Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Opdrachten CIW

Opdrachten CIW

Decretale opdrachten

Het decreet Integraal Waterbeleid formuleert de algemene opdracht van de CIW als volgt:

"De CIW is bevoegd voor de voorbereiding, de planning, de controle en de opvolging van het integraal waterbeleid op het niveau van het Vlaamse Gewest. Ze waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking en heeft de opdracht de beslissingen van de Vlaamse Regering op het vlak van het integraal waterbeleid uit te voeren."

De CIW speelt ook een belangrijke rol bij de planning en de uitvoering van het waterbeleid op stroomgebiedniveau. Daarom werd de CIW aangeduid als de bevoegde autoriteit van Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Haar concrete taken zijn:

 • de waterbeleidsnota voorbereiden;
 • de stroomgebiedbeheerplannen op Vlaams niveau voorbereiden;
 • het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen en de voorbereidende documenten organiseren;
 • het wateruitvoeringsprogramma vaststellen;
 • de methodologie van de stroomgebiedbeheerplannen en wateruitvoeringsprogramma’s voorbereiden;
 • richtlijnen en nadere regels voor de watertoets voorbereiden;
 • de stroomgebiedbeheerplannen afstemmen op de waterbeleidsnota en op elkaar afstemmen;
 • de bekkenspecifieke delen binnen een stroomgebiedbeheerplan en een wateruitvoeringsprogramma onderling afstemmen;
 • de werking van de bekkenstructuren ondersteunen en opvolgen;
 • watersysteemkennis verzamelen en verspreiden;
 • aan de Europese Commissie rapporteren over de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. 

  

Aanpak wateroverlast 

De CIW kreeg enkele extra opdrachten naar aanleiding van de ernstige wateroverlast waar Vlaanderen eind 2010 mee te kampen had. 

Globale evaluatie overstromingen

Na de zware overstromingen van eind 2010 stelde de CIW in overleg met alle betrokken instanties een globaal evaluatie document samen van de overstromingen (GEOS) met een actieplan om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. De acties stemmen in grote mate overeen met de aanbevelingen van de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement. CIW kreeg ook bepaalde acties toegewezen zoals het uitwerken van een informatieplicht voor de transactie van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Deze informatieplicht is in voege sinds 2013.

Jaarlijks rapporteert de CIW over de uitvoering van de aanbevelingen van de Resolutie Wateroverlast en over de acties uit het globale evaluatierapport van de overstromingen. 

Raadpleeg het GEOS document en de verschillende voortgangsrapporteringen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. 

GA NAAR:

Evaluatie overstromingen

 

Vervolgtraject signaalgebieden

Om het waterbergend vermogen op het terrein maximaal te vrijwaren gaf de Vlaamse Regering de CIW in maart 2013 de opdracht om een vervolgtraject voor de signaalgebieden voor te bereiden.

Gebieden die in het verleden een harde bestemming kregen maar tot op vandaag niet ontwikkeld werden en die interessant kunnen zijn in de aanpak van wateroverlast, worden door de CIW onderzocht.

Blijkt de huidige, nog niet ontwikkelde bestemming van het gebied niet verenigbaar met het waterbergend vermogen dan kan, in afwachting van een herbestemming of van randvoorwaarden bij de ontwikkeling, een 'bewarend beleid' in het gebied van kracht worden. In andere gevallen volstaan de voorschriften die in het kader van de watertoets kunnen opgelegd worden.

De CIW pakte de signaalgebieden in Vlaanderen systematisch aan en legde ze in drie reeksen ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering, die op haar beurt per signaalgebied een vervolgtraject definitief vastlegde.

GA NAAR:

Signaalgebieden

 

Gerelateerde inhoud
Evaluatie overstromingen
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid