Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte
Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast
Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.
April 2020 - CIW rolt vernieuwing stap voor stap uit
Eind vorig jaar gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring met de krijtlijnen voor de toekomstige CIW. Stap voor stap rolt ze die krijtlijnen nu verder uit. Zo gaf ze op haar vergadering van 26 maart 2020 goedkeuring aan een voorstel voor de vernieuwde interne organisatiestructuur en aan een aanpak voor de verdere concretisering van de samenwerking met de stakeholders. Hiermee zet ze opnieuw een belangrijke stap naar de vernieuwde werking.
Apr. 2020 - Extra inspanningen voor opmaak stroomgebiedbeheerplannen
Het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas start in september. De ontwerpplannen zullen voorliggen op de volgende vergadering van de CIW, op 25 juni 2020.
April 2020 - Oprichting wetenschappelijk adviesraad water
Op 26 maart 2020 stemde de CIW in met de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad voor water.
April 2020 - CIW ondersteunt aanbevelingen voor oeverzones
Oeverzones spelen een sleutelrol bij het herstel van watersystemen en de ontwikkeling van blauwgroene netwerken.
April 2020 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019
Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.
Jan. 2020 - Vernieuwde CIW krijgt vorm
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen hun suggesties meegeven.
Jan. 2020 - Nieuwe kaart voor adviesverlening watertoets
Op 13 december 2019 keurde de CIW het voorstel goed om de procedure voor de watertoets te wijzigen.
Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water
Eén van de speerpunten van de vernieuwde CIW is een versterkte samenwerking met het middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen. Om sneller vooruitgang te boeken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water organiseert de VMM overleg met alle betrokkenen. Universiteiten, kennisinstellingen, innovatieclusters en overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid engageren zich om intensiever samen te werken.
Jan. 2020 - Naar een verbeterde informatieplicht
De CIW keurde op 13 december 2019 een voorstel goed om de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied te verbeteren.
Jan. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 in volle voorbereiding
In september 2020 start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Die plannen bevatten ook de overstromingsrisicobeheerplannen, het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, de bekkenspecifieke delen en de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
Jan. 2020 - Bordspel 'Hoogwater zonder kater'
Om het risico op overstromingen te verminderen, moeten verschillende doelgroepen inspanningen leveren. Lokale besturen kunnen daarbij gebruik maken van het nieuwe bordspel “Hoogwater zonder kater” om het draagvlak voor lokaal overstromingsbeheer verder uit te bouwen.
Febr. 2020 - Terugblik op een geslaagd CIW-event
Okt. 2019 - Afspraken voor verbeterde integratie van machtiging in wateradvies
Voor werken aan onbevaarbare waterlopen die niet door de waterloopbeheerder zelf gebeuren, is een machtiging nodig. Gaat het om waterlopen in beheer van de VMM of de provincie, dan is de machtiging sinds 2012 geïntegreerd in het wateradvies bij de vergunningsaanvraag. Een gunstig advies betekent meteen ook dat de machtiging verleend is. Zo vermijdt de overheid een aparte machtigingsprocedure.
Okt. 2019 - CIW keurt aanpak goed voor herziening milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater
Vlarem II stelt dat de Vlaamse Regering minstens bij de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater moet evalueren en zo nodig herzien.
Okt. 2019 - Uitbouw CIW 2.0: hoe ver staan we?
In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. De aanpak gaat uit van twee sporen.
Actuele waterschaarste- en droogtetoestand
Apr. 2019 - CIW zorgt voor ondersteuning bij toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water
De CIW-beoordelingskaders die toetsen of activiteiten en projecten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest zullen vertaald worden in het m.e.r.-richtlijnenboek Water.
gearchiveerd onder: homepage

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.