Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Jaargang 11, nummer 4 - september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Jaargang 11, nummer 4 - september 2014

Nieuwsbrief CIW, jaargang 11, nummer 4 - september 2014

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Jaargang 11, nummer 4 - september 2014
Inhoud
 1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek
 2. 3de rapportering over globale evaluatie overstromingen 2010 en resolutie wateroverlast
 3. Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden
 4. Technische aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit Watertoets
 5. Technische toelichtingen bij Code van goede praktijk rioolstelsels
 6. Bijdrage aan het werkplan 2015 voor de bekkenstructuren
 7. Nieuwe CIW publicaties
 8. 11de Waterforum: 'Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit'

 

nl

Deze editie informeert u over de beslissingen van de CIW van 2 juli 2014.

 

1. Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek


Op 2 juli keurde de CIW de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor de Schelde en Maas goed. De plannen bestaan uit verschillende onderdelen. Naast de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook elf bekkenspecifieke delen en zes grondwatersysteemspecifieke delen. De overstromingsrisicobeheerplannen zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen.

Sinds 9 juli 2014 zijn de plannen in openbaar onderzoek. De ontwerpplannen zijn te raadplegen op www.volvanwater.be . Via een digitaal inspraakformulier kan iedereen opmerkingen formuleren. De CIW bezorgde ook een adviesvraag aan de Minaraad, de SERV en de SALV en aan de bekkenbesturen en bekkenraden. Ook de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en gewesten binnen de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas werden aangeschreven.

Eind september en begin oktober vinden vijf informatiedagen plaats, waarop de CIW uitleg zal geven bij de stroomgebiedbeheerplannen. De VMM zal er de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen toelichten. De data en het programma vindt u op www.volvanwater.be. Inschrijven kan tot een week voor de informatiedag.

2. 3de rapportering over Globale evaluatie overstromingen 2010 en Resolutie Wateroverlast


Op 2 juli gaf de CIW ook haar goedkeuring aan de derde gecoördineerde rapportering over de Globale CIW-evaluatie overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement van 7 juli 2011. Het gaat om de eindrapportering.

Het rapport geeft de stand van zaken van de acties en deelacties van de globale evaluatie, beschrijft op hoofdlijnen de stand van zaken van de aanbevelingen van de resolutie en vat de belangrijkste realisaties van de voorbije drie jaar samen.

U kunt het rapport raadplegen via de website www.integraalwaterbeleid.be.

3. Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden


Op voorstel van de CIW keurden de bevoegde ministers op 1 juli 2014 een nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed.

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. Voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn aanpassingen gebeurd voor de mijnverzakkingsgebieden, voor de gebieden die van nature overstroombaar zijn vanuit de zee en voor sterk opgehoogde terreinen.

De nieuwe kaart trad op 1 september in werking. Meer informatie over de toepassing van de nieuwe kaart leest u op www.watertoets.be. De nieuwe kaart is te raadplegen via het geoloket.

4. Technische aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit Watertoets


Naar aanleiding van de evaluatie van de watertoets in 2013 keurde de CIW een aantal technische aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit Watertoets goed. Er worden aanpassingen voorgesteld aan de adviesdrempels voor grondwater en voor verkavelingsaanvragen met nieuwe wegenis. Ook wordt het mogelijk om richtlijnen vast te stellen waaraan aanvragen tot wijziging van de watertoetskaart moeten voldoen.

De aanpassingen zullen worden voorgelegd aan minister J. SCHAUVLIEGE.

5. Technische toelichtingen bij Code van goede praktijk rioolstelsels


De CIW keurde drie aangepaste technische delen bij de code van goede praktijk voor de aanleg en het onderhoud van rioleringsstelsels goed.

 • In het deel over bronmaatregelen (deel 3) werd het principe van vasthouden, bufferen en afvoeren verder doorvertaald.
 • Het deel over DWA-systemen (deel 4) gaat uitgebreider in op het risico op aantasting van riolen door zwavelzuur en op de bestrijding van geurhinder in riolen.
 • Het deel overstortemissies (deel 7) werd aangepast aan de nieuwe composietbuien voor het ontwerpen van rioleringssystemen. Op basis van langere meetreeksen van neerslag en de huidige inzichten en kennis over klimaatverandering zijn nieuwe composietbuien uitgewerkt.


De aangepaste technische delen kunt u raadplegen op de website.

6. Bijdrage aan het werkplan 2015 voor de bekkenstructuren


Op 2 juli hechtte de CIW ook haar goedkeuring aan de bijdrage aan het werkplan 2015 voor de bekkenbesturen, bekkenraden en bekkensecretariaten. De CIW ondersteunt hiermee de werking van de bekkenstructuren. Het gaat om taken die gemeenschappelijk zijn voor de 11 bekkens.

De bijdrage werd intussen overgemaakt aan de provinciegouverneurs, als voorzitters van de bekkenbesturen.

7. Nieuwe CIW-publicaties


De CIW bracht onlangs twee nieuwe publicaties uit.

De brochure 'Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid' beschrijft het integraal waterbeleid sinds de wijzigingen van 19 juli 2013 aan het decreet Integraal Waterbeleid. U leest in de brochure welke regelgeving aan de basis ligt van het integraal waterbeleid, hoe het watersysteem geografisch ingedeeld wordt, hoe de nieuwe overlegstructuren en het vereenvoudigde planningsproces eruitzien en van welke instrumenten het integraal waterbeleid gebruik maakt. U kunt de brochure raadplegen op de website of gratis ontvangen via het secretariaat (053 72 65 07 of secretariaat_ciw@vmm.be).

Van de tweede waterbeleidsnota, die op 20 december 2013 vastgesteld werd door de Vlaamse Regering, is een publicatie gemaakt. De tweede waterbeleidsnota bevat de algemene beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de periode 2014-2019. Ook het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties is in de waterbeleidsnota opgenomen. De publicatie is digitaal beschikbaar op de website.

8. 11de Waterforum: 'Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit'


De CIW organiseert op 26 september haar 11de Waterforum. Deze keer staat de aanpak van waterschaarste en droogte centraal.

De stijgende druk op onze watervoorraden, klimaatverandering en toenemende verharding doen de kans op waterschaarste en droogte toenemen. Tijdens het 11de Waterforum zoomen we in op de effecten van waterschaarste en droogte op de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater. We  brengen een overzicht van instrumenten die voor handen zijn om die negatieve effecten te remediëren en duiden waar er nog leemten in het instrumentarium zijn.

Het programma vindt u op de website. Na het Waterforum kunt u er ook de presentaties raadplegen.

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid