Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats. De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten.

  ACTUELE TOESTAND

                                      

Droogteniveau - oranje

Update 12 augustus 2020

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar in het centrum van Vlaanderen zelfs zeer laag voor de tijd van het jaar.

Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten nog steeds zeer laag en dalend.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen blijven dalen. In 45% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 33% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

De komende 10 dagen zal de toestand niet verbeteren omdat enkel plaatselijk neerslag verwacht wordt en omwille van de hoge temperaturen.

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten van watervangen, schutbeperkingen, terugpompen van water ter hoogte van sluizen, …), en wordt desondanks de diepgang van schepen op verschillende waterwegen beperkt.

Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op verschillende waterlopen. In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen.

Een algemeen overzicht van de genomen maatregelen kan men terug vinden op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020.

De huidige hittegolf maakt de uitdaging extra relevant om spaarzaam om te springen met water:  de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater).

Daarom roept de Droogtecommissie verder op om volgende niet-essentiële activiteiten te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering:

  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het besproeien van velden en weiden.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

De situatie wordt continu door de bevoegde diensten opgevolgd. Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

 

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

 

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

Lees meer

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.