Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Leiebekken

  

Het Leiebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwaliteit of ecologie, in andere gebieden op waterkwantiteit.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water is de goede toestand nog veraf. We willen echter belangrijke stappen vooruit zetten om in 2033 een goede watertoestand te bereiken voor een aantal gebieden. In het Leiebekken zijn de Gaverbeek (I en II), de Oude Mandel, de Heulebeek, de Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit en de Kattebeek aangeduid als aandachtsgebieden. In deze gebieden willen we de verdere stappen zetten om in 2033 een goede watertoestand bereiken. De meeste kunstmatige waterlichamen (kanalen) werden in het Leiebekken in klasse 6 ondergebracht, omdat de focus hier vaak op andere doelen (scheepvaart, industrie, ..) ligt, en omdat het behalen van een goede waterkwaliteit nog te veraf ligt.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Leiebekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

  

gebiedsprioritering SGBP3 Leiebekken

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.