Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Methodologie voor het opmaken van een hemelwaterplan (2014)

Methodologie voor het opmaken van een hemelwaterplan (2014)

Waar moet het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten naartoe in de gemeente? En hoe passen we de drietrapsstrategie binnen de gemeente het beste toe? Een hemelwaterplan kan gemeentebesturen en rioolbeheerders hierin ondersteunen.

cover document

We moeten hemelwater eerst vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren, en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren. Hoe we dit in de praktijk moeten brengen, is evenwel niet altijd duidelijk. Een hemelwaterplan volgens de in deze publicatie beschreven methodiek, kan gemeentebesturen en rioolbeheerders daarbij helpen.


Sinds eind 2013 biedt de CIW een methodiek aan waarmee gemeentebesturen en rioolbeheerders aan de slag kunnen bij de opmaak van een hemelwaterplan. Na een evaluatie heeft de CIW de methodiek in december 2017 op enkele punten bijgesteld. 

 

Tegen juni 2021 komt er een nieuwe blauwdruk voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan door de gemeente of rioolbeheerder. In de praktijk blijkt immers een grote verscheidenheid aan hemelwaterplannen (gaande van een globale visie tot een concrete (riolerings)plan) en is het aspect droogte vaak onderbelicht. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.