Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Herentals maakt werk van prioritaire IBA's

De stad Herentals heeft een concreet uitvoeringsplan, met bijhorend budgetplan, goedgekeurd voor de plaatsing van vijftig prioritaire IBA's. Hiermee geeft de stad uitvoering aan het gebiedsdekkende uitvoeringsplan, dat onderdeel uitmaakt van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, en draagt ze haar steentje bij aan het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied van de Kleine Nete.

Stroomgebiedbeheerplan stippelt IBA-beleid uit

De herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen met de planning voor de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur in elke gemeente, zijn onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.  In het buitengebied of bij afgelegen woningen is de aanleg van rioleringen niet rendabel. Bij die woningen wordt een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geplaatst.

Dat gebeurt gefaseerd. Lozingen van woningen met een grotere milieu-impact, bijvoorbeeld omdat ze in een kwetsbare waterloop lozen of in een waterloop binnen speerpuntgebied, moeten eerst gesaneerd worden. Voor die woningen zijn prioritaire IBA's opgenomen in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Van beleid tot concreet uitvoeringsplan in Herentals

Voor de stad Herentals, die deels binnen het speerpuntgebied Kleine Nete ligt, zijn 64 prioritaire IBA 's opgenomen, waarvan 26 IBA's voor eind 2017 en 38 IBA's voor eind 2021 moeten geplaatst zijn. Om er voor te zorgen dat de plaatsing tijdig rond is, heeft de stad een uitvoeringsplan goedgekeurd met een concrete tijdsplanning en een budgetplanning voor de plaatsing van de prioritaire IBA's. De stad financiert zowel de aankoop, de plaatsing als het onderhoud van de IBA's.

Eerst ging de stad voor elk van de 64 locaties na of het om woningen gaat met permanente bewoning waarvan het huishoudelijk afvalwater nog moet gesaneerd worden. Voor 50 locaties is dat het geval. Die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan. Ook de afkoppeling van het regenwater van die woningen maakt deel uit van het uitvoeringsplan.

Afkoppelingsdeskundige begeleidt de projecten

Enkel het afvalwater mag aangesloten worden op de IBA. Burgers kunnen ondersteuning krijgen voor het scheiden van het afvalwater en het regenwater. Een afkoppelingsdeskundige van de stad kan hen adviseren en begeleiden en ze kunnen aanspraak maken op een afkoppelingssubsidie.

       

Nieuwsbrief dec. 2016

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.