Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Droogtecommissie

Overleg binnen de droogtecommissie

Het droge voorjaar en de droge zomer van 2017 zorgden voor watertekorten. Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen de watergebruiken (drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie).

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats. De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten.

  ACTUELE TOESTAND

                                      

Droogteniveau - oranje

Update 1 juli 2020

 

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten nog steeds zeer laag.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn gestabiliseerd. In 44% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 27% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.
Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen, ...).

Momenteel is er een diepgangbeperking op het kanaal naar Charleroi. Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-IJzer. De snelvaartzones op het kanaal Roeselare-Leie worden tijdelijk afgeschaft.
In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen.

Iedereen moet blijvend spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater).

Daarom roept de Droogtecommissie op om volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering:

  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het besproeien van velden en weiden.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

De situatie wordt continu door de bevoegde diensten opgevolgd. Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.


Droogtemaatregelen

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. Ze stellen een hoger peil in, passen de stuwregeling voor schepen aan, voorzien voeding vanuit andere waterlopen, ...

De minister of de gouverneur kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen. Voorbeelden zijn watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen, een captatieverbod of een recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020.

 

Waterschaarste en droogtetoestand

Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus. De indicatoren worden minstens om de maand berekend. In drogere periodes gebeurt dat elke 14 dagen of elke week. Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie.

Meer info over de 4 niveaus van de overkoepelende indicator

 

Overleg bij waterschaarste en droogte

De Vlaamse droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene en watertekorten. Op 22 juni 2018 vond de opstartvergadering van de droogtecommissie plaats.

Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Meer info over de droogtecommissie

 Website Droogtecommissie (algemeen)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.