Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Nieuwsbrief bekken > Bekken van de Brugse Polders Nieuwsbrief > Nr 4, september 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nr 4, september 2014

Nieuwsbrief bekken van de Brugse Polders


CIW - Integraal Waterbeleid bekken van de Brugse Polders
Nieuws uit het bekken van de Brugse Polders
Nr 4, september 2014
Inhoud
  1. Nieuw bestuur van het bekken van de Brugse Polders aan het werk
  2. Herklassering van waterlopen in het bekken van de Brugse Polders afgerond
  3. Stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook bekkenspecifiek deel Brugse Polders, zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage
  4. Bekkenvoortgangsrapport 2013
  5. Wateroverlast juli 2014
  6. Noodgemaal op het Leopoldkanaal in Zeebrugge operationeel
  7. Beter beheer van de Damse Vaart
  8. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand in het Maldegemveld
  9. In de kijker

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.
1. Nieuw bestuur van het bekken van de Brugse Polders aan het werk


A1Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid splitst het bekkenbestuur op in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. Het bekkenbureau van de Brugse Polders, waarin de gemeenten en polderbesturen via vertegenwoordiging zetelen, kwam voor het eerst samen op 19 mei 2014. Onder meer het voorontwerp van het bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde werd er besproken.


In de algemene bekkenvergadering zijn alle (28) gemeenten van het bekken van de Brugse Polders en de (4) polders rechtstreeks vertegenwoordigd, samen met de provincies en de betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest (Leefmilieu en Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Economie). Ook een vertegenwoordiger van het Waterschap Scheldestromen (Nederland) is in de algemene bekkenvergadering opgenomen. In het bekkenbureau zetelen de gemeenten en polderbesturen via vertegenwoordiging. De eerste bijeenkomst van de algemene bekkenvergadering vond plaats op 17 juni 2014. De algemene bekkenvergadering hechtte er haar akkoord aan het ontwerp van bekkenspecifiek deel voor het bekken van de Brugse Polders om in openbaar onderzoek te gaan.

Meer informatie over het gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) vindt u op onze website. U vindt er o.a. de recente CIW publicatie: Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid, waarin het integraal waterbeleid anno 2014 beschreven wordt.

2. Herklassering van waterlopen in het bekken van de Brugse Polders afgerond


Sinds 1 juli 2014 is het beheer van de meeste kleine waterlopen van het bekken van de Brugse Polders, dat eerder door de gemeente gebeurde, overgedragen aan de provincie. De Vlaamse Regering keurde de herklassering van waterlopen voor Oost- en West-Vlaanderen goed op 9 mei 2014.

De overdracht kadert in de Vlaamse Interne Staatshervorming. De waterloopbeheerders deden in onderling overleg voorstellen om te komen tot een efficiënter beheer van de onbevaarbare waterlopen. De rangschikking van de waterlopen bij de eerste, tweede of derde categorie werd herbekeken aan de hand van beheersgebonden en beleidsgerichte maatstaven. Dit proces leidde ertoe dat waterlopen van categorie en dus van beheerder wijzigen. In de werkingsgebieden van polders blijven deze besturen verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen van tweede en derde categorie.

In West-Vlaanderen dragen alle gemeenten hun waterlopen over aan de provincie, zo’n 1.900 km. Hierdoor worden de provincie verantwoordelijk voor het beheer van nagenoeg alle kleine en middelgrote waterlopen. In Oost-Vlaanderen verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. Ongeveer 680 km waterlopen wordt er overgedragen aan de provincie. Tussen onbevaarbare waterlopen van eerste categorie in beheer bij de Vlaamse Milieumaatschappij en onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in beheer bij de provincie zijn er geen wijzigingen in het bekken van de Brugse Polders. Ook voor de bevaarbare waterlopen blijft alles bij het oude.

De laag van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) op waterinfo.be is aangepast aan de gewijzigde situatie. Ook de informatie met betrekking tot welke instantie advies moet verlenen in het kader van het toepassen van de watertoets, werd aangepast. De nieuwe VHA-kaartlagen (Arc Map) voor gans Vlaanderen vindt u op het Geopunt van Vlaanderen.

3. Stroomgebiedbeheerplan Schelde in openbaar onderzoek: ook bekkenspecifiek deel Brugse Polders, zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen liggen ter inzage


Hoe zullen we Vlaanderen beveiligen tegen droogte en overstromingen? Hoe zullen we grond- en oppervlaktewater beschermen? Hoe en tegen wanneer wordt het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd? Welke acties en maatregelen zijn nodig om de goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen te halen in het bekken van de Brugse Polders?

Sinds juli ligt het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde ter inzage. Naast een generiek luik voor het stroomgebiedniveau, omvat het plan een onderdeel per bekken en per grondwatersysteem. Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente opgemaakt worden, zijn opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan en liggen ter inzage.

Het openbaar onderzoek verloopt voor de eerste keer volledig digitaal. De plannen raadplegen, en opmerkingen maken kan nog tot 8 januari 2015 op www.volvanwater.be.

A3
Op 7 oktober 2014 vindt in Brugge een infosessie plaats. De CIW en het bekkensecretariaat lichten er het stroomgebiedbeheerplan toe. De VMM zoomt in op de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Praktische informatie en het programma vindt u op www.volvanwater.be.

