Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Bovenscheldebekken

  

De regionale verschillen binnen het bekken vragen een verschillende aanpak voor het waterbeheer. In sommige gebieden ligt de focus op ecologie, in andere gebieden eerder op wateroverlast of op waterkwaliteit.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Bovenscheldebekken de Zwalm en de Maarkebeek aangeduid als speerpuntgebieden. In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. Ook in het aandachtsgebied Stampkotbeek-Wallebeek staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier de eerste stappen gezet worden om in 2033 een goede watertoestand te bereiken. Voor de andere  gebieden in het bekken  willen we een sterke vooruitgang realiseren maar wordt verwacht dat de ecologische toestand niet goed zal zijn in 2033 (klasse 5). Enkel de Zwarte Spierebeek werd in klasse 6 onderverdeeld gezien de waterkwaliteit slecht is en volledig door activiteiten in Wallonië wordt bepaald.

Meer informatie over de speerpunt- en aandachtsgebieden kan u in het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 raadplegen.

  

gebiedsprioritering SGBP3 Bovenscheldebekken

  

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast
nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden (zie gerelateerde inhoud)
er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.

  

   

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.