Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Maasbekken

Binnen het Maasbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn de gebieden in het Maasbekken opgedeeld in speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en andere gebieden.

Het Merkske, Mark, Weerijs, Dommel, Warmbeek, Itterbeek I en II, Abeek, Lossing, Bosbeek en Berwijn aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we tegen 2027 de goede watertoestand bereiken of alle nodige acties hiervoor in uitvoering hebben. Ook in de aandachtsgebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om tegen 2033 een goede watertoestand te bereiken.
Kunstmatige waterlichamen (kanalen) werden in het Maasbekken sowieso in klasse 6 ondergebracht, omdat de focus hier op andere doelen (scheepvaart) ligt, en minder op milieukwaliteit.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Maasbekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

  

gebiedsprioritering SGBP3 Maasbekken

 

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

   

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.