Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateruitvoeringsprogramma (WUP)

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren. Net zoals de stroomgebiedbeheerplannen, bestaat het WUP uit verschillende delen: een deel op stroomgebiedniveau, 11 bekkenspecifieke delen, een deel op grondwatersysteemniveau en een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Naast een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen, vindt u in het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. Daarnaast rapporteert het WUP over de signaalgebieden. 

Wateruitvoeringsprogramma 2019 (WUP 2019)

De CIW nam op 25 juni 2020 kennis van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2019.

Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen in 2019 en blikt vooruit op de komende jaren.

Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021, waaraan de Vlaamse Regering op 5 april 2019 haar goedkeuring gaf,  is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat kortetermijnacties in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het gaat om bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. Het WUP volgt de uitvoering van dit actieplan op.

Het WUP 2019 is een 'light'-versie en bevat minder documenten dan de WUPs van de vorige jaren.

De verschillende delen van het WUP 2019 kunt u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

De stand van zaken van de uitvoering van de signaalgebieden vindt u in de rubriek 'signaalgebieden'.

 

De documenten van de vorige wateruitvoeringsprogramma's, het WUP 2016, vindt u hier, van het WUP 2017 vindt u hier en van het WUP 2018 hier.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.