Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Openbaar onderzoek digitale atlas

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas

Het ontwerp van de digitale atlas lag van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Op deze website kon u het ontwerp inkijken en becommentariëren.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in overleg met de betrokken waterloopbeheerders in voor de verwerking van de opmerkingen van het openbaar onderzoek. De minister van Omgeving zal de aangepaste digitale atlas vervolgens definitief goedkeuren. 

   Het openbaar onderzoek over de digitale atlas is afgesloten.   

 

Wat is de digitale atlas?

Waarom dit openbaar onderzoek?

Welke opmerkingen zijn relevant?

De digitale atlas raadplegen

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

Vragen? 

Wat is de digitale atlas?

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Voorbeeld kaart gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Voorbeeld van de kaart met gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

 

Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen toont de digitale atlas de aslijn van de waterloop en informatie over de bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding. Die informatie is op bepaalde locaties langs de waterloop toegevoegd als atlaspunten: aan de bron, aan de monding en minstens op elke 500 meter daartussen. Waar geen recente opmetingsgegevens beschikbaar zijn, is de informatie uit de oude atlassen overgenomen. De informatie is beschikbaar onder de vorm van dwarsprofielen of via de gemeten waarden voor bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding. 

Voorbeeld van atlaspunten op gerangschikte onbevaarbare waterloop

Voorbeeld van atlaspunten op gerangschikte onbevaarbare waterloop

 

Voor de publieke grachten bevat de digitale atlas de aslijn en informatie over de breedte van de erfdienstbaarheidszone. De erfdienstbaarheidszone voor het onderhoud van een publieke gracht is geen standaardbreedte maar kan variëren in functie van het terrein en de noodzakelijkheid. De maximumbreedte bedraagt vijf meter.

De atlas vermeldt daarnaast de beheerder van iedere gerangschikte onbevaarbare waterloop en publieke gracht en de VHAG-code. Dat is een unieke code die elke waterloop van bron tot monding identificeert.

De digitale atlas zal de juridische toestand van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten vastleggen. De atlas zal onder meer gebruikt worden bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of gracht.

Waarom dit openbaar onderzoek?

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Ook later zal de digitale atlas om de 6 jaar geactualiseerd worden.

Welke opmerkingen zijn relevant?

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs uw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

De digitale atlas raadplegen

Het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten is te raadplegen via onderstaand geoloket.

In deze handleiding vindt u meer uitleg bij het gebruik van het geoloket.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

U kunt geen opmerkingen meer indienen. Het openbaar onderzoek liep tot en met 28 februari 2022.

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de VMM, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.

De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.

De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be.

Vragen?

Heeft u een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kunt u contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.