Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Regelgeving

Regelgeving

De integrale benadering van het waterbeleid komt ook tot uitdrukking in de regelgeving: op het Europese niveau in de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn en binnen Vlaanderen in het decreet Integraal Waterbeleid.
Decreet Integraal Waterbeleid
Binnen Vlaanderen vormt het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 het juridisch en organisatorisch kader voor het waterbeleid. Het decreet bevat ook de omzetting van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn naar Vlaamse regelgeving.
Kaderrichtlijn Water
Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie.
Overstromingsrichtlijn
De Overstromingsrichtlijn van 23 oktober 2007 moet ervoor zorgen dat de lidstaten het risico op overstromingen beter kunnen inschatten en dat ze maatregelen nemen om de schade te beperken. De richtlijn bouwt verder op de structuren en de plannen van de kaderrichtlijn Water.
Andere
Naast het decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werd ook volgende regelgeving voorbereid binnen de overlegstructuren van het integraal waterbeleid.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid