Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier webinar watertoets

Inschrijvingsformulier webinar watertoets

1. Uw gegevens (verplicht)

Duid aan wat van toepassing is.

 

Kies dagdeel  Maak in de volgende vragen uw keuze van thema('s) voor de interactieve sessies. Als u enkel deelneemt aan de infosessies op 26 maart, moet u deze NIET invullen.  

 

Duid het thema van uw eerste voorkeur aan. 

Kies thema 1 

Als u aan twee thema's wenst deel te nemen, duid dan hier het thema van uw tweede voorkeur aan. 

Kies thema 2 

Indien u zich voor slechts één thema inschrijft, gelieve hieronder aan te duiden wat past.

voormiddag of namiddag


tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder: Infodag

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.