Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Vissen krijgen alsmaar meer vrije doorgang in het Netebekken

Vispassages zijn cruciaal om vissen langs onoverbrugbare hindernissen zoals stuwen te loodsen. Dit is nodig opdat ze meer opwaartse leefgebieden en geschikte paaiplaatsen zouden kunnen bereiken. Sinds vorig jaar kunnen vissen vrij migreren tot in het brongebied van de Grote Nete. Ook in de andere waterlopen in het Netebekken wordt hard gewerkt aan vrije vismigratie.

Grote Nete: Vrije vismigratie van monding tot bron een feit

Met een visdoorgang aan de Hoolstmolen in Balen en een meander langs de stuw ter hoogte van het Belsbroek in Meerhout werden vorig jaar de laatste vismigratieknelpunten op de Grote Nete aangepakt. Vissen kunnen nu vrij migreren van de Noordzee tot helemaal opwaarts in het brongebied van de Grote Nete in Hechtel-Eksel.

2023

Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het behalen van de goede ecologische toestand in het speerpuntgebied ‘Grote Nete I’ en het bereiken van de  instandhoudingsdoelen in het habitatrichtlijngebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’.

Dat de vispassages ook effectief werken, is het afgelopen jaar aangetoond door deskundigen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien vormen de vispassages zelf vaak ook een heel waardevol nieuw habitat voor beekvissen, beekbegeleidende vegetatie en insecten. Een sterk pleidooi dus om onze waterlopen weer natuurlijk te laten meanderen! 

Video afvissing vispassage Malesbroek (Geel)

 Video vispassage Hoolstmolen (Balen)

Ook in andere waterlopen komt vrije vismigratie stap dichterbij

Op de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie resteren in het Netebekken enkel nog een paar knelpunten op de Wimp.

Vismigratie Netebekken - Rode Loop

Voor de waterlopen van 2de categorie ligt er nog meer werk op de plank, maar ook hier is er voortdurende vooruitgang. Zo werkte provincie Antwerpen enkele vismigratieknelpunten in de Zwarte Neet en de Rode loop weg. Binnenkort zal de provincie ook het knelpunt op de Scherpenbergloop aanpakken door afwaarts over een heel lang traject de beekbodem te verhogen in combinatie met de aanleg van een winterbed. Zo heeft ook de natte natuur in de vallei er baat bij. Daarnaast staat de aanpak van de laatste grote knelpunten op de Grote Calie en de Wamp nog op de planning.

Foto: Rode Loop

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.