Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Netebekken

gebiedsprioritering SGBP3 Netebekken

Het Netebekken bestaat uit de twee grote deelstroomgebieden van de Kleine Nete en van de Grote Nete. Bijna 90% van het Netebekken ligt in de provincie Antwerpen. Het zuidoosten van het bekken ligt in de provincie Limburg terwijl het zuiden voor een fractie in de provincie Vlaams-Brabant ligt. 26 gemeenten liggen geheel en 28 gedeeltelijk in het Netebekken.

Binnen het Netebekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 6 speerpuntgebieden (Kleine Nete I, II en Wamp, De Aa, Molenbeek-Bollaak, Grote Nete I, Molse Nete, Wimp) en 3 aandachtsgebieden (Grote Laak, Middengebied Grote Nete, Getijdenetes) willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.