Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Nieuwsbrief 2016 jaargang 13 nr. 1
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nieuwsbrief 2016 jaargang 13 nr. 1

Nieuwsbrief 2016 jaargang 13 nr. 1

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2016 jaargang 13 nr. 1
Inhoud
 1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 definitief
 2. Werkplan 2016 goedgekeurd
 3. Wateruitvoeringsprogramma 2015
 4. Signaalgebieden
 5. Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden wordt geëvalueerd
 6. CIW informeert over nieuwe aanpak waterveiligheid
 7. CIW heeft nieuwe huisstijl
 8. Technische toelichtingen bij code van goede praktijk rioleringen
 9. CIW bracht gecoördineerd advies uit bij Waalse waterberheerplannen
 10. Nieuwe richtlijnen voor het onderhoud en beheer van waterlopen
 11. Wonen langs een onbevaarbare waterloop
 12. Beslissingen Vlaamse Regering

Deze editie informeert u over de beslissingen van de CIW van 10 december 2015.

 

1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 definitief


Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft ze haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen.

De plannen zijn het resultaat van intensief voorbereidingswerk en overleg binnen de CIW en de bekkenstructuren. In vorige nieuwsbrieven informeerden we u al over de totstandkoming en de inhoud van de plannen.

De CIW staat ook in voor de bekendmaking van de plannen. Overeenkomstig artikel 38 van het decreet Integraal Waterbeleid worden de vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en digitaal beschikbaar gesteld door de CIW.

Meer informatie over de plannen en de plannen zelf zijn te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

De zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen worden van zodra ze van kracht zijn, beschikbaar gesteld via de website van VMM en ter inzage gelegd bij de gemeenten.

Ook de overwegingsdocumenten waarin u kan nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen in overweging genomen werden, zijn beschikbaar via www.volvanwater.be.

2. Werkplan 2016 goedgekeurd


De CIW keurde het werkplan voor 2016 en de meerjarenplanning tot 2020 goed. Ook de uitvoering van het werkplan 2015 werd besproken.

De voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, met de daarbij horende bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen, was ongetwijfeld de belangrijkste output van 2015.

In 2016 komt de CIW samen op 16 maart, 22 juni, 12 oktober en 14 december. Belangrijke opdrachten in verband met de stroomgebiedbeheerplannen zijn het bekendmaken ervan, de opvolging van de voortgang in de vorm van een wateruitvoeringsprogramma en het voorbereiden van een maatschappelijk debat over de financiering van de plannen. Andere belangrijke opdrachten zijn onder meer een evaluatie van de informatieplicht, het voorbereiden van de vervolgtrajecten van de signaalgebieden van reeks 3, een communicatieplan over meerlaagse waterveiligheid,...

Lees het volledige werkplan 2016 en de evaluatie van 2015 op www.integraalwaterbeleid.be.

3. Wateruitvoeringsprogramma 2015


De CIW gaf haar goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2015.

2015 was een overgangsjaar. Volgens het decreet Integraal Waterbeleid moest in 2015 voor de eerste keer een WUP opgemaakt worden en voor de laatste keer bekkenvoortgangsrapporten.

Het WUP 2015 rapporteert over de uitvoering van de bekkenbeheerplannen in 2014 en 2015 en vervangt de vroegere bekkenvoortgangsrapporten. Ook de advisering van de investeringsprogramma’s door de bekkenbesturen en een stand van zaken van de signaalgebieden zijn in het WUP 2015 geïntegreerd. Hiermee wordt de planperiode 2010-2015 van de bekkenbeheerplannen afgesloten.

Aangezien de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 pas eind 2015 vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering kon nog niet gerapporteerd worden over de uitvoering ervan. Vanaf volgend jaar zal het WUP rapporteren over de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 en de daarbij horende bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen.

Raadpleeg het WUP 2015 op de website van de CIW.

4. Signaalgebieden


In 2014 en 2015 keurde de Vlaamse Regering voor 83 signaalgebieden van reeks 1 en 2 een vervolgtraject goed. Sommige (delen van) signaalgebieden moeten hierdoor een nieuwe bestemming krijgen. De omzendbrief van 19 mei 2015 met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden stelt in de effectief overstromingsgevoelige delen van signaalgebieden een tijdelijk bewarend beleid in tot het vervolgtraject voor het signaalgebied is uitgevoerd.

Belangrijk is dat het tijdelijk bewarend beleid gerespecteerd wordt en dat de noodzakelijke bestemmingswijziging binnen een redelijke termijn gebeurt. De CIW zal daarom tegen maart 2016 onderzoeken welke aspecten de uitvoering van het vervolgtraject van signaalgebieden bemoeilijken, op basis van een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen over de signaalgebieden van reeks 1 en 2. Er zal ook onderzocht worden welke wettelijke initiatieven nodig zijn om het bewarend beleid in deze signaalgebieden te versterken en de rechtszekerheid voor de eigenaars te verhogen.

De CIW zal de signaalgebieden van reeks 3 waarover de algemene bekkenvergaderingen de voorbije maanden een beslissing namen, na de evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van reeks 1 en 2 behandelen. Ze komen aan bod op de CIW-vergadering van 16 maart.

Meer informatie over de signaalgebieden vindt u op www.signaalgebieden.be.

5. Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden wordt geëvalueerd


Het decreet Integraal Waterbeleid legt sinds oktober 2013 een informatieplicht op, waarbij bij verkoop van vastgoed of bij verhuur voor meer dan negen jaar, moet aangegeven worden of het vastgoed gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied, in een afgebakend overstromingsgebied of in een afgebakende oeverzone. De CIW zal deze informatieplicht evalueren in samenwerking met de immobiliënsector en het notariaat. Ook de aanbevelingen die de Vlaamse ombudsdienst recent publiceerde in verband met de informatieplicht worden in de evaluatie meegenomen.

