Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Intro

De Dommel is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. We verwachten dat er na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om de goede ecologische toestand te bereiken. Om dat te verwezenlijken, nam de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het bekkensecretariaat Maasbekken eind 2019 het initiatief voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in het stroomgebied van de Dommel.

Dommel situeringskaart en foto'sDe Dommel ontspringt op het Kempisch plateau in Peer, stroomt noordwaarts door het centrum van Pelt en mondt in ‘s Hertogenbosch uit in de Maas. Door vervuiling van het water, rechttrekkingen van de beek en het volbouwen van de natuurlijke overstromingsgebieden kreeg de Dommel het moeilijk. Vandaag kampt de streek nog steeds met wateroverlast. Ook de recente droogteperiodes eisten hun tol.

   

Samen aan de slag

Stroomgebiedbeheerplan

In het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is het stroomgebied van de Dommel aangeduid als speerpuntgebied. De goede watertoestand is er haalbaar na 2027.

Riviercontract Dommel

Het riviercontract Dommel kwam op een participatieve manier tot stand. Alle stakeholders werden erbij betrokken, van burgers over middenveldorganisaties tot lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Op die manier ontstond een grotere bereidheid tot actie en een breed draagvlak voor nieuwe maatregelen.

Het participatietraject startte officieel begin 2020 met de ondertekening van een charter waarin de partners afspraken om met een open geest samen te werken aan oplossingen rond de waterproblemen in het stroomgebied. Twee jaar lang werkten we samen in een participatief traject om te komen tot een gezamenlijk actieplan. In januari 2022 ondertekenden 18 partners het riviercontract van de Dommel, met 46 acties voor een veerkrachtige Dommelvallei. De acties hebben betrekking op wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en waterbeleving op het grondgebied van de gemeenten Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. Het gaat om een ruime waaier aan acties, van concrete infrastructuurwerken tot sensibiliseringsinitiatieven. Binnen het partnerschap wordt gewerkt aan vier thema's: waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en waterbeleving.

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel krijgt ook ondersteuning van de Blue Deal en Water-Land-Schap 2.0

legende kaart  

Ontdek hieronder de acties per thema

  


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.