Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overzicht Nieuws

Feb. 2022 - Permanent onttrekkingsverbod voor ecologisch waardevolle waterlopen

Sinds 1 januari 2022 is het in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg het hele jaar rond verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. In de provincie Oost-Vlaanderen geldt het verbod enkel tijdens het groeiseizoen. Deze maatregel kwam er onder meer op advies van de CIW.

Sept. 2021 - CIW legt stroomgebiedbeheerplannen voor aan minister

De CIW gaf op 30 juni 2021 haar goedkeuring aan de aanpassingen aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas. De plannen zijn bijgesteld op basis van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische wijzigingen en actualisaties en de binnen de CIW gevoerde managementdiscussies.

Sept. 2021 - Programmamanagement Blue Deal van start

De talrijke acties van de Blue Deal en de vele actoren die meewerken aan de uitvoering ervan, maken het tot een heuse uitdaging om het gehele programma op te volgen en te coördineren. Om de high level taskforce droogte, die waakt over de uitvoering van de Blue Deal, te ondersteunen, is een overkoepelend programmamanagement ingericht in de schoot van de CIW.

Mei 2021 - Afwegingskader voor prioritaire watergebruiken

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een (dreigende) waterschaarste werkt de Vlaamse Overheid, samen met de maatschappelijk betrokken actoren, sinds begin 2020 aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen: het afwegingskader voor prioritaire watergebruiken.

Mei 2021 - De vernieuwde CIW uit de doeken

In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. Intussen is de vernieuwde CIW-werking grotendeels in de praktijk gezet.

Mei 2021 - CIW Klankbordgroep van start

De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de CIW nauwer wil samenwerken met de Vlaamse adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO. Vertegenwoordigers van de adviesraden zullen er meedenken over de strategische lijnen van het waterbeleid en advies uitbrengen bij de processen en het werkprogramma van de CIW.

Nov. 2020 - CIW helpt Blue Deal in de praktijk brengen

We krijgen in Vlaanderen steeds vaker te maken met droogte. Daarom besliste de Vlaamse Regering om de strijd tegen waterschaarste en droogte op te voeren. In juli 2020 lanceerde ze een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties om de droogteproblematiek structureel aan te pakken.

Nov. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Iedereen kan de ontwerpplannen inkijken en becommentariëren op www.volvanwater.be.

Nov. 2020 - CIW breidt samenwerking en taakstelling uit

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een uitbreiding van de samenstelling en van de taken van de CIW die zijn opgenomen in het organisatiebesluit bij het decreet integraal waterbeleid.

Apr. 2020 - Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

April 2020 - CIW rolt vernieuwing stap voor stap uit

Eind vorig jaar gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring met de krijtlijnen voor de toekomstige CIW. Stap voor stap rolt ze die krijtlijnen nu verder uit. Zo gaf ze op haar vergadering van 26 maart 2020 goedkeuring aan een voorstel voor de vernieuwde interne organisatiestructuur en aan een aanpak voor de verdere concretisering van de samenwerking met de stakeholders. Hiermee zet ze opnieuw een belangrijke stap naar de vernieuwde werking.

April 2020 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019

Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Jan. 2020 - Vernieuwde CIW krijgt vorm

In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen hun suggesties meegeven.

Jan. 2020 - Stakeholderoverleg onderzoek, ontwikkeling en innovatie water

Eén van de speerpunten van de vernieuwde CIW is een versterkte samenwerking met het middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen. Om sneller vooruitgang te boeken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond water organiseert de VMM overleg met alle betrokkenen. Universiteiten, kennisinstellingen, innovatieclusters en overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid engageren zich om intensiever samen te werken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.