Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten

Beleidsinstrumenten

Om het integraal waterbeleid beleid in de praktijk te zetten, zijn een aantal beleidsinstrumenten beschikbaar.
Watertoets
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.
Informatieplicht
De informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid, via een wijziging van 19 juli 2013.
Meerlaagse Waterveiligheid
Meerlaagse waterveiligheid staat voor een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid).
Signaalgebieden
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
Overstromingsveilig bouwen en wonen
Informatie over bouwen en wonen in overstromingsgevoelig gebied.
Afgebakende overstromingsgebieden
Het decreet Integraal Waterbeleid biedt de mogelijkheid om de nodige ruimte voor water planmatig vast te leggen door overstromingsgebieden af te bakenen.
Afgebakende oeverzones
Oeverzones zijn een volwaardig onderdeel van het watersysteem. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het evenwicht van het watersysteem. Om er voor te zorgen dat oeverzones hun functie kunnen vervullen, legt het decreet Integraal Waterbeleid gebruiksbeperkingen op voor oeverzones.
Financiële instrumenten
Om de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones in de praktijk te ondersteunen, kan gebruik gemaakt worden van de instrumentenmix onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht.
Handhaving
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer (aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid