Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg binnen de droogtecommissie

Door klimaatverandering zullen langere, droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

De droogtecommissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en neemt bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. 

De  droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten.

UPDATE 24 juni 2022

 

DROOGTEMAATREGELEN             

Droogteniveau - geel 

Niveau 1 / Preventieve maatregelen door beheerders.

 

ACTUELE TOESTAND

Onder invloed van de neerslag begin juni waren de peilen en afvoeren van de bevaarbare waterlopen (tijdelijk) gestegen. Momenteel zijn de afvoeren dalend. De afvoeren op de IJzer en Bovenschelde zijn op dit moment laag voor de tijd van het jaar.

Ook in verschillende onbevaarbare waterlopen waren de debieten en waterhoogtes gestegen of gestabiliseerd door de neerslag van begin juni. Momenteel zijn de debieten en waterhoogtes dalend en zijn op een aantal locaties de ecologische minimumdebieten onderschreden.

Op 21 juni werden op 55% van de locaties zeer lage (23%) tot lage (32%) grondwaterstanden opgetekend voor de tijd van het jaar. De situatie is gelijkaardig t.o.v. het begin van deze maand.

In het IJzerbekken is de geleidbaarheid onder invloed van het recente droge weer opnieuw gestegen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.

De waterbeheerders (o.a. De Vlaamse Waterweg, de VMM, provincies en polders) nemen preventieve waterbesparende maatregelen (peilopzet, stopzetten omgekeerd spuibeheer, gedeeltelijk dichtzetten watervangen). In verschillende onbevaarbare waterlopen zijn tijdelijke onttrekkingsverboden ingesteld.

De situatie wordt verder opgevolgd door de bevoegde diensten.


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Het overzicht van de actuele beperkingen of verboden op wateronttrekkingen vindt u hier.

 

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

 

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

Lees meer

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene watertekorten. 

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale droogteoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

 

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.