Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Bekkensecretariaat helpt om afvalwaterlozingen met impact op habitatrichtlijngebied aan te pakken

Op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos bevat het bekkenspecifieke deel Netebekken een aantal acties om de rechtstreekse impact van lozingen en overstorten op welbepaalde habitatrichtlijngebieden versneld aan te pakken.

Het bekkensecretariaat brengt momenteel gedetailleerd in kaart welke lozingen een rechtstreekse impact hebben op:

  • het Zoerselbos
  • het habitatrichtlijngebied langs de Kleine Nete, het Netekanaal en de Bollaak tussen het Albertkanaal en Lier
  • de habitatrichtlijngebieden in de bovenlopen van de Kleine Nete.

Het is de bedoeling om op basis van deze analyses in samenwerking met de betrokken gemeenten en rioolbeheerders een plan van aanpak op te maken om zo snel mogelijk riolering of een individuele zuiveringsinstallatie (IBA) aan te leggen. In de komende jaren zal het bekkensecretariaat ook de andere habitatrichtlijngebieden in het Netebekken onder de loep nemen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.