Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Toekomstproject voor vallei Kleine Nete ondertekend

Op 26 juni 2017 organiseerde het bekkensecretariaat Netebekken samen met andere partners de Netedag.

Het hoogtepunt was de plechtige ondertekening van een intentieverklaring tussen het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen, de gemeenten langs de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier, Boerenbond, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de vzw Kempens Landschap. Samen zetten ze hun schouders onder een gebiedsgericht toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete.

Ondertekening intentieverklaring vallei Kleine NeteHet werd een prachtige dag met meer dan 100 deelnemers en heel wat persbelangstelling, op een symbolische locatie: de kasteelhoeve van Grobbendonk aan de samenvloeiing van Kleine Nete en Aa.  

Naar een veerkrachtige vallei

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. De vallei ligt in een dicht bevolkte regio met een sterk verspreide bebouwing waardoor de open ruimte er erg gefragmenteerd is en onder druk staat. Verstedelijkingsprocessen hebben landbouwgebieden en natuur- en bosgebieden sterk versnipperd.

Met de intentieverklaring engageren de partners zich om de vallei van de Kleine Nete uit te bouwen tot een veerkrachtig valleisysteem, dat de effecten van klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, een goede waterkwaliteit en het behoud van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit,

Van visie naar uitvoering

Om die visie nu in de praktijk te brengen, overhandigden de partners aan de minister een aanvraag voor een strategisch project voor de vallei van de Kleine Nete.

Het voorstel voor het strategisch project bevat zes hefboomprojecten voor een verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei. Het bekkensecretariaat Netebekken engageert zich om 2 van de 6 hefboomprojecten te trekken:

  • project 2 'Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug (N116) en Lier' dat basis van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak wil komen tot een gecoördineerde herinrichting van de vallei met kansen voor extra waterberging, bijkomende natuur en meer recreatie. Dit project sluit aan bij het integraal project Molenbeek-Bollaak van het bekkensecretariaat
  • project 6 'Zeggeloop (en andere zijlopen) van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals' dat de Zeggeloop wil ontwikkelen tot een blauwgroene openruimtestructuur die het stadscentrum van Geel verbindt met de Kleine Nete.

De vallei van de Kleine Nete is afgebakend als speerpuntgebied in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er tegen 2021 een goede watertoestand willen bereiken.

Herbeleef de Netedag

Wil u de Netedag nog even herbeleven? Of kon u er niet bij zijn? Via deze link vindt u de presentatie, de intentieverklaring en de nota over het strategisch project, de perstekst, een fotoreportage en een overzicht van de online persberichtgeving.

Netedag, 26 juni 2017 (Heading)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.