6. CIW informeert over nieuwe aanpak waterveiligheid


Om de waterveiligheid te verhogen, moeten we zowel inzetten op maatregelen die ons beschermen tegen overstromingen (protectie), op maatregelen die de schade beperken (preventie) als op maatregelen die er voor zorgen dat we voorbereid zijn als een overstroming zich voordoet (paraatheid). Een meerlaagse waterveiligheid kan de risico's het sterkst terugdringen. Cruciaal hierbij is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Op 16 november 2015 organiseerde de CIW een symposium over meerlaagse waterveiligheid. De presentaties vindt u op de website.

Overstromingen zijn van alle tijden, het is een natuurlijk fenomeen. Ze zijn nooit helemaal te vermijden, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we er geen kater aan overhouden. Deze boodschap brengt de CIW in het sensibiliseringsfilmpje “hoog water zonder kater” en op de website www.hoogwaterzonderkater.be.

7. CIW heeft nieuwe huisstijl


Sinds 2014 is er een nieuwe huisstijl die geleidelijk geïmplementeerd wordt in de Vlaamse overheidsdiensten. Ook de CIW en de bekkenstructuren, waarvan de werking in belangrijke mate door de Vlaamse overheid wordt ondersteund, moeten hun huisstijl aanpassen.

Op 10 december gaf de CIW haar goedkeuring aan de nieuwe huisstijl voor de CIW en de bekkens en aan het implementatietraject.

8. Technische toelichtingen bij code van goede praktijk rioleringen


De technische toelichtingen bij de code van goede praktijk voor de aanleg en het onderhoud van rioolstelsels worden regelmatig geactualiseerd. De CIW gaf op 10 december goedkeuring aan een aanpassing van de technische toelichting over bronmaatregelen (deel 3).

Deel 3 ‘bronmaatregelen’ verduidelijkt hoe het principe van vasthouden, bufferen en afvoeren moet toegepast worden bij het ontwerpen van rioleringsprojecten. In de aangepaste tekst voor deel 3 wordt het gebruik van de veiligheidsfactor bij het bepalen van de infiltratiecapaciteit verduidelijkt.

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van rioleringen is dat er maximaal ingezet wordt op het vasthouden aan de bron door rioolbeheerders en gemeenten te stimuleren het hemelwater ter plaatse te houden, de bestaande grachten te behouden en maximaal in te zetten op infiltratie. Hierbij kan de rioolbeheerder, mits onderbouwing, met de waterloopbeheerder in overleg gaan over de noodzakelijke bronmaatregelen. Met behulp van een rekeninstrument kan de rioolbeheerder een eerste inschatting maken van welke buffering nodig is.

De aangepaste technische toelichting en het rekeninstrument zijn beschikbaar via de website.

9. CIW bracht gecoördineerd advies uit bij Waalse waterberheerplannen


Op 10 december keurde de CIW het gecoördineerde Vlaamse advies bij de Waalse stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen goed.

De CIW benadrukte in haar advies dat ze de goede samenwerking met Wallonië wil verderzetten en informatie en ervaringen wil uitwisselen, zowel binnen de riviercommissies, op intra-Belgisch en bilateraal niveau als op lokaal niveau. De CIW gaat graag in op de vraag van Wallonië om de samenwerking tussen de aangrenzende bekkens te behouden en waar nodig te versterken om zo de projecten langs beide zijden van de grenzen maximaal op elkaar af te stemmen.

10. Nieuwe richtlijnen voor het onderhoud en beheer van waterlopen


Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt hoe de waterbeheerder de algemene zorgplicht van het Natuurdecreet moet invullen bij het onderhoud van waterlopen. De code geeft aan welke onderhoudswerken het Natuurdecreet als normale onderhoudswerken beschouwt en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden.

Op 5 november 2015 keurde minister J. SCHAUVLIEGE een nieuwe algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie goed. Bij het ruimen van waterlopen, komt er bagger- en ruimingsspecie vrij. Vaak kan deze specie gebruikt worden als bodem of als bouwstof. Welke voorwaarden hiervoor gelden, vindt u in de nieuwe code. De code geeft uitvoering aan artikel 5.3.4.3 van het VLAREMA.

In november informeerde de CIW de waterbeheerders over de nieuwe codes van goede praktijk en illustreerde ze de praktische toepassing ervan. De presentaties van de infomomenten vindt u op de website.

11. Wonen langs een onbevaarbare waterloop


Wie langs een onbevaarbare waterloop woont of er grond bewerkt, moet zich aan een aantal regels houden. De CIW publiceerde een folder met een overzicht van de afstandsregels en andere gebruiksbeperkingen voor de aangelanden van een onbevaarbare waterloop. Raadpleeg de folder “Wonen langs onbevaarbare waterlopen”.

12. Beslissingen Vlaamse Regering


Op 16 oktober 2015 wijzigde de Vlaamse Regering definitief een aantal besluiten rond integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van twee Europese richtlijnen. De richtlijnen handelen onder meer over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand (RL 2009/90/EG) en over de prioritaire stoffen in het water (RL 2013/39/EU). Daarnaast omvat het wijzigingsbesluit ook een herziening van de Vlaamse milieukwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen oppervlaktewater. De aanpassingen aan de Vlaamse normen voor gevaarlijke stoffen zullen gevolgen hebben voor de vergunningsplicht van bedrijven en de ecologische toestand van de watersystemen.

Op 8 januari 2016 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit voor de verankering van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater (overstromingsrisico-beheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen) in titel II van het VLAREM.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid