Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overleg binnen de droogtecommissie

Ben je graag op de hoogte van de droogte? Deze pagina informeert je over de droogtetoestand in Vlaanderen en over het overleg en de afstemming bij waterschaarste door droogte.

Toestand op 18 september 2023

Welk beheerniveau is van toepassing?

indicator niveau 1

Bij het beheer van waterschaarste en droogte onderscheiden we vier beheerniveaus: van groen (normaal beheer), over geel (preventieve maatregelen door beheerders), oranje (maatregelen afgestemd door de droogtecommissie) tot rood (crisiscoördinatie door de provinciale of federale crisiscel).

> Meer info over de 4 beheerniveaus

Wat is de actuele situatie?

De droogte vanaf half mei heeft voor een afname gezorgd van de grondwaterpeilen (voor de tijd van het jaar), afvoeren en waterhoogtes. Door de neerslag vanaf half juli hebben de afvoeren, waterpeilen en grondwaterpeilen zich grotendeels kunnen herstellen.

  • De peilen en debieten in de waterwegen en waterlopen zijn de afgelopen weken over het algemeen stabiel of dalend. Een zeer beperkt aantal waterlopen haalt de ecologische minimumdebieten niet.
  • Dankzij de neerslag van afgelopen weken zijn de grondwaterstanden verschoven naar normale, hoge of zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Het aantal lage tot zeer lage grondwaterstanden voor deze tijd van het jaar blijft beperkt tot minder dan 15%.
  • In het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn er geen problemen met verzilting.
  • Het kraanwaterverbruik is normaal voor deze tijd van het jaar. Er zijn geen problemen naar leveringszekerheid.
  • De komende 14 dagen wordt weinig neerslag voorspeld. Waterbeheerders verwachten dat de peilen en debieten zullen stabiliseren of afnemen. Daarom blijven een aantal preventieve maatregelen behouden. Zo zijn enkele visdoorgangen dichtgezet om waterverliezen te beperken, zijn de watervangen voor natuur en landbouw op het Albertkanaal en de Kempische kanalen met 50% dichtgezet, zijn de waterkrachtturbines op het Albertkanaal stilgelegd en wordt indien noodzakelijk water teruggepompt naar hogere kanaalpanden.
  • Omwille van lage waterpeilen en debieten is het in de provincies West- en Oost-Vlaanderen tijdelijk verboden om water te onttrekken uit bepaalde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.  Het is niet uitgesloten dat afhankelijk van de toestand er in de loop van de komende weken bijkomende tijdelijke onttrekkingsverboden worden ingevoerd of onttrekkingsverboden worden opgeheven.
  • Omwille van blauwalgen zijn er op bepaalde locaties beperkingen naar captatie en recreatie.

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 1 (code geel – preventieve maatregelen).

De situatie wordt opgevolgd door de bevoegde diensten.

Welke droogtemaatregelen zijn van toepassing?

Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Om een (dreigende) waterschaarste door droogte het hoofd te bieden, is het belangrijk dat er tijdig gewaarschuwd wordt, dat er een eenduidig beeld bestaat van de situatie, en dat de betrokken waterbeheerders en overheden overleggen over de te nemen beslissingen en maatregelen. Daarom werd een draaiboek en een overlegkader uitgewerkt. 

  • Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciaal droogteoverleg, onder leiding van de gouverneur.
  • De Vlaamse droogtecommissie komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene watertekorten. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. 

> Meer over de droogtecommissie

Schema coördinatie bij waterschaarste door droogte

Draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte

Hedraaiboek coördinatie waterschaarste en droogte beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling tussen de partners en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste en droogte.

> Raadpleeg het draaiboek

Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte

Het afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte ondersteunt waterbeheerders en beslissingsnemers om tijdens periodes van (dreigende) waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken.

> Raadpleeg het afwegingskader

Evaluatierapporten

De voorbije jaren werden we herhaaldelijk geconfronteerd met droogteperiodes. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW telkens alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelt in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleert voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer. 

> Raadpleeg de evaluatierapporten

Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.

> Lees meer over de Blue Deal

 

 Algemene beelden van droogte

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.