Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 21 - Waterbodemsanering Grote Laak schiet uit startblokken

De waterbodem en oevers van de Grote Laak zijn al jaren sterk vervuild. In 2021 start een integrale sanering, waarbij naast de waterbodem ook de oevers en de vallei aangepakt worden. Het gaat om één van de belangrijkste projecten in het Netebekken voor de komende jaren.

De sanering gebeurt van opwaarts naar afwaarts in 4 fasen. Elk jaar is een traject aan de beurt. De drie opwaartse trajecten krijgen een 'klassieke' sanering. In het meest afwaartse traject is gekozen voor een natuurgebaseerde aanpak.

Een lange aanloop

De historische verontreiniging van de Grote Laak, waterbodem en omliggende gronden met zouten, zware metalen en radioactieve stoffen is alom bekend. De hervergunning van Tessenderlo Group en Ineos Chlorvinyls vanaf 2014 gaf zicht op een sterke reductie van de lozing van zouten in de waterloop, waardoor het zinvol werd om met de sanering van de waterbodem en oeverzones te starten

Deze sanering is een van de belangrijkste projecten in het Netebekken voor de komende jaren.

Omwonenden, natuurverenigingen en betrokken gemeenten ijveren al lang voor een sanering. Via het integraal project Grote Laak werd de stand van zaken stelselmatig opgevolgd en kwamen een aantal opportuniteiten en raakvlakken naar boven. Zo bleek al gauw dat ook voor de geplande Sigmawerken aan de Grote Nete een tijdige sanering een must is.

Nieuwsbrief, febr. 2021                            

4 trajecten moeten sanering behapbaar maken

Om de realisatie behapbaar te houden, beslisten VMM en OVAM om de sanering van de Grote Laak in 4 trajecten op te delen.

Dezelfde werkwijze is toegepast bij de Winterbeek, waar de sanering van het eerste traject startte in 2017 en de sanering van het laatste traject normaalgesproken in 2022 afgerond wordt.

Dit voorjaar gaat de eerste spreekwoordelijke schop in de grond op het meest opwaartse traject van de Grote Laak, op grondgebied van Ham en Tessenderlo.

 

Natuurgebaseerde oplossingen

De drie opwaartse trajecten krijgen een 'klassieke' sanering. Het slib, de waterbodem en de oevers worden er afgegraven en afgevoerd.

In het meest afwaartse traject van de Grote Laak, aan de natuurgebieden het Zammelsbroek en het Trichtelbroek, is gekozen voor een natuurgebaseerde aanpak via het Life Narmena-project. Dit project gaat op zoek naar natuurgebaseerde oplossingen voor metaalverontreinigde waterbodems in natuurgebied.

Als alles verloopt zoals gepland, is de gesaneerde Grote Laak in de loop van 2024 een feit!

Bedoeling is om de vervuiling te immobiliseren door het gebied te vernatten. Hierdoor kan vermeden worden dat het natuurgebied teveel verstoord wordt door afgravingen. Een win-win met de realisatie van de (natte) natuurdoelstellingen kan gerealiseerd worden.


 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.