Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overlegstructuren

Het overleg tussen de waterbeheerders en met de betrokken administraties en actoren heeft een bestuurlijke pijler (bekkenbestuur), een maatschappelijke pijler (bekkenraad) en een ambtelijke pijler (gebiedsgericht en thematisch overleg). De motor van het integraal waterbeleid in een bekken is het bekkensecretariaat.
Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Dijle-Zennebekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, de polders en de watering). Ook vertegenwoordigers van de regionale landschappen, rioolbeheerders en de VLM nemen deel aan het overleg.

Bekkenraad

De bekkenraad is het adviesorgaan van het bekken. De bekkenraad staat in voor het maatschappelijk overleg met het middenveld. Via de bekkenraad wordt het middenveld bij het integraal waterbeleid van het bekken betrokken.

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het ambtelijk wateroverleg wordt door het bekkensecretariaat georganiseerd per gebied, per thema of op basis van een bepaald knelpunt. We spreken van het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het Dijle-Zennebekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.