Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gaverbeekvallei

De Gaverbeek stroomt door de gemeenten Waregem, Deerlijk en Harelbeke. Omdat de beek in een depressie ligt, is het water moeilijk af te voeren. Daarbij komt dat enkele zijlopen bij hevige of langdurige regen het water (te) snel afvoeren.

De Gaverbeek

Twee stroomrichtingen

De vallei van de Gaverbeek ligt hydrologisch geïsoleerd van de Leie en is vrij sterk gedraineerd. De beek heeft twee stroomrichtingen. Vroeger stroomde de Gaverbeek van de Zandberg in Harelbeke via De Gavers en Deerlijk naar Waregem om daar in de Leie uit te monden. Sinds de werken in de jaren '60 voor een betere ontwatering van het gebied stroomt het traject ten westen van de afrit Deerlijk van de E17 naar de Leie in Harelbeke. Dat gebeurt grotendeels overwelfd. Het traject ten oosten van de afrit watert nog steeds af naar de Leie in Waregem en mondt uit in een Leiemeander stroomafwaarts van de stuw in Sint-Eloois-Vijve. De monding is een betonnen constructie die enkele meters boven het Leiepeil ligt.

Vertraagde afvoer en herstel natuurlijke waterberging

Om wateroverlast tegen te gaan, moeten we bovenstrooms inzetten op een vertraagde afvoer en benedenstrooms op een herstel van de natuurlijke berging.

Omdat het grootste deel van het valleigebied via sloten en grachten rechtstreeks afwatert naar de Leiemeander en omwille van de opwaartse kwel aan de buitenbocht van de meander, beïnvloedt het waterpeil in de meanders de hydrologie van het omringende valleigebied. De 'Gaverbeekse meersen' is een groot intact meersengebied dat nog regelmatig overstroomt vanuit de Gaverbeek. Ook langs de Kasselrijbeek en de Hooibeek zijn er nog enkele kleinere open meersen.

Om grote afvoerpieken op de bovenlopen van de Gaverbeek af te toppen, voorziet de provincie West-Vlaanderen extra berging op de Maalbeek (Anzegem) en de Slijpebeek (Zwevegem).

Kansen voor natuur langs de Gaverbeek

Het versterken van de ecologische kwaliteit van de zijlopen vraagt acties rond het gebruik van pesticiden, oeverafkalving, kleine landschapselementen en erosie.

Omwille van de hoge potentiële natuurwaarden gaat extra aandacht naar de structuur- en waterkwaliteit van de waterlopen van de Zaubeekvallei (vooral in Kruishoutem) en van de zijlopen van de Gaverbeek in Nokere. 

Een integraal project voor de Gaverbeek

Het project Groene Sporen biedt opportuniteiten voor de herwaardering van de Gaverbeekvallei en een verdere verbetering van de ecologische kwaliteit. Verschillende deelprojecten van Groene Sporen zijn opgenomen in het Europese Interreg-project 'Valys' dat Europees geld voorziet voor een duurzame inrichting van groene zones in de Leievallei.

Het bekkensecretariaat startte in 2018 een integraal project op voor de Gaverbeek en brengt er alle betrokkenen samen om de huidige toestand toe te lichten en om te werken aan een mooiere Gaverbeek.

Website project Groene Sporen 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.