Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen

Als zich in het IJzerbekken overstromingen voordoen, brengt het bekkensecretariaat deze in kaart en zoekt het naar oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te vermijden. In deze rubriek vindt u hier meer informatie over.

De informatie die het IJzerbekkensecretariaat verzamelt naar aanleiding van periodes van wateroverlast, is belangrijk om de waterloopmodellen en de overstromingskaarten van de waterbeheerders actueel te houden, om de watertoetskaart te optimaliseren, voor de implementatie van de overstromingsrichtlijn...

Het bekkensecretariaat zoekt ook naar oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te vermijden. De rapporten worden besproken op het thematisch overleg overstromingen waaraan alle betrokkenen deelnemen. Dit overleg moet het draagvlak voor de maatregelen vergroten en de advies- en vergunningsprocedures voor de voorgestelde oplossingen vlotter doen verlopen.

Wateroverlast voorkomen 2021

In de zomer van 2021 werd het oosten van het land overspoeld door hevige neerslag met ernstige watersnood tot gevolg. Dit was de aanleiding om ook voor het IJzerbekken de impact van overstromingsrisico's en de rol van een veranderend klimaat te beschouwen. De aanbevelingen van de waterbeheerders werden door het bekkenbestuur bevestigd. Ze gelden ook om huidige wateroverlast zoals in juli 2021 te voorkomen.

U kan de aanbevelingen raadplegen in de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Het evaluatierapport op Vlaams niveau naar aanleiding van de overstromingen in de zomer van 2021 is hier te lezen.

Overstromingen november 2016

De grote neerslaghoeveelheden van november 2016 zorgden in het IJzerbekken voor overstromingen in de IJzerbroeken. Intense buien zorgden op sommige plaats voor neerslaghoeveelheden rond 80 mm/48u. Op sommige plaatsen viel in totaal zelfs tot 140 mm neerslag. Het regende vooral veel over Noord-Frankrijk en het westelijk deel van het IJzerbekken.

Het piekdebiet van 97,9 m³/s gemeten in Haringe, waar de IJzer Vlaanderen binnenstroomt, was het op één na grootste sinds het begin van de metingen. Op de zijwaterlopen van de IJzer werd het waakpeil overschreden en er deden zich uitgebreide niet-kritieke overstromingen voor in de IJzerbroeken. Toch zijn er nergens kritieke overstromingen voorgekomen. Bufferbekkens op de zijwaterlopen, zoals de Verdronken Weide en het bufferbekken in Kortemark zijn wel aangesproken.

Het volledige rapport kan u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Overstromingen mei en juni 2016

Het bekkensecretariaat inventariseerde de overstroomde gebieden van de wateroverlast waarmee het IJzerbekken kampte in mei en juni 2016.

Gedurende de periode van 30-31 mei werden op en rond de Zuid-West-Vlaamse heuvelrug en met wat vertraging in de broeken van de IJzer hoge waterpeilen vastgesteld op de waterlopen met aanzienlijke overstromingen tot gevolg. Er was voornamelijk wateroverlast in de gemeenten Ieper (Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke), Lichtervelde, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle (Sint-Juliaan).

Op 11 juni zorgde een intens onweer opnieuw voor overtopping van een aantal bovenlopen van waterlopen in de gemeente Heuvelland. Dit zorgde voor beperkte wateroverlast op een aantal plaatsen waar voordien nog weinig of geen problemen bekend waren.

Op 22 juni werd de kuststreek, met name de gemeenten  Koekelare, Ichtegem, Lo-Reninge, Nieuwpoort en De Panne, getroffen door wateroverlast hoofdzakelijk ten gevolge van overvolle rioleringen waaruit blijkt dat de huidige riolering op veel plaatsen ontoereikend is als waterbeheersingsinfrastructuur.

U kan het rapport raadplegen in de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Overstromingen juli 2014

In juli 2014 zorgde intense neerslag voor wateroverlast in de gemeenten Lichtervelde, Gits en Zonnebeke.  Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen in kaart en deed per getroffen gemeente voorstellen van maatregelen aan waterbeheerders, rioolbeheerders, ruimtelijke planners … om wateroverlast in de toekomst te vermijden.

De waterbeheersmaatregelen houden veelal in dat het regenwater zo veel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden op perceelniveau en er bovenstrooms dus extra buffering gecreëerd wordt. Ook maatregelen voor een beter onderhoud van waterlopen, voor een beter rioleringsstelsel en om erosie te beperken zijn in de rapporten opgenomen.

U kunt de rapporten voor de gemeente Lichtervelde, Gits en Zonnebeke raadplegen in de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. U vindt er ook een link naar een stand van zaken over de uitvoering van de maatregelen.

Overstromingen november 2010

Eind 2010 werd heel Vlaanderen getroffen door ernstige watersnood. Naar aanleiding hiervan kreeg de CIW de opdracht een grondige evaluatie te maken van de overstromingen en aanbevelingen voor het beleid te formuleren. De bekkensecretariaten maakten voor hun bekken een eerste inventarisverslag op van de wateroverlast in hun bekken. 

Raadpleeg het inventarisverslag van het IJzerbekken naar aanleiding van de overstromingen eind 2010 in de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Meer informatie over de globale evaluatie van de CIW vindt u in de CIW rubriek evaluatie overstromingen.

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.