Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Signaalgebieden in het Maasbekken

De bekkenoverlegstructuren speelden een belangrijke rol in het voorbereidingstraject van de vervolgtrajecten van signaalgebieden, gebieden waarvan het ontwikkelingsperspectief aangepast wordt omwille van hun belang bij het beperken van wateroverlast.

In het Maasbekken zijn een aantal signaalgebieden aangeduid. Dat zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Deze gebieden werden door het bekkensecretariaat aan een grondige analyse onderworpen. Blijkt uit deze analyse dat het risico op wateroverlast zou toenemen als het gebied ontwikkeld wordt volgens de bestaande bestemming, dan werd in overleg met alle betrokkenen naar een alternatief ontwikkelingsperspectief gezocht. 

Hieruit volgde een voorstel van een vervolgtraject voor het betrokken signaalgebied. Uiteindelijk beslist de Vlaamse Regering per signaalgebied over de nieuwe invulling ervan.

Meer informatie over het voorbereidingstraject van een signaalgebied en over de beslissingen die per signaalgebied genomen werden, leest u in de CIW-rubriek signaalgebieden.

U vindt er onder andere per bekken een overzicht van de beslissingen van de Vlaamse Regering, de initiatiefnemers, en een stand van zaken van de uitvoering.

Via een geoloket kunt u de contouren van een signaalgebied raadplegen, samen met een informatiefiche en de beslissing over dat signaalgebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.