Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebieden

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.
IJse

De IJse heeft al een behoorlijke waterkwaliteit en ook de waterplanten en vissen scoren er goed. Er zijn evenwel nog belangrijke inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat na 2027 er enkel nog natuurlijk herstel nodig is om een goede ecologische toestand te kunnen bereiken. Het bekkensecretariaat bracht daarom alle betrokken actoren samen in een integraal project.

Laan

Voor de Laan lijkt de goede watertoestand haalbaar tegen 2027. De waterkwaliteit is de voorbije jaren sterk vooruitgegaan. Er zijn ook geen vismigratieknelpunten meer. Vooral nutriënten vormen nog een probleem. De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur en erosiebestrijding moeten de instroom van nutriënten beperken. Of de vervuilde waterbodem van de Laan een hypotheek zal leggen op de goede ecologische toestand is op dit moment nog onduidelijk.

Voer

Het stroomgebied van de Voer is een speerpuntgebied. Het gebied heeft potenties om er op termijn tot een goede watertoestand te komen. De waterkwaliteit van de Voer is er sinds de opstart van de RWZI Tervuren in 2009 sterk op vooruit gegaan. En delen van de Voer, bijvoorbeeld in het Egenhovenbos, hebben hun waardevolle structuurkwaliteit kunnen behouden. Maar er is meer nodig.

Zuunbeek

De Zuunbeek is een waterloop met veel potenties. Maar door het achterblijven van de waterzuiveringsinfrastructuur, bleef de waterkwaliteit in dit aandachtsgebied tot nu toe ondermaats. Het recente structuurherstel door de VMM en de rioleringsprojecten die de komende jaren uitgevoerd worden, lijken veelbelovend voor een snelle kwaliteitsverbetering.

Vrouwvliet

De Vrouwvliet ontspringt in Begijnendijk en mondt net ten noorden van de stadskern van Mechelen uit in de Dijle. De waterloop heeft een groot afstroomgebied dat deels in provincie Antwerpen en deels in provincie Vlaams Brabant ligt. De Maanhoevebeek, de Bruinbeek, de Reehagenbeek en de Platte Beek zijn enkele van de vele zijlopen die de Vrouwvliet rijk is.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.