Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

  ACTUELE TOESTAND

                                      

 Droogteniveau - geel

Update 28 oktober 2019  

 

Omwille van de recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag (einde teeltseizoen) heeft de Droogtecommissie op 8 oktober besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel) en aan de provinciegouverneurs geadviseerd om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om lokaal het captatieverbod aan te houden.

Op het merendeel van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden zeer laag (37% van de locaties), laag (25%) tot normaal (23%) voor de tijd van het jaar.

Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van een aantal waterlopen verbeterd. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag wel snel terug dalen. Er is dus nog geen structureel herstel.

De waterbeheerders hebben het grootste deel van hun waterbesparende maatregelen teruggeschroefd. 

Op dit moment worden er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht.

De toestand wordt continu gemonitord door de bevoegde diensten.

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft noodzakelijk. 


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.  Meer informatie hierover vindt u op volgende websites:

 

Alternatieven bij captatieverbod

Momenteel is er op vele plaatsen in Vlaanderen een captatieverbod uit de onbevaarbare en/of bevaarbare waterlopen.

Op bevaarbare waterlopen waar er nog geen captatieverbod is, kan op een aantal vaste locaties water gecapteerd worden. Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding, anders heb je een vergunning nodig. De nodige formulieren hiervoor, alsook de locaties waar water kan gecapteerd worden vind je hier.

Landbouwers en gemeenten kunnen op een aantal plaatsen tegen betaling gezuiverd afvalwater halen. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Meer info over de droogtetoestand op www.waterinfo.be

Meer info over de  grondwaterstandsindicator op kaart of via het meest actuele rapport

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

Omwille van de recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag (einde teeltseizoen) heeft de Droogtecommissie op 8 oktober besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel) en aan de provinciegouverneurs geadviseerd om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om lokaal het  captatieverbod aan te houden.

 

Op het merendeel van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden zeer laag (51% van de locaties) tot laag (25% van de locaties) voor de tijd van het jaar.

Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van een aantal waterlopen verbeterd. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag wel snel terug dalen. Er is dus nog geen structureel herstel.

De waterbeheerders hebben het grootste deel van hun waterbesparende maatregelen teruggeschroefd. 

Op dit moment worden er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht.


De toestand wordt continu gemonitord door de bevoegde diensten.
Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft noodzakelijk.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid