Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats. De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten.

  ACTUELE TOESTAND

                                      

Droogteniveau - geel

 

Update 12 oktober 2020

 

Onder invloed van de recente neerslag zijn de peilen en debieten op de verschillende waterlopen gestegen. In het westen van Vlaanderen viel meer neerslag dan in het oosten, waardoor peilen en debieten zich in het westen beter herstelden dan in het oosten.

Een ruime meerderheid van de freatische grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag.

Voor de tijd van het jaar zijn de grondwaterstanden op 39% van de locaties zeer laag en op 26% laag. Dit is wel een duidelijke verbetering ten opzichte van eind september.

De komende dagen wordt er regelmatig neerslag voorspeld, waardoor de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater verder zal kunnen toenemen. Op langere termijn worden meer drogere periode voorspeld. De impact hiervan op de waterbeschikbaarheid zal verder opgevolgd worden.

De waterbesparende maatregelen op de bevaarbare waterwegen zijn bijna volledig opgeheven.

Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op een aantal waterlopen, maar op verschillende locaties werden deze captatieverboden reeds ingetrokken.

Op verschillende onbevaarbare waterlopen geldt nog een captatieverbod.

Een algemeen overzicht van de genomen maatregelen kan men terugvinden op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020.

Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel).

De situatie wordt verder opgevolgd door de bevoegde diensten.

De drinkwatervoorziening is niet in het gedrang, maar spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft aangewezen.


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

 

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

 

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

Lees meer

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.