Begrippenlijst

Afgebakende oeverzone

Afgebakende oeverzones zijn zones langsheen waterlopen die afgebakend worden in de bekkenbeheerplannen. Zij kunnen geraadpleegd worden op het AGIV geoloket Recht van Voorkoop. Meer info vindt u op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/oeverzones.

Compensatiemaatregelen

Maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma te compenseren op een andere plaats dan de plaats waar het schadelijke effect plaatsvindt. Compensatiemaatregelen zijn in natura. Deze moeten door de initiatiefnamer worden doorgevoerd. Bij een vergunningsplichtige activiteit worden de compensatiemaatregelen zodanig opgelged dat ze uiterlijk worden uitgevoerd op het ogenblijk waarop de uitvoering van de vergunningsplichtige activiteit waardoor het schadelijke effect wordt veroorzaakt een aanvang neemt. Bij plannen of programma's wordt tot de compensatie beslist gelijktijdig met de definitieve vaststelling van het plan of programma. De compensatiemaatregelen worden uiterlijk uitgevoerd op het ogenlijkblik waarop een activiteit ter uitvoering van het plan of programma een aanvang neemt.

Functionele verharding

verharding die met regelmaat betreden wordt (geschatte betreding >20x per dag). Hierdoor wordt kruidgroei sterk afgeremd.

G.S.V.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Herstelmaatregelen

Maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma ter plaatse te herstellen. Herstelmaatregelen zijn in natura. Deze moeten door de initiatiefnemer worden doorgevoerd. Bij een vergunningsplichtige activiteit worden de herstelmaatregelen zodanig opgelegd dat het herstel wordt doorgevoerd zodra dat mogelijk is. Bij plannen of programma's wordt tot het herstel beslist gelijktijdig met de definitieve vaststelling van het plan of programma. Het herstel wordt doorgevoerd na een activiteit ter uitvoering van het plan of programma zodra dat mogelijk is.

Ingedeelde ingreep

Een aan de vergunningsplicht onderworpen ingreep die voorkomt in de lijst van hinderlijke inrichtingen opgenomen als bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Ondergrondse constructies

Alle ondergrondse bouwwerken, bv. kelders, tunnels, pijpleidingen, ... Worden in dit kader niet aanzien als relevante ondergrondse constructies: funderingspalen, leidingen met een diameter van minder dan 1 meter, en putten waarvan de onderkant zich op minder dan 3 meter onder het maaiveld bevindt.

P.S.V.

In de provincie Vlaams-Brabant geldt de Provinciale Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Project

Een voorgenomen vergunningsplichtige ingreep of een ingreep die moet worden hervergund bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende vergunning.

TAW

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende.

Verhardingen

Alle ingrepen die leiden tot het ondoorlaatbaar maken van de natuurlijke bodem, bv. wegen, parkings, ...

Verzilt gebied

Verzilte gebieden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van verzilt grondwater waarboven zich zoetwaterlenzen bevinden en komen vnl.voor in polders in West- en Oost-Vlaanderen.

Zettingsgevoelige grond

Zettingsgevoelige gronden zijn gronden die bij verlaging van de grondwaterstand samendrukken door toenemende korrelspanningen. Het betreft vooral klei- en veengronden, maar ook turf- en geulgronden.