Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overzicht Nieuws

Febr. 2023 - Terugblik op twee geslaagde CIW-evenementen

Op donderdag 2 februari was Brussel het kloppend hart van de watersector. De CIW organiseerde er die dag niet één, maar twee waterevenementen. Het gezellige geroezemoes rond de gesprekstafels, de enthousiaste reacties achteraf en de positieve drive bij de aanwezigen spraken voor zich. Het was een meer dan geslaagde dag.

Febr. 2023 - Programmamanagement voor stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de vele acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en de bijhorende conceptnota ‘De Grote STROOMversnelling’ op een structurele manier te kunnen opvolgen, bijsturen en aanvullen met nieuwe inzichten waar nodig, maakt de CIW werk van een geïntegreerd programmamanagement. Ze bouwt daarbij voort op de opgedane kennis en ervaringen in het kader van het programmamanagement voor de Blue Deal.

Okt. 2022 - Alle hens aan dek door de droogte

Het kurkdroge weer was hét nieuws van afgelopen zomer. Waterbeheerders namen tal van waterbesparende maatregelen om de waterpeilen en afvoeren zo goed mogelijk te handhaven en de watervoorziening te blijven garanderen.

Okt. 2022 - Naar een meer klimaatgerichte hemelwaterverordening

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een verstrenging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater principieel goed. De huidige regels rond de opvang, het gebruik en de infiltratie van hemelwater houden onvoldoende rekening met de nieuwste klimaatevoluties. Bovendien is Vlaanderen sterk verhard, wat leidt tot een versnelde afvoer van water. De aanpassingen werden voorbereid binnen een projectgroep van de CIW.

Feb. 2022 - CIW-projectwerking positief gewaardeerd

Na één jaar vernieuwde CIW-werking heeft de commissie haar projectwerking onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de keuze voor een meer resultaatgericht aanpak via projectgroepen als positief ervaren wordt en voor een duidelijke dynamiek zorgt binnen de CIW-werking. Om de kwaliteit van de projectwerking verder te verbeteren, zijn enkele aanbevelingen en actiepunten geformuleerd.

Feb. 2022 - CIW-projectgroep bekijkt mogelijkheden voor decentrale waterzuivering

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? Om die vraag te beantwoorden, startte binnen de CIW een projectgroep die de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuiveringsoplossingen in het buitengebied zal verkennen. En dat op een wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte manier.

Feb. 2022 - Evaluatie overstromingen zomer 2021

In juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene overstromingen. Ook in Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast. In de daaropvolgende weken hebben waterbeheerders en crisisdiensten de beschikbare informatie over deze uitzonderlijke gebeurtenis verzameld en geanalyseerd.

Feb. 2022 - Permanent onttrekkingsverbod voor ecologisch waardevolle waterlopen

Sinds 1 januari 2022 is het in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg het hele jaar rond verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. In de provincie Oost-Vlaanderen geldt het verbod enkel tijdens het groeiseizoen. Deze maatregel kwam er onder meer op advies van de CIW.

Sept. 2021 - CIW legt stroomgebiedbeheerplannen voor aan minister

De CIW gaf op 30 juni 2021 haar goedkeuring aan de aanpassingen aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas. De plannen zijn bijgesteld op basis van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische wijzigingen en actualisaties en de binnen de CIW gevoerde managementdiscussies.

Sept. 2021 - Programmamanagement Blue Deal van start

De talrijke acties van de Blue Deal en de vele actoren die meewerken aan de uitvoering ervan, maken het tot een heuse uitdaging om het gehele programma op te volgen en te coördineren. Om de high level taskforce droogte, die waakt over de uitvoering van de Blue Deal, te ondersteunen, is een overkoepelend programmamanagement ingericht in de schoot van de CIW.

Mei 2021 - Afwegingskader voor prioritaire watergebruiken

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een (dreigende) waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid, samen met de maatschappelijk betrokken actoren, sinds begin 2020 aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen: het afwegingskader voor prioritaire watergebruiken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.