Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg binnen de droogtecommissie

Door klimaatverandering zullen langere, droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

De droogtecommissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en neemt bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. 

De  droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten.

UPDATE 8 augustus 2022

 

DROOGTEMAATREGELEN             

 Droogteniveau - oranje

Niveau 2 / Maatregelen afgestemd door Droogtecommissie.

 

ACTUELE TOESTAND

Onder invloed van de hoge temperaturen en de beperkte neerslag begin augustus zijn de afvoeren op de bevaarbare waterlopen in heel Vlaanderen zeer laag en dalend.

Ook in verschillende onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en waterhoogtes dalend en zijn afvoeren onder de ecologische minimumdrempels gedaald.

De grondwaterstanden zijn verder gedaald en de situatie is nog droger geworden ten opzichte van 8 dagen geleden en zeker in vergelijking met de situatie eind juni 2022.

In het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders is de geleidbaarheid onder invloed van het droge weer verder gestegen.

In heel Vlaanderen leveren waterbeheerders (o.a. De Vlaamse Waterweg, provincies, polders en de VMM) de noodzakelijke inspanningen met verschillende waterbesparende maatregelen (peilopzet indien mogelijk, gedeeltelijk dichtzetten watervangen, terugpompen van schutwater en op een aantal locaties gegroepeerd schutten).

Op advies van de Droogtecommissie gelden momenteel op alle onbevaarbare waterlopen tijdelijke onttrekkingsverboden.

Omwille van blauwalgenbloei zijn op verschillende waterwegen tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden van toepassing.

De komende periode wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Hierdoor zullen de peilen en afvoeren dan ook verder dalen.

De drinkwatervoorziening blijft alsnog gewaarborgd. Het blijft meer nog dan anders noodzakelijk dat elke individuele burger, elk bedrijf, elke vereniging en alle overheidsniveaus omzichtig omspringen met drinkwater en andere waterbronnen. Verspil het niet en gebruik het verstandig.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (code oranje - maatregelen afgestemd door Droogtecommissie).

De situatie wordt verder opgevolgd door de bevoegde diensten. 


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen. Het afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte ondersteunt waterbeheerders en beslissingsnemers om tijdens periodes van (dreigende) waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken. 

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Het overzicht van de actuele beperkingen of verboden op wateronttrekkingen vindt u hier.

 

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

Lees meer

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene watertekorten. 

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale droogteoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

 

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.