Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg binnen de droogtecommissie

Ben je graag op de hoogte van de droogte? Deze pagina informeert je over de droogtetoestand in Vlaanderen en over het overleg en de afstemming bij waterschaarste door droogte.

Toestand op 8 juli 2024

Welk beheerniveau is van toepassing?

indicator niveau 0

Bij het beheer van waterschaarste en droogte onderscheiden we vier beheerniveaus: van groen (normaal beheer), over geel (preventieve maatregelen door beheerders), oranje (maatregelen afgestemd door de droogtecommissie) tot rood (crisiscoördinatie door de provinciale of federale crisiscel).

> Meer info over de 4 beheerniveaus

Wat is de actuele situatie?

  • De afvoeren en waterpeilen van zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen zijn normaal voor de tijd van het jaar. In het westen van Vlaanderen is iets minder neerslag gevallen dan in het oosten, waardoor de afvoeren er doorgaans iets lager zijn.

  • De grondwaterstanden staan quasi overal normaal tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

  • De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn laag.

  • Het beheerniveau blijft behouden op niveau 0 (code groen – normaal beheer).

De situatie wordt opgevolgd door de bevoegde diensten.

Welke droogtemaatregelen zijn van toepassing?

Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Om een (dreigende) waterschaarste door droogte het hoofd te bieden, is het belangrijk dat er tijdig gewaarschuwd wordt, dat er een eenduidig beeld bestaat van de situatie, en dat de betrokken waterbeheerders en overheden overleggen over de te nemen beslissingen en maatregelen. Daarom werd een draaiboek en een overlegkader uitgewerkt. 

  • Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciaal droogteoverleg, onder leiding van de gouverneur.
  • De Vlaamse droogtecommissie komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene watertekorten. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. 

> Meer over de droogtecommissie

Schema coördinatie bij waterschaarste door droogte

Draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Hedraaiboek coördinatie waterschaarste en droogte beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling tussen de partners en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste en droogte.

> Raadpleeg het draaiboek

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte

Het afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte ondersteunt waterbeheerders en beslissingsnemers om tijdens periodes van (dreigende) waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken.

> Raadpleeg het afwegingskader

Evaluatierapporten

De voorbije jaren werden we herhaaldelijk geconfronteerd met droogteperiodes. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW telkens alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelt in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleert voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer. 

> Raadpleeg de evaluatierapporten

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

> Lees meer over de Blue Deal

 

 Algemene beelden van droogte

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.