Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geoloketten

Om de uitgebreide informatie die in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 wordt aangeboden ook op kaart aan te bieden, werden het geoloket stroomgebiedbeheerplannen en een aantal daaraan gerelateerde overzichtstabellen ontwikkeld.

  

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u navigeren naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen. U kunt er bovendien volgende informatie opvragen over deze oppervlaktewaterlichamen:

 • karakterisering,
 • doelstellingen en afwijkingen,
 • druk en impact analyse,
 • toestandsbeoordeling,
 • kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen.

Voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen kunt u bovendien de fiches "reductiedoelen & afwijkingen" en "toekomstverkenning" raadplegen. 

U kunt de gegevens ook per waterlichaam raadplegen via de tabel Overzicht oppervlaktewaterlichamen.

Via de tabel Overzicht grondwaterlichamen kunt u informatie opvragen over de ligging, de aquiferkenmerken, het landgebruik, de kwantitatieve druk, de chemische druk, de milieudoelstellingen, de monitoring, de beoordeling en de afwijkingen van een grondwaterwaterlichaam.

In de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 worden ook maatregelen en acties voorgesteld om de uitdagingen van het Vlaamse waterbeleid aan te pakken. Om een idee te krijgen van de vele acties die in de stroomgebiedbeheerplannen worden geformuleerd, kunt u via het geoloket stroomgebiedbeheerplannen de geplande acties visualiseren. Niet alle acties uit de stroomgebiedbeheerplannen kunnen op kaart getoond worden. Sommige acties gelden immers voor heel Vlaanderen (generieke acties) zoals regelgeving of zijn niet plaatsgebonden. De kaart geeft u dus géén totaalbeeld van alle acties die in de stroomgebiedbeheerplannen worden beschreven. Ze geeft u wel een idee van wat u in de planperiode 2022-2027 mag verwachten.

Wenst u een volledig overzicht van de acties, bekijk dan de overzichtstabel van de acties. In dit overzicht krijgt u per bekken de mogelijkheid om de actiefiches van alle verschillende acties te bekijken.

Naast informatie per waterlichaam en de ligging van de geplande acties, kunt u via dit geoloket ook de toestandsbeoordeling van de waterlichamen, de beschermde gebieden, de onttrekkingsgebieden voor drinkwaterwinning en de zwemzones raadplegen. 

 

Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket zonering vindt u informatie over de herziene zoneringsplannen en over de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

 • Zoneringsplannen delen het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve zuivering zal worden voorzien en waar het afvalwater individueel gezuiverd dient te worden via een IBA.
 • De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) tonen de prioritering van de GUP-projecten aan de hand van een indeling in prioriteitenklassen. De afbakening van de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied (overnamepunt) wordt vastgelegd en de gebieden waar kan worden afgeweken van de verplichting tot de aanleg van een gescheiden stelsel worden getoond.

Het geoloket zonering en meer informatie over de herziene zoneringsplannen en over de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  

Hoe werkt het geoloket?

Het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u via een aantal eenvoudige stappen raadplegen:

 1. Zoom in op de gewenste locatie met het vergrootglas
 2. Of, zoom in op een bepaald adres via “Opzoeken adres” onderaan de kaart
 3. Vink de informatielagen aan in de rechterkolom die u wil zien
 4. Klik met behulp van i-icoontje op het punt, het traject of het gebied waarvoor u informatie wenst. De extra informatie krijgt u via een pop-up venster. Wanneer u bij het klikken met behulp van i-icoontje niet dadelijk het gewenste resultaat krijgt voor de aangevinkte lagen in het pop-up venster, dan verwijdert u best uw browser cache geheugen (afhankelijk van browser en PC via CTRL+F5, SHIFT+F5,...).

U kunt de kaart ook op een volledig scherm bekijken en alle legendes van de verschillende lagen visualiseren. Deze knoppen staan rechts bovenaan de kaart.

 
Andere geoloketten en websites die relevant zijn in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zijn:

  

Webservices

U kan onderstaande WMS- en WFS-service van het Geoloket stroomgebiedbeheerplannen aanspreken om de informatie in te laden in uw eigen GIS-programma.

Webservice Link Wat is dit
WMS https://geoserver.vmm.be/geoserver/HDGIS/wms? Een Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het internet.
WFS https://geoserver.vmm.be/geoserver/HDGIS/wfs? Een Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data en bijbehorende administratieve data, afkomstig van databanken, over het Internet.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.