Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maak kennis met het Leiebekken

Het Leiebekken omvat 982 km² of 7% van het Vlaamse grondgebied. Het bekken is integraal onderdeel van het internationale “Bekken Leie en Deûle” (3.886 km²), dat op haar beurt onderdeel is van het internationale stroomgebied van de Schelde.

Door haar ligging aansluitend bij Frankrijk en Wallonië vormt het Leiebekken geenzins een afgesloten systeem voor aanvoer van water van buiten de bekkengrenzen. Via het Kanaal Bossuit-Kortrijk is er daarenboven vanuit het Bovenscheldebekken een beperkte netto-flux naar het Leiebekken (overgepompt Scheldewater vooral voor drinkwaterwinning te Stasegem). Afvoer van water uit het Leiebekken gebeurt voor 85 % van het debiet van de Leie in Deinze via het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) en voor 15 % via de Leie naar de Ringvaart in Gent. Het water van de Gentse Ringvaart kan langs vier wegen naar zee afgevoerd worden: via de Schelde naar Antwerpen, via het Kanaal Gent-Brugge, via het Afleidingskanaal van de Leie naar Knokke-Heist en via de sluis in Evergem naar de Westerschelde in Terneuzen.

 

Situering Leiebekken

 

Algemene gegevens

Oppervlakte De totale oppervlakte van het bekken bedraagt 982 km2 (ongeveer 7% van het Vlaamse grondgebied). Zo'n 67% hiervan bestaat uit akkerbouw, gras- en weiland.
Bodem Voornamelijk zand-lemige ondergrond met een matig ondiepe grondwaterstand
Reliëf
 • De hoogtes van het Polder-Leie interfluvium, van elkaar gescheiden door sterke riviererosie
 • De heuvelkam van het Leie-Schelde interfluvium met hoogtes tot 60m, aflopend naar de Leie- en de Scheldevallei
 • De zuidelijke Vlaamse laagvlakte, waardoor de Leie zich een weg baant
Verstedelijkingsgraad Ongeveer 20% van het bekken is verstedelijkt. De grootste steden zijn Kortrijk, Roeselare en Waregem.
Open ruimte
 • Leiemeersen en weiden
 • Akker- en tuinbouw + intensieve groetenteelt in de regio Roeselare-Ardooie-Pittem-Tielt

 

Hydrografie             

Hoofdwaterloop Leie en Toeristische Leie
Kanalen Kanaal Bossuit-Kortrijk, Kanaal Roeselare-Leie en verwezen Kanaal Ieper – Komen (niet meer bevaarbaar)
Belangrijke zijwaterlopen Gaverbeek, Heulebeek, Mandel, Zaubeek
Leiemeanders 27 oude Leiemeanders, soms nog één-of tweezijdig verbonden met de Leie
Stilstaande waters ontginningsplassen (De Gavers te Harelbeke en Bergelenput te Wevelgem)

 

Waterloopbeheerders

De Vlaamse Waterweg nv)

 • beheert de Leie, de Toeristische Leie, het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, het Kanaal Roeselare-Leie, de Westelijke Ringvaart

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie

Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, behalve in de watering der Assels

Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth en Kruishoutem *

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van derde categorie op hun grondgebied

Watering Der Assels

 • beheert de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie binnen de watering

 * De andere gemeenten droegen in 2014 of 2015 het beheer over aan de provincie. Deze waterlopen zijn geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie.

 

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • meet en modelleert de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit en rapporteert erover
 • meet, inventariseert en modelleert de emissies in het water en rapporteert erover
 • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering
 • adviseert milieuvergunningsaanvragen voor afvalwaterlozingen
Nv Aquafin
 • ontwerpt en bouwt de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
 • exploiteert rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke rioleringen
Gemeenten
 • staan in voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Watermaatschappijen en rioleringsinstanties
 • zijn verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering van het afvalwater *

* Voor de uitvoering van deze saneringsplicht, hebben de watermaatschappijen contracten afgesloten met de gemeenten en Aquafin, met daarin afspraken over de organisatie en de financiering.

Drinkwatervoorziening

Farys en De Watergroep

 • staan in voor de winning, distributie en het transport van drinkwater

 

Grondwater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • beheert de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater

Belangrijke watervoerende lagen

 • Sokkel, Krijt, Landeniaan, Ledo-paniseliaan, Quartair

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.