Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeheerplannen

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders opgesteld dat als bekkenspecifiek deel wordt toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

 

Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders is een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen.

Het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.     

Bekkenspecifiek deel
bekken van de Brugse Polders 2022- 2027

Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 vastgesteld door de Vlaamse Regering op 1 juli 2022.

  

Raadpleeg het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders door op onderstaande figuur te klikken.

  BSD Bekken Brugse Polders

  

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022 - 2027

Wateruitvoeringsprogramma  

Op 5 juni 2023 gaf het bekkenbestuur goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma voor het bekken van de Brugse Polders. 

Met het wateruitvoeringsprogramma leggen de partners binnen het bekken de prioritering en de timing vast voor de uitvoering van de gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de wateroverlast en waterschaarste aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Wateruitvoeringsprogramma


Via onderstaande rubriek 'gerelateerde inhoud' kan u de vorige integrale waterbeheerplannen en bijbehorende voortgangsrapportages voor het bekken van de Brugse Polders raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.