Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De watertoets gaat op zoek naar schadelijke effecten

De watertoets gaat op zoek naar schadelijke effecten

De watertoets kijkt naar nadelige effecten als gevolg van een verandering van de waterkwaliteit of -kwantiteit. De effecten kunnen nadelig zijn voor de mens, voor de natuur of voor de economie. Is een nadelig effect, dermate belangrijk of significant dat maatregelen nodig zijn om dat effect te voorkomen of te milderen, dan spreken we over een schadelijk effect.

De overheid die over de vergunning, het plan of het programma beslist, gaat na of er schadelijke effecten te verwachten zijn. Is dit niet het geval, dan is de watertoets positief. Zijn er wel schadelijke effecten te verwachten dan legt de overheid in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal ze de maatregelen richten op het herstellen of compenseren van de schade. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbare remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan te weigeren.

Een bijzonder onderdeel van de watertoets is de toetsing van een project (of lozing) aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.