellen voor aan de bevoegde minister voor Ruimtelijke Ordening, Ph. MUYTERS.

4. Hoofdlijnen herziening gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd

 

De CIW hechtte haar goedkeuring aan de principes en aan de inhoud op hoofdlijnen van een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De herziening van de verordening kadert in de globale CIW-evaluatie van de overstromingen en de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement. Er wordt voorgesteld om de bestaande wetgeving volledig te herzien.

Volgens het voorstel wordt de verordening losgekoppeld van de vergunningsplicht. De principes ‘scheiden van afvalwater en hemelwater’ en ‘de ladder van Lansink’ (opvangen voor hergebruik, infiltreren en bufferen met vertraagde afvoer) worden toegepast op niveau van elk goed. Nieuw is dat bestaande gebouwen en verhardingen gedeeltelijk onder de verordening vallen.

Een hemelwaterput plaatsen zou verplicht worden van zodra er overdekte constructies voorzien worden met een minimale dakoppervlakte. Er wordt ook gestreefd naar maximaal hergebruik van hemelwater. Is maximaal hergebruik niet mogelijk of niet voorzien, dan zou als extra beveiliging ook een infiltratie- of buffervoorziening gebouwd moeten worden waarop het hemelwater en/of de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden.

Een infiltratievoorziening zou verplicht worden als er voldoende ruimte beschikbaar is. Op de infiltratievoorziening zouden de verharde grondoppervlaktes, de groendaken en de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden. Een uitzondering hierop geldt in overstromingsgevoelig gebied of in de beschermingszones type I en II voor drinkwater. In deze gebieden zou, indien technisch haalbaar, een buffervoorziening uitgebouwd moeten worden.

Collectieve voorzieningen verdienen de voorkeur. Bij verkavelingen voor woningen waarbij ook wegen aangelegd worden, zou het plaatsen van een collectieve buffer- of infiltratievoorziening zelfs verplicht worden. Bij het bouwen van de woning zou dan enkel nog een hemelwaterput aangelegd moeten worden.

De tekst van de verordening zal tegen de CIW van 12/10/2012 verder aangevuld en verfijnd worden op basis van een aantal technische, ecologische en economische onderbouwingen. Volgende punten moeten nog verdere invulling krijgen:

 • Het vastleggen van een rekenmethode om te bepalen welk gedeelte van het dakoppervlak in rekening moet gebracht worden bij de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening doordat de inhoud van de hemelwaterput niet in verhouding staat tot het voorziene hergebruik;
 • Het vastleggen van de minimale dakoppervlakte om een hemelwaterput te verplichten;
 • Het vastleggen van de benodigde oppervlakte en volume van de infiltratievoorziening;
 • Het vastleggen van de minimale afwaterende oppervlakte om een efficiënte buffering uit te bouwen;
 • Het vastleggen van het buffervolume en het ledigingsdebiet van een buffervoorziening.

De principes en de inhoud op hoofdlijnen van de nieuwe verordening werden overgemaakt aan de bevoegde minister Ph. MUYTERS. Ook de elementen die nog verdere invulling moeten krijgen en het vervolgtraject werden geduid.

5. Op weg naar een positieve toekomstvisie voor sediment

 

Op 1 juni vond het 9de waterforum plaats. Een 170-tal deelnemers met diverse achtergronden gingen er op zoek naar een geïntegreerd sedimentbeheer als antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden over ruimte voor en verwerken van sediment, creatief baggeren, aanpakken van verontreinigde waterbodems… werd aangetoond dat een geïntegreerde aanpak heel wat kansen biedt. De conclusies uit het debat worden meegenomen bij de verdere aanpak van sediment in Vlaanderen.

U kunt de presentaties van 9de Waterforum raadplegen op de website van het integraal waterbeleid .

6. Beslissingen Vlaamse Regering

 

Plan van aanpak wateroverlast Denderbekken - Op 25/05/2012 ging de Vlaamse Regering principieel akkoord met een plan van aanpak voor de wateroverlast in het Denderbekken. Het plan van aanpak kwam tot stand via een interbestuurlijk overleg met alle betrokken actoren. Aanleiding was de wateroverlast van december 2010 en januari 2011. Het Denderbekken werd toen zwaar getroffen. De CIW kreeg de opdracht het plan van aanpak verder uit te werken en de uitvoering ervan op te volgen.

Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Op 04/05/2012 keurde de Vlaamse Regering het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Eén van de korte termijnacties uit het groenboek is: ‘Maatregelen nemen voor gebieden met harde bestemming met hoog overstromingsrisico of essentiële infiltratiefunctie – intensifiëring werking "signaalgebieden" en garanderen doorwerking.’

Tegen halfweg 2013 moeten voor de korte termijnacties uit het groenboek voorstellen uitgewerkt worden. Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening zal in nauw overleg met de CIW werkbare voorstellen uitwerken om de doorwerking van de toetsing van de signaalgebieden te garanderen. Op die manier zal ook invulling gegeven worden aan de vraag van enkele voorzitters van bekkenbesturen aan de CIW naar te ondernemen acties die ervoor kunnen zorgen dat de toetsing van de signaalgebieden door de bekkenwerking effectief leidt tot een implementatie in een planproces.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid