Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - Lijnen voor programmamanagement Blue Deal krijgen verder vorm

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vormgeven van het overkoepelend programmamanagement voor de Blue Deal, aan de opmaak van een interactief overzicht van de projectoproepen en aan de uitvoering van het programma.

Er is een plan van aanpak voor de invulling van de 4 luiken van het programmamanagement. De verschillende projectoproepen en steunmaatregelen van de Blue Deal zijn overzichtelijk gebundeld zodat doelgroepen vlot de weg vinden. Daarnaast zijn bijkomend Blue Deal acties opgestart.

Aanpak overkoepelend programmamanagement

De dienstverlener heeft afgelopen maanden vorm gegeven aan de plannen van aanpak voor de vier luiken van het overkoepelend programmamanagement: de algemene programmacoördinatie, communicatie en participatie, impactmonitoring, databeheer en -ontsluiting.

Ter voorbereiding vonden verschillende (stakeholder)gesprekken plaats. Ook de betrokken kabinetten en de CIW-leden werden bevraagd naar hun verwachtingen en noden. Dit zorgde voor een duidelijker zicht op de finaliteit van de Blue Deal en op de grote lijnen voor elk van de 4 luiken.

De inzichten zijn vervolgens vertaald in plannen van aanpak met doelstellingen, mijlpalen, acties en bijhorende tijdschema’s. Deze plannen werden nadien afgestemd met een ruime groep aan stakeholders. Intussen is ook gestart met de uitwerking van de concrete producten.

Stand van zaken acties Blue Deal

De high level taskforce met ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir krijgt regelmatig een update van de uitvoering van de  Blue Deal. 

Op 18 oktober 2021 waren bijna 90% van alle Blue Deal acties gestart of lopende. De volgende rapportering staat ingepland op 21 maart.

Wegwijs in de projectoproepen

Met de Blue Deal zet de Vlaamse Regering maximaal in op spaarzaam watergebruik, de transitie naar een circulair watergebruik en op veerkrachtige watersystemen. Tal van projectoproepen en steunmaatregelen helpen (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, .... om mee te bouwen aan de doelstellingen van de Blue Deal.

We brengen ze nu samen in een handig overzicht waarin de doelgroepen snel kunnen terugvinden welke oproepen en steunmaatregelen voor hen relevant zijn en op welke manier ze aan een initiatief kunnen deelnemen. Voor elke projectoproep is er een korte fiche met een wegwijslink voor meer informatie.

overzicht projectoproepen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.