Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Dijle-Zennebekken

Het Dijle-Zennebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Dijle-Zennebekken de Laan, de Dijle opwaarts Leuven, de IJse, de Voer, de Barebeek, de Weesbeek, de Vrouwvliet en de Vunt aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken.

Ook in de 10 aandachtsgebieden (alle andere waterlichamen behalve de kanalen) staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken.

Kunstmatige waterlichamen (kanalen) werden in het Dijle-Zennebekken in klasse 6 ondergebracht, omdat de focus hier op andere doelen (scheepvaart) ligt, en niet op het behalen van een goede waterkwaliteit.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

 

gebiedsprioritering SGBP3 Dijle-Zennebekken

 

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

   

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.