Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De watertoets

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Wat is de watertoets? 

De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.

De overheid moet in bepaalde situaties bij het uitvoeren van de watertoets advies vragen aan de betrokken waterbeheerder. De waterbeheerder kan aanbevelingen formuleren om de geplande activiteiten bij te sturen om zo de verwachte schade aan het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren.

Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

De vergunningen, plannen en attesten die onderworpen zijn aan de watertoets zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, een uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.

Webtoepassing Watertoets

De webtoepassing ondersteunt vergunningverleners en adviesverleners bij het uitvoeren van de watertoets. Ze kunnen er nagaan of en aan wie advies moet gevraagd worden. Via beslissingsbomen krijgen ze ook een beeld van de mogelijke impact van het project op het watersysteem. 

Ook particulieren kunnen de webtoepassing gebruiken om van bij het ontwerp van een project rekening te houden met het watersysteem.

Vooraleer de webtoepassing te gebruiken, bekijkt u best even het instructiefilmpje 'Snel aan de slag met de webtoepassing watertoets'.

Ga naar de webtoepassing watertoets

Geoloket watertoets

Op het geoloket van de watertoets zijn diverse kaartlagen beschikbaar die helpen bij het uitvoeren van de watertoets. De advieskaart en de kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden moeten verplicht geraadpleegd worden. Voor een project aangeduid op de advieskaart is de vergunningverlener verplicht het advies in te winnen van de waterbeheerder.

Lees meer over de watertoetskaarten

Watertoets in signaalgebieden

Adviesverleners, vergunningverleners en planmakende overheden zijn extra waakzaam in signaalgebieden. Daarom gelden in deze gebieden specifieke richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.

Meer over de watertoets in signaalgebieden

Overstromingsveilig bouwen en wonen

Ook als eigenaar kunt u maatregelen nemen om overstromingsveilig te bouwen en wonen. Ga naar de rubriek 'Overstromingsveilig bouwen en wonen'. 

Ik heb een vraag over de watertoets

Via een contactformulier kunt u een vraag stellen aan de helpdesk van de watertoets.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.