Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Mei 2021 - Afwegingskader voor prioritaire watergebruiken
Om veerkrachtig te kunnen reageren op een (dreigende) waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid, samen met de maatschappelijk betrokken actoren, sinds begin 2020 aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen: het afwegingskader voor prioritaire watergebruiken.
Mei 2021 - CIW adviseert verbod op wateronttrekkingen uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare waterlopen
In kleine, ecologisch waardevolle waterlopen is bij een laag debiet of bij droogval de kans groot dat schade aan de natuur optreedt. Onttrekkingen uit deze waterlopen kunnen dit effect nog vergroten en onherstelbare schade aanbrengen.
Mei 2021 - Naar definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Op 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 af. De CIW gaat nu, samen met de bekkensecretariaten, met de ontvangen opmerkingen en adviezen aan de slag.
Mei 2021 - De vernieuwde CIW uit de doeken
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. Intussen is de vernieuwde CIW-werking grotendeels in de praktijk gezet.
Mei 2021 - CIW Klankbordgroep van start
De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de CIW nauwer wil samenwerken met de Vlaamse adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO. Vertegenwoordigers van de adviesraden zullen er meedenken over de strategische lijnen van het waterbeleid en advies uitbrengen bij de processen en het werkprogramma van de CIW.
Nov. 2020 - CIW helpt Blue Deal in de praktijk brengen
We krijgen in Vlaanderen steeds vaker te maken met droogte. Daarom besliste de Vlaamse Regering om de strijd tegen waterschaarste en droogte op te voeren. In juli 2020 lanceerde ze een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties om de droogteproblematiek structureel aan te pakken.
Nov. 2020 - Samenwerking met stakeholders krijgt verder vorm
De CIW wil nauwer samenwerken met het middenveld, kennis- en onderzoeksinstellingen en de strategische adviesraden via een klankbordgroep, platformwerking, projectwerking en stakeholderontmoetingssessies.
Nov. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Op 15 september startte het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Iedereen kan de ontwerpplannen inkijken en becommentariëren op www.volvanwater.be.
Nov. 2020 - CIW breidt samenwerking en taakstelling uit
Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een uitbreiding van de samenstelling en van de taken van de CIW die zijn opgenomen in het organisatiebesluit bij het decreet integraal waterbeleid.
Nov. 2020 - Strategische Stuurgroep Water van start
De nieuwe Strategische Stuurgroep Water (SSW) kwam op 30 september 2020 een eerste maal samen. Een nieuwe mijlpaal in de uitrol van de vernieuwde CIW.
Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 afgesloten
Juli 2020 - Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte
Apr. 2020 - Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast
Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.
April 2020 - CIW rolt vernieuwing stap voor stap uit
Eind vorig jaar gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring met de krijtlijnen voor de toekomstige CIW. Stap voor stap rolt ze die krijtlijnen nu verder uit. Zo gaf ze op haar vergadering van 26 maart 2020 goedkeuring aan een voorstel voor de vernieuwde interne organisatiestructuur en aan een aanpak voor de verdere concretisering van de samenwerking met de stakeholders. Hiermee zet ze opnieuw een belangrijke stap naar de vernieuwde werking.
Apr. 2020 - Extra inspanningen voor opmaak stroomgebiedbeheerplannen
Het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas start in september. De ontwerpplannen zullen voorliggen op de volgende vergadering van de CIW, op 25 juni 2020.
April 2020 - Oprichting wetenschappelijk adviesraad water
Op 26 maart 2020 stemde de CIW in met de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad voor water.
April 2020 - CIW ondersteunt aanbevelingen voor oeverzones
Oeverzones spelen een sleutelrol bij het herstel van watersystemen en de ontwikkeling van blauwgroene netwerken.
April 2020 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019
Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.
Jan. 2020 - Vernieuwde CIW krijgt vorm
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen hun suggesties meegeven.
Jan. 2020 - Nieuwe kaart voor adviesverlening watertoets
Op 13 december 2019 keurde de CIW het voorstel goed om de procedure voor de watertoets te wijzigen.
gearchiveerd onder: homepage

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.