 

4. Bekkenvoortgangsrapport 2013

A4
Het bekkenvoortgangsrapport 2013 voor het bekken van de Brugse Polders werd op 17 juni 2014 vastgesteld door de algemene bekkenvergadering. Naast de voortgang van uitvoering van de acties uit bekken- en deelbekkenbeheerplannen, leest u er onder meer welke inspanningen geleverd werden op het gebied van waterbeheersing en hoe gewerkt werd aan een betere waterkwaliteit en ecologie in het bekken van de Brugse Polders.

U kunt het bekkenvoortgangsrapport raadplegen op onze onze website.

5. Wateroverlast juli 2014


Naar aanleiding van de hevige regenval eind juli 2014 was er op diverse plaatsen in de regio van West-Vlaanderen ernstige wateroverlast. Er viel op sommige plaatsen tot 150 liter water per vierkante meter in 24 uur tijd. Daarbij werden de gemeenten Lichtervelde, Pittem, Ardooie, Wingene, Knesselare en Oostkamp het zwaarst getroffen. De hoogste uurlijkse neerslaghoeveelheden werden in Knokke-Zwin (75,5 mm in 45 minuten) gemeten.


A5


Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij, brengt het bekkensecretariaat de wateroverlast in kaart. Met deze informatie worden de overstromingskaarten, zoals de ROG (Recent Overstroomde Gebieden) actueel gehouden. Bijkomende informatie en neerslaggegevens vindt u op de website van het KMI en op waterinfo.be.

6. Noodgemaal op het Leopoldkanaal in Zeebrugge operationeel


In Zeebrugge installeerde Waterwegen en Zeekanaal NV twee reusachtige vijzels op de middendijk van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie.

A6De noodvijzels moeten overstromingen voorkomen en kunnen bij wateroverlast tot 10.000 liter water per seconde overpompen van het Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal van de Leie. Het Leopoldkanaal ligt een stuk lager dan het Afleidingskanaal en kan bij hoogtij minder lang afwateren naar de zee. Dankzij de vijzels kunnen huizen en landbouwgronden in de zwinstreek beter beschermd worden. Het noodgemaal treedt automatisch in werking bij een aanslagpeil van 2,20 mTAW op het meetpunt te Maldegem. De waterpeilen en de werking van het gemaal worden van nabij opgevolgd en zullen geëvalueerd worden.

7. Beter beheer van de Damse Vaart


De provincie West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) bereikten een overeenkomst rond het beheer van de Damse Vaart: elk één oever. De Provincie West-Vlaanderen behoudt het beheer van de volledige linkeroever: het jaagpad, de bermen, de bomen, de vissteigers, de langsgrachten…en zorgt voor het behoud en de ontwikkeling van de recreatieve, toeristische, landschappelijke en ecologische waarde van de Damse Vaart. De rechteroever met de dijken en het wateroppervlak wordt beheerd door W&Z. De dijken van de Damse Vaart hebben een belangrijke waterkerende functie en het water van de vaart is ook van cruciaal belang voor de bevloeiing van de omliggende landbouwgronden. Via gezamenlijke beheerplannen wordt gezorgd voor een uniform landschapsbeeld.

8. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand in het Maldegemveld


A8In juli zijn in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen graafwerken gestart in het natuurreservaat Maldegemveld te Knesselare. De werken kaderen in het project “Gestroomlijnd landschap” voor het stroomgebied van de Splenterbeek-Ede. Naast het creëren van extra waterberging (ca. 10.000 m3) wordt ook herstel van heischrale graslanden, heide en vennen beoogd. Deze vegetaties werken als een spons en zijn ideaal om water op te houden. Een win-winsituatie dus voor de inwoners van Kleit die beter beschermd worden tegen overstromingen en voor de natuur. Meer informatie: projectgebied Splenterbeek-Ede.

9. In de kijker


Watercrassula, een groen gevaar

A9aNabij Engelendale in het domeinbos Rijckevelde te Brugge werd een poel getroffen door watercrassula (Crassula helmsii). Deze minder bekende, invasieve exoot kan in ondiepe wateren zoals poelen, vennen en langs oevers dichte vegetaties vormen en heeft een nefaste invloed op de biodiversiteit. Bestrijding (vb. machinaal, verbranden) van dit vetplantje is niet evident en vraagt een zeer goede nazorg. Watercrassula is een toenemend probleem in o.a. natuurgebieden. Meer informatie over deze exoot vindt u op www.natuurenbos.be.


 

A9cTweede waterbeleidsnota gepubliceerd

De CIW publiceerde een toegankelijke uitgave van de tweede waterbeleidsnota die eind 2013 vastgesteld werd door de Vlaamse Regering. De tweede waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid voor de periode 2014-2019. U vindt de publicatie op onze website.

 

 

CIW - Integraal Waterbeleid bekken van de Brugse Polders Bekkensecretariaat van de Brugse Polders
p/a Vlaamse Milieumaatschappij
Zandstraat 255
8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel. 050 45 42 00
secretariaat_brugsepolders@vmm.be
» www.bekkenbrugsepolders.be inschrijven - uitschrijven

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.