Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Actuele waterschaarste- en droogtetoestand
Apr. 2019 - CIW zorgt voor ondersteuning bij toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water
De CIW-beoordelingskaders die toetsen of activiteiten en projecten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest zullen vertaald worden in het m.e.r.-richtlijnenboek Water.
Apr. 2019 - Europese evaluatie over stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 beschikbaar
Op 26 februari publiceerde de Europese Commissie haar evaluatieverslag over de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het verslag omvat een hele reeks documenten, waaronder een globale evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2016-2021, en evaluatierapporten per lidstaat.
Apr. 2019 - CIW geeft goedkeuring aan tussentijdse evaluatie van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. De evaluatie was voorzien in actie 9_A_0010 van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen.
Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd
De CIW wil haar werking optimaliseren en haar partner-netwerk verder uitbouwen. Op 22 maart 2019 keurde ze het plan van aanpak goed dat beschrijft hoe ze de CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen bij dit proces wil betrekken en welke instrumenten ze daarvoor inzet.
Apr. 2019 - Terugblik op een geslaagd CIW-netwerkmoment
Dec. 2018 - Start openbaar onderzoek waterbeheerplanning
Dec. 2018 - Welkom op de eerste CIW-netwerkdag
Op 13 februari 2019 organiseert de CIW voor het eerst een netwerkdag, een dag waarop we iedereen die bij het integraal waterbeleid betrokken is, willen samenbrengen.
Dec. 2018 - CIW keurt voorlopige overstromingsrisicobeoordeling goed
In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maakte de CIW een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling op. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.
Apr. 2019 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018
Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport 'Waterschaarste en droogte 2018'. Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019.
Sept. 2018 - Droogtecommissie coördineert overleg en adviseert maatregelen
Om bij een droogteperiode het nodige overleg en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, is op 22 juni 2018 in de schoot van de CIW de Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd.
Sept. 2018 - Toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water
Op 20 juni 2018 keurde de CIW de beoordelingskaders goed die toetsen of projecten met lozingen naar oppervlaktewater en activiteiten met een negatief effect op grondwater voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest. Eerder keurde ze al een beoordelingskader goed voor projecten die voor een hydromorfologische wijziging zorgen.
Dec. 2018 - Actuele droogtetoestand: waak (droog)
Aug. 2018 - Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen
Juli 2018 - Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen
Juni 2018 - Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd
Op vrijdag 22 juni 2018 is de Vlaamse droogtecommissie officieel geïnstalleerd. De commissie zal de informatie-uitwisseling en de coördinatie van maatregelen verzorgen bij waterschaarste door droogte.
Apr. 2018 - Blauwdruk waterbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd
Apr. 2018 - CIW zet dialoog met sectoren en lokale besturen over toekomstig waterbeleid verder
In het kader van de volgende waterbeleidsnota laat de CIW lokale besturen en sectororganisaties meedenken over de prioriteiten voor het waterbeleid. Een enquête in oktober 2017 en workshops in december 2017 leverden al waardevolle suggesties. Ook in 2018 gaat de CIW met hen in dialoog.
Apr. 2018 - Reactieve indicatoren voor opvolging droogte voorgesteld
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan de reactieve indicatoren waarmee ze de gevolgen van een (dreigende) droogte voor het watersysteem en de watergebruiken wil monitoren. De indicatoren vormen een onderdeel van het draaiboek crisisbeheer bij droogte.
Apr. 2018 - Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid