Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Demerbekken

  

Binnen het Demerbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. 

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Demerbekken 17 speerpuntgebieden aangeduid (Mangelbeek, Munsterbeek, Winge, Zwarte Beek, Mombeek, Herk en Kleine Herk, Velpe, Zwart Water, het Vinne, het Schulensmeer, De Hulpe-Zwart Water, Demer I, Demer II, Demer III-IV, Grote Gete en Borggracht, Kleine Gete en Vloedgracht en Begijnenbeek). In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. Ook in de 5 aandachtsgebieden (Demer V, Demer VI-VII, Gete I,  Gete II en Melsterbeek I-II)  staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om hier in een latere fase  een goede watertoestand te bereiken.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Demerbekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen. 

 

gebiedsprioritering SGBP3 Demerbekken

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

   

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.