Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg binnen de droogtecommissie

Door klimaatverandering zullen langere, droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

De droogtecommissie komt in actie bij langere droge periodes met algemene watertekorten. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten.

Actuele situatie 

update

22 mei 2023

niveau coördinatie

indicator niveau 0 

actuele situatie

De afvoeren en waterpeilen van zowel de bevaarbare als onbevaarbare waterlopen zijn normaal voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden evolueren nog steeds positief. Midden mei is op een tiende van de meetplaatsen de grondwaterstand (zeer) laag voor de tijd van het jaar. 

De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn laag.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 0 (code groen – normaal beheer).

De situatie wordt opgevolgd door de bevoegde diensten.

actuele
droogtemaatregelen
Het overzicht van de actuele droogtemaatregelen is te vinden op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.
actuele
beperkingen
Het overzicht van de actuele beperkingen of verboden op wateronttrekkingen vindt u hier.

 Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Om een (dreigende) waterschaarste door droogte het hoofd te bieden, is het belangrijk dat er tijdig gewaarschuwd wordt, dat er een eenduidig beeld bestaat van de situatie, en dat de betrokken waterbeheerders en overheden overleggen over de te nemen beslissingen en maatregelen. Daarom werd een draaiboek en een overlegkader uitgewerkt. 

Schema coördinatie bij waterschaarste door droogteMeer over de droogtecommissie

Draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Het draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling tussen de partners en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste en droogte.

Raadpleeg het draaiboek

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte

Het afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte ondersteunt waterbeheerders en beslissingsnemers om tijdens periodes van (dreigende) waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken.

Raadpleeg het afwegingskader

Evaluatierapporten

De voorbije jaren werden we herhaaldelijk geconfronteerd met droogteperiodes. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW telkens alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelt in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleert voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer. 

Raadpleeg de evaluatierapporten

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

Lees meer

 

 Algemene beelden van droogte

